Πρόστιμα και κατασχέσεις – εξπρές στο νέο Κώδικα Φορολογίας

Αυστηρά πρόστιμα και μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο νέος Φορολογικός Κώδικας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Ο νέος κώδικας θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι οφειλέτες θα είναι πλέον αντιμέτωποι με την κατάσχεση της περιουσίας τους χωρίς δικαστική απόφαση στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος να μην προχωρήσουν σε αποπληρωμή των οφειλών τους.

«Η προσπάθεια για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και ο εξορθολογισμός των δαπανών αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας» αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, όπως αναφέρει το υπουργείο οικονομικών «η προσπάθεια, όμως, αυτή δεν θα ήταν ολοκληρωμένη και αποτελεσματική, αν δεν συνδυαζόταν με ένα ευρύ πλαίσιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και κυρίως στην αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Βασική επιδίωξη αποτελεί, ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιμη για την οικονομία και την κοινωνία μας περίοδο που διανύουμε, η δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος και η φορολογική δικαιοσύνη προκειμένου αφενός μεν να χρηματοδοτούνται,  και να παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας προς τους πολίτες καθώς και  να προστατεύονται τα δημόσια αγαθά που είναι απαραίτητα για τη συνεκτική λειτουργία της κοινωνίας μας και αφετέρου να αντιμετωπίσουμε την οικονομική αδικία που γεννά η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή».

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, παρακολουθεί και λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής ενώ θα ακολουθήσουν διατάξεις για τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος σε φορολογικά κίνητρα και καθεστώτα και παράλληλα να απλοποιηθεί το πλαίσιο για την ενίσχυση των αναπτυξιακών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης των φορολογικών οφειλών τους, το οποίο και εγκρίνει η φορολογική διοίκηση, αποκλειστικά και μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της οικονομικής του αδυναμίας για την καταβολή του φόρου εγκαίρως και της δυνατότητάς του να είναι συνεπής με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 12 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι 24 μήνες. Προκειμένου να ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43, οφείλει να προσκομίσει στη φορολογική διοίκηση αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματα, την περιουσιακή του κατάσταση, τις οφειλές του σε τρίτους και να έχει υποβάλει δηλώσεις κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν την ένταξή του σε πρόγραμμα ρύθμισης. Σε περίπτωση που φορολογούμενος έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα για ρύθμιση οφειλών.

Ωστόσο το πρόγραμμα ρύθμισης παύει να ισχύει, εάν ο φορολογούμενος δεν καταβάλλει εντός της προθεσμίας περισσότερες από μία δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της δόσης για περισσότερο από ένα μήνα, ή  δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις φορολογίας εισοδήματος ή παρείχε ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του προγράμματος.

Στην περίπτωση που επίκειται κίνδυνος για την είσπραξη του αναλογούντος στο φορολογούμενο φόρο, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα και να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα και χωρίς δικαστική απόφαση  στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των άρθρων 715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.

Επίσης, οι επιχειρήσεις εάν δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπροθέσμως το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους τότε επιβάλλεται από τη φορολογική διοίκηση πρόστιμο  σε ποσοστό 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.

Παράλληλα καταργείται η υποχρέωση τήρησης ειδικού βιβλίου ΟΑΕΕ για τους οδηγούς ταξί καθώς ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής αυτοκινήτου σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τηρεί το βιβλίο το ΙΚΑ. Η σχετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς ήδη η σχετική υποχρέωση έχει καταργηθεί για τα φορτηγά, τα τουριστικά λεωφορεία και τα ΚΤΕΛ στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών.

Διαδικαστικές παραβάσεις

Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στο φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει  εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του  φορολογικού εκπροσώπου του,

ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο,

η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων όπως ορίζονται στο Άρθρο  13  του Κώδικα.

Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) 100 ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1,

β) ισόποσο ποσό με το φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση μη υποβολής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του Κώδικα

γ)  100 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

δ) 1.000 ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που  ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

ε) 2.500 ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο  του αρχικού προστίμου.

Διαβάστε ΕΔΩ την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου

Διβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το νομοσχέδιο