Παρακολούθηση θεαμάτων εντός σχολικού ωραρίου

04FB654F3C94B0EA64CCA3F99C6E0ACF

Τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου λαμβάνει την απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από τους μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Οι παραστάσεις που θα επιλέγονται για παρακολούθηση από τους μαθητές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τις αξίες της παιδαγωγικής, όπως είναι η ψυχική καλλιέργεια, η βίωση των αξιών της ζωής, η γνώση και η ορθή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και να διαθέτουν άρτιο λόγο, άψογο περιεχόμενο και ποιοτική αισθητική προσέγγιση.

-Θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται προετοιμασία ανάλογη με την ηλικία των μαθητών, η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο, τον δημιουργό του, τη χρονική στιγμή της δημιουργίας και γενικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσλάβουν τη μέγιστη ωφέλεια από την παρακολούθηση του θεάματος

-Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει πριν από την παρακολούθηση να έχουν ενημερωθεί για τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν κατά τη μετάβαση στον χώρο του θεάματος και κυρίως μέσα στις αίθουσες των θεαμάτων, όπου θα πρέπει να απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων.

-Οι συνοδοί καθηγητές θα παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα που παρουσιάζεται το θέαμα καθ’ όλη τη διάρκειά του.

-Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρακολούθηση του θεάματος και σε κατάλληλη χρονική στιγμή, που θα επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό, θα ακολουθεί συζήτηση πάνω στα θέματα που έθιγε η παράσταση, τη γνώμη των μαθητών για τους χαρακτήρες του έργου, την απόδοσή τους από τους ηθοποιούς, τις παρατηρήσεις τους για την εικαστική διάσταση, την ηχητική κάλυψη κ.ά. Με τη συζήτηση αυτή θα επιδιώκεται η γενικότερη καλλιέργεια των μαθητών σχετικά με τα θεάματα αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής τους ματιάς.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

Α) να βεβαιώνονται ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας και πυροπροστασίας με την ύπαρξη εξόδων κινδύνου στις αίθουσες των θεαμάτων που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές, ζητώντας από τους υπεύθυνους των θιάσων τους να επιδείξουν την σχετική άδεια λειτουργίας του χώρου της παράστασης.

Β) μετά από την παρακολούθηση κάθε παράστασης θεάτρου ή κουκλοθεάτρου να αποστέλλουν στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης φωτοτυπία του συνημμένου Πίνακα Στοιχείων Παρακολούθησης Θεάματος, συμπληρωμένου με τα ζητούμενα στοιχεία.

Οι Πίνακες αυτοί θα φυλάσσονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και, δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (Ιανουάριο και Ιούνιο) θα κοινοποιούνται στην Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, εφόσον υπάρχει σχετικό γραπτό αίτημά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/ 09-03-1999) και αφορά στην πρόσβαση σε έγγραφα.

Το Υπουργείο Παιδείας για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή των κατάλληλων θεαμάτων έχει αναρτήσει κατάλογο έργων (θέατρο/κουκλοθέατρο/θέατρο σκιών)

Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται από το Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ ύστερα από αίτηση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θιάσους. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναρτήσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έγκριση του θεάματος. Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με θεάματα, των οποίων οι υπεύθυνοι έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά που τυπικά διασφαλίζουν την ποιότητα και την νομιμότητά τους.

Καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των παραστάσεων πριν από την παρακολούθησή τους από τους μαθητές.

Στον ίδιο δικτυακό τόπο και κάτω από την ένδειξη ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ έχει αναρτηθεί κατάλογος με τίτλους κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες είχαν εγκριθεί κατά το διάστημα 1998-2010 από την τότε υφιστάμενη Ομάδα Εγκρίσεως Θεαμάτων για Μαθητές. Δίπλα από κάθε τίτλο αναγράφεται η βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία έχει κριθεί κατάλληλη η ταινία. Τονίζεται ότι δεν ισχύουν παλαιές εγκρίσεις έργων θεάτρου και κουκλοθεάτρου

NewsBeast.gr