Προκήρυξη θέσης έμμισθου εκπαιδευόμενου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο)

Πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου (με όρους επιτόπιου προσωπικού) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ)
Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο) δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός έμμισθου εκπαιδευόμενου για πλήρη απασχόληση. Το συμβόλαιο που θα συναφθεί με τον/την επιτυχών/ούσα υποψήφιο/α θα είναι καθορισμένης διάρκειας, με άμεση ισχύ πρόσληψης και για περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017.
Οι ακαθάριστες ετήσιες απολαβές θα ανέρχονται στις 14.400 Ευρώ.

Καθήκοντα:
Στον/η εκπαιδευόμενο/η θα ανατεθούν καθήκοντα, κυρίως αναφορικά με :
Το σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το σχεδιασμό και εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυπριακής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων σχετικών κειμένων, θέματα Πρωτοκόλλου

Απαιτούμενα Προσόντα
– Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Κύπριοι υπήκοοι

– Κάτοχοι Πανεπιστημιακού Τίτλου. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου συναφή με τα πιο πάνω καθήκοντα θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Η καλή γνώση της αγγλικής θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

– Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστή και εργαλείων Office (Word, Excel)

– Γνώσεις διαχείρισης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης

– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφείς με τα καθήκοντα τομείς ή εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας Διπλωματικής Αποστολής ή γνώση πολιτιστικής διάστασης Κύπρου θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν διά χειρός επιστολή ενδιαφέροντος για τη θέση, βιογραφικό τους σημείωμα και πιστοποιημένα αντίγραφα των τίτλων/προσόντων που θα δηλώσουν, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας Στρασβούργου :

Représentation Permanente de Chypre, 20 Avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, France, υπόψη κας Πέτροβιτς, μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2015.


Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην επιστολή ενδιαφέροντος/βιογραφικό, θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/τρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική εξέταση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στο Στρασβούργο.

Διευκρινίζεται ότι, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία (Υπουργείο Εξωτερικών) δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται τα έξοδα ταξιδίου/διαμονής στο Στρασβούργο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή μετέπειτα).

Σε περίπτωση που κατά την πιο πάνω διαδικασία δεν εξευρεθεί κατάλληλος υποψήφιος που να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία, διατηρεί το δικαίωμα να επαναπροκηρύξει τη θέση.

Πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου (με όρους επιτόπιου προσωπικού) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο

Το Υπουργείο Εξωτερικών δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου με πλήρη απασχόληση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το συμβόλαιο που θα συναφθεί με τον/την επιτυχόντα/ούσα υποψήφιο/α θα είναι καθορισμένης διάρκειας, θα έχει άμεση ισχύ και διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που οι σχετικές με την Προεδρία εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της απασχόλησης μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ανέρχεται στις 56.000 ευρώ. Ο επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί με όρους επιτόπιου προσωπικού.

2. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:
 Προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

 Παρακολούθηση των υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

 Παρακολούθηση εργασιών της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων νομικών ομάδων

 Παροχή νομικής συμβουλής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο και άλλα συναφή θέματα

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά.

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα που άπτονται του Διεθνούς Δικαίου ή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και πολύ καλή γνώση μίας εκ των δύο επίσημων γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αγγλικής ή Γαλλικής) και καλή γνώση της άλλης εκ των δύο.

Τα πιο πάνω επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια:

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/06E14BE15E137ADBC2257D88002898EB?OpenDocument

(δ) Εμπειρία υπηρεσίας ή εκπροσώπησης στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή σε άλλους συναφείς Διεθνείς Οργανισμούς θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα (πρέπει να επισυναφθούν σχετικές βεβαιώσεις / στοιχεία που να αποδεικνύουν την πείρα αυτή).

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν διά χειρός το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέροντος (στην Ελληνική Γλώσσα) και πιστοποιημένα αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών / αποδεικτικών στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία), υπόψη κας Χάρις Ορφανού, μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015.

Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά / πιστοποιητικά, ο/η αιτητής/τρια θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.

Η πρόσληψη θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του υποψηφίου σε προφορική εξέταση / συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδίου / διαμονής στην Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).