Η Έκθεση λειτουργίας του ΣΑΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας με τον ΥΦΥΠΕΞ Δημ. Δόλλη

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει, μέχρι αυτή την ώρα, το εάν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού κ. Δημ. Δόλλης θα παραβρεθεί στις εργασίες του Προεδρείου ΣΑΕ (31 και 1η Απριλίου) στη συμπρωτεύουσα, έκθεση γύρω από τα διατρέξαντα και το παρασκήνιο για την επιμήκυνση του χρόνου θητείας του προεδρείου καθώς και την αλλαγή του νόμου που διέπει τη λειτουργία του, αποδίδει στο προεδρείο την επιθυμία γι αυτό το τελευταίο.

Ωστόσο,  το αρμόδιο ΥΦΥΠΕΞ «χρεώνει» στο σύνολο της Ομογένειας την υποχρέωση να συνδράμει εφεξής τη λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, καλύπτοντας τα έξοδά του. Σε διαφορετική περίπτωση είτε θα διακοπεί η λειτουργία του ΣΑΕ είτε θα μετουσιωθεί σε μία Ανώνυμη Εταιρεία που θα έχει σκοπό το κέρδος, προκειμένου να επιβιώσει…

 Όπως αναφέρεται στην έκθεση, μέρος της οποίας έχει στη διάθεσή της η Panhellenic Post,

Το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, το τελευταίο      χρονικό διάστημα (από το 2007 έως και το 2011) χρηματοδοτήθηκε από το      Ελληνικό Κράτος, δια μέσου του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας      Αποδήμου Ελληνισμού.

 • Το 2011, δεν έγινε καμία χρηματοδότηση προς τις      Περιφέρειες Σ.Α.Ε. ή και στο Ταμείο του Συμβουλίου. Η μόνη δαπάνη ήταν η      κάλυψη από την ΓΓΑΕ και αυτό μετά από αίτημα τόσο του Ταμία όσο και του      Προέδρου, των ποσών που απαιτούσε το ΙΚΑ Θεσσαλονίκης για τα ασφαλιστικά      του Γραφείου Θεσσαλονίκης. (Να σημειωθεί ότι το Γραφείο Θεσσαλονίκης δεν      βαρύνει  απ ευθείας τον      προϋπολογισμό της ΓΓΑΕ, η οποία χρηματοδοτεί τα λειτουργικά του ΣΑΕ μεν, ο      Ταμίας με τον Πρόεδρο δε, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη των μελών του      Προεδρείου , καλύπτουν όλα τα έξοδα του εν λόγω Γραφείου μέσω του      Ιδρύματος.)
 • Μετά την απόφαση της 09/10/2011, στη συνάντηση  του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. με την παρουσία      του ΥΦ.ΥΠ.ΕΞ. κ. Δημ. Δόλλη και του Γεν. Διευθυντού της Γ.Γ.Α.Ε. κ. Πέτρου      Παναγιωτόπουλου, η οποία συνήλθε στο ξενοδοχείο Caravel – Αθηνών μετά από      σχετική απόφαση των μελών του Προεδρείου ΣΑΕ,  η Γ.Γ.Α.Ε., από τον τακτικό προϋπολογισμό      της, προτίθεται να καλύψει το ήμισυ του έτους 2011, όπως δήλωσε ο ΥΦΥΠΕΞ      κος Δ. Δόλλης  για λειτουργικές      δαπάνες
 • Η Γ.Γ.Α.Ε. έχει καλύψει και το κόστος ελέγχου των      λειτουργικών δαπανών Σ.Α.Ε., από το 2006 έως το 2010, από ομάδες ορκωτών      λογιστών.
 • Βάσει του Ν. 3480/2006, η θητεία του Προεδρείου      (4ετής) έληξε το 2010. Με τις πολιτικές εξελίξεις συν την οικονομική      συγκυρία, η άφιξη στο ΥΠΕΞ του κου ΥΦ.ΥΠ.ΕΞ. είχε ως αποτέλεσμα την      επιμήκυνση της θητείας του Προεδρείου για ένα έτος (έως τα τέλη του 2011),      προκειμένου να προωθηθεί σχετικό Π.Δ. (προβλεπόταν από τον Ν. 3480/2006)      για διενέργεια Περιφερειακών και Τακτικής Συνέλευσης.
 • Όμως, όλες οι ενδείξεις από Περιφέρειες και      Προεδρείο, ο οικονομικός έλεγχος από τις ομάδες Ορκωτών Λογιστών,      κατέδειξαν ότι τα μέλη του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού προτιμούσαν,      αντί της συνέχειας της διαδικασίας, όπως ο Νόμος προέβλεπε, και την συναφή       ψήφιση του Π.Δ., να γίνει αλλαγή      στον Νόμο, σχετικό με την λειτουργία του Σ.Α.Ε. καθώς και τις αρμοδιότητές      του.
 • Παρότι το σχέδιο του Π.Δ. για τις εκλογικές      διαδικασίες (Τακτικής και Περιφερειακών Συνελεύσεων) εστάλη προς τα μέλη      του Προεδρείου ΣΑΕ προκειμένου δια μέσω των Συντονιστών να γνωστοποιηθεί      ευρύτερα στα μέλη του ΣΑΕ ώστε να προωθηθεί η διαβούλευση και να  αποσταλούν προς την Γ.Γ.Α.Ε οι      σχετικές  παρατηρήσεις, τούτο δεν      κατέστη δυνατόν, διότι όπως προανεφέρθη,       στην αποφασισμένη συνάντηση της 9ης Οκτωβρίου 2011 (8η      τακτική συνάντηση Προεδρείου ΣΑΕ) με ημερήσια διάταξη  το εν λόγω Π.Δ., την  τελική απόφαση για κάλυψη από την      Γ.Γ.Α.Ε. του ημίσεως των δαπανών κατά το 2011, αφού η περίοδος αυτή      αποτέλεσε, κυρίως,  το χρονικό      διάστημα  καλύψεως διοικητικών      ελλείψεων λόγω τρέχουσας πολιτικής καταστάσεως στην Ελλάδα, κυρίως όμως      λόγω των εγγενών δυσκολιών από την άσχημη οικονομική κατάσταση που      διήρχετο η χώρα και η οποία ως       εικός, επηρέαζε δεόντως τις όποιες κινήσεις  προς την εύρυθμη λειτουργία του ΣΑΕ,      πράγμα που απεδέχθησαν όλα τα μέλη του Προεδρείου είτε με γραπτές  δηλώσεις τους πολλάκις, είτε σε πολλές      επαφές με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΞ καθώς και με την ηγεσία της ΓΓΑΕ.
 • Η 9η Οκτωβρίου (8η Συνεδρίαση      του Προεδρείου) υπήρξε καταλυτική, διότι τα μέλη επέμειναν στην αλλαγή      Νόμου, παρ’ ότι είχαν λάβει κείμενο Π.Δ. για παρατηρήσεις τους, (από τον      Ιούλιο του 2011). Ζητούσαν διασφάλιση της θητείας του Προεδρείου, έως τις      νέες εκλογικές διαδικασίες για ανάδειξη νέου Προεδρείου του Σ.Α.Ε. Εν τω      μεταξύ , με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Προεδρείου του ΣΑΕ, θα      έκλειναν σταδιακά τα Γραφεία των Περιφερειών, προκειμένου να μειωθεί το      λειτουργικό κόστος.
 • Ο κος ΥΦ.ΥΠ.ΕΞ. (9.10.11) πρότεινε να παρουσιάσει      στην Ελληνική Βουλή διάταξη για παράταση θητείας του Προεδρείου για ένα      ακόμη έτος (έως το 2012). Η διάταξη πέρασε, το ΦΕΚ (Τεύχος Πρώτο, αρ.      φύλλου 264/ 22 .12. 2011) εκδόθηκε, όπως και η σχετική απόφαση      υπογεγραμμένη από τον κον ΥΦ.ΥΠ.ΕΞ., η οποία, ως ορίζεται από τον Νόμο,      εστάλη στο Προεδρείο, για τις περαιτέρω ενέργειές του.
 • Η βασική προϋπόθεση για την παρουσίαση νέου σχεδίου      Νόμου για την λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε., ήταν το νέο      Συμβούλιο να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο ώστε να πάψει η αιμορραγία του      Δημοσίου και να φανεί πραγματικά η εθελοντική προσφορά της Ελληνικής      Ομογένειας στην οργάνωση και υπο-βοήθηση της χώρας μας. Να ορισθεί επίσης      και ο νέος ρόλος του ΣΑΕ.
 • Το σχέδιο προχωρεί. Έχουν κατατεθεί σχετικές      προτάσεις από τις ήδη υπάρχουσες Περιφέρειες. Υπάρχει έντονος      προβληματισμός για τον ρόλο του Σ.Α.Ε.       Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού έχει ζητήσει το σύνολο των      προτάσεων, ώστε να ετοιμασθούν τα σχετικά κείμενα. Έχει ορισθεί ημερομηνία      συζητήσεώς τους, στην Θεσσαλονίκη την προσεχή 31/3 και 1/4/2012.
 • Συγχρόνως η Γ.Γ.Α.Ε. προωθεί τις σχετικές αποφάσεις      για χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των Γραφείων των Περιφερειών, (για      το ήμισυ των λειτουργικών δαπανών του 2011)  σύμφωνα με τα παραστατικά που  έχουν σταλεί.
 • Ο νέος Νόμος θα κατατεθεί όταν τελειώσουν οι      σχετικές διαβουλεύσεις και διεργασίες, ώστε να διενεργηθούν οι εκλογικές      διαδικασίες σε εύλογο χρόνο. Προέχει η αυτοχρηματοδότηση που θα δείξει τις      πραγματικές προθέσεις της διασποράς.