Υποτροφίες Ιδρύματος Ευγενίδη 2012-2013

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013 εννέα υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, πέντε στο εξωτερικό και τέσσερις στο εσωτερικό για διπλωματούχους του ΕΜΠ. Θα χορηγηθεί μια υποτροφία ανά Πολυτεχνική Σχολή.
Το ετήσιο ύψος των υποτροφιών ορίζεται στο ποσό των 5.500 δολαρίων για το εσωτερικό και 11.000 δολαρίων για το εξωτερικό. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 27 ετών, να μην έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή σε αντίστοιχες σχολές στο εξωτερικό, να μην διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα, να μην επιχορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλες πηγές, ο βαθμός του διπλώματός τους να είναι 7,5- 10 και να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
Όσον αφορά στον τρόπο επιλογής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο γνωστικό αντικείμενο των κυρίων κατευθύνσεων της σχολής για την οποία ενδιαφέρονται. Για την έκδοση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνονται υπόψη ο σταθμισμένος βαθμός του πτυχίου σε ποσοστό 40%, η γραπτή εξέταση κατά 40% και η συνέντευξη σε ποσοστό 20%. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, επίσημο αντίγραφο διπλώματος, αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη σχολή, βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές από τα ΑΕΙ εξωτερικού ή του ΕΜΠ για τους υποψηφίους εσωτερικού, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο οικογενειακού και ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του οικονομικού έτους 2011. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι τις 5 Ιουλίου και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 12 Ιουλίου. Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eugenfound.edu.gr/ ) και στον ιστότοπο του ΕΜΠ (http://www.ntua.gr/- Ανακοινώσεις Υποτροφιών) στις 11 Ιουνίου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.