Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την Συρία

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την Σύσκεψιν αυτής της Πέμπτης, 13ης/26ης Ιουλίου 2012, ησχολήθη ιδιαιτέρως μέ  τα γεγονότα της βίας εις την χώραν της Συρίας, συνεπεία των οποίων πολύτιμοι ανθρώπιναι ζωαί αδίκως απωλέσθησαν, χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν άστεγοι και χιλιάδες εξεπατρίσθησαν και ως απάτριδες πρόσφυγες κατέφυγον προς Ιορδανίαν η και άλλας χώρας. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος απεφάνθη ότι το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εκπροσωπούν τους Αγίους Τόπους εκφράζει την αλληλεγγύην Αυτού προς τον Προκαθήμενον του Πατριαρχείου της Αντιοχείας Μακαριώτατον Πατριάρχην κ.κ. Ιγνάτιον και τήν  ηθικήν συμπαράστασιν αυτού προς όλα τα θύματα της εν Συρία εκρύθμου ταύτης καταστάσεως και εν τω μέτρω των δυνάμεων αυτού συνέδραμε και υλικώς δια προσφοράς 10.000 $U.S.D., κατατεθέντων εις τραπεζικόν λογαριασμόν εις Ιορδανίαν δια τους εις Ιορδανίαν εκ της Συρίας πρόσφυγας. Στοιχών τη αποφάσει της Αγίας και Ιεράς Συνόδου η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, απηύθυνε σήμερον, 14ην/27ην Ιουλίου 2012, έκκλησιν προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον δια την διενέργειαν λογίας εις είδη τροφίμων και ρουχισμού εις την όμορον Αποστολικήν και αδελφήν Εκκλησίαν της Κύπρου υπέρ των ως οσημέραι αυξανομένων εμπεριστάτων εν Συρία η των εξ αυτής προσφύγων.

Η έκκλησις αύτη έχει ελληνιστί ως έπεται:

“Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, εν Χριστώ τω Θεώ, λίαν αγαπητέ και περισπούδαστε αδελφέ και συλλειτουργέ της Ημών Μετριότητος Κύριε Χρυσόστομε. Την Υμετέραν ποθεινοτάτην Ημίν Σεβασμίαν Μακαριότητα εν αγίω φιλήματι περιπτυσσόμενοι, ηδέως προσαγορεύομεν.
Ο Θεός εν τη  οικονομία Αυτού ηυλόγησεν Ημάς ως Ποιμενάρχας της Εκκλησίας της Αγίας Σιών, τής  Εκκλησίας τής  Πεντηκοστής και τής  ομόρου αδελφής Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, τής  Εκκλησίας του Αγίου Βαρνάβα, να συνεργασθώμεν συχνάκις δια την συμπαράστασιν, την ηθικήν και υλικήν βοήθειαν και ανακούφισιν ενδεών μελών των εμπεπιστευμένων Ημίν ποιμνίων αλλά και των ποιμνίων άλλων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Το  χρέος τούτο της εμπράκτου αδελφικής συμπαραστάσεως θεωρούμεν επιτακτικώτερον σήμερον είπερ ποτέ και άλλοτε προς τους πάσχοντας εν τη  ομόρω χώρα τής Συρίας αδελφούς ημών, θύματα της βίας, πληγωμένους, αστέγους, πρόσφυγας, καταφυγόντας εις το Χασιμιτικόν Βασίλειον τής  Ιορδανίας, εστερημένους των στοιχειωδών προϋποθέσεων της ανθρωπίνης ζωής.

Ημείς εις Ιερουσαλήμ ευρισκόμενοι, την πόλιν του Γολγοθά και της Αναστάσεως και παρακινούμενοι υπό του  αποστόλου των Εθνών ουρανοβάμονος Παύλου, λέγοντος ότι: «είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη», (Α’ Κορ. 12,26), απευθύνομεν έκκλησιν προς την Υμετέραν λίαν αγαπητήν και περισπούδαστον Ημίν Μακαριότητα, όπως, ευαρεστουμένη, διενεργήση εις τους ιερούς ναούς τής  Αρχιεπισκοπής και όλης τής  Αποστολικής αδελφής Εκκλησίας της Κύπρου υπέρ των θυμάτων τής  εκρύθμου εν Συρία καταστάσεως λογίαν, ουχί εις χρήματα αλλ’ εις είδη διατροφής και ρουχισμού, τα οποία δια των αρμοδίων και φερεγγύων ανθρωπιστικών Οργανισμών θα διαβιβασθούν εις αυτούς.

Βέβαιοι όντες περί τής  αμέσου ευαισθητοποιήσεως τής  Υμετέρας Μακαριότητος δια την παραμυθίαν των εν Συρία εμπεριστάτων και των εξ αυτής εξελθόντων προσφύγων, ευχαριστούμεν Αυτή εκ προοιμίων και ασπαζόμενοι Αυτήν από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι αγίω διατελούμεν

Εν τη  Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ, βιβ’ Ιουλίου ιδ’.

Της Υμετέρας Θεοφρουρήτου Μακαριότητος
Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’
Πατριάρχης Ιεροσολύμων”.

πηγή:romfea.gr

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε