Οι διδαχές του Κοσμά του Αιτωλού για την Παναγία

ΘΩΜΑ’Ι’Σ ΠΑΡΙΑΝΟΥ
Για την ΡΗΡ
Ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 24 Αυγούστου, ημέρα της θανατώσεώς του το 1779, μας είναι πιο γνωστός για τις προφητείες του, όμως ο ίδιος τιμάται κατ’εξοχήν για το ιεραποστολικό του έργο, διότι την εποχή που έζησε και δίδαξε [1714 – 1779], ο Χριστιανισμός βρισκόταν υπό διωγμό και οι Χριστιανοί υφίσταντο τα πάνδεινα, προκειμένου να αλλαξοπιστήσουν και να γίνουν Γενίτσαροι. Τότε ο Θεός μας έστειλε τον Αγιο Κοσμά, ο οποίος με τις Διδαχές του [δηλ. με τα χριστιανικά κηρύγματά του που έκανε σε απλή και κατανοητή γλώσσα κατά τις περιοδείες του], κράτησε άσβεστη την γνώση και την πίστη του χειμαζομένου του ποιμνίου. Ας δούμε τι είπε για την Παναγία μας, μια που πρόσφατα γιορτάσαμε την Κοίμησή Της.

« Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Αννα, ήταν άνθρωποι ευλαβείς, σώφρονες, ενάρετοι, ταπεινοί, αλλά παιδιά δεν έκαμνον, γι’αυτό και παρεκάλουν τον Πανάγαθον Θεόν να τους δώσει ένα τέκνον, αρσενικόν ή θηλυκόν και να το αφιερώσουν εις τον Ναόν. Ευθύς έμεινε έγκυος η Αννα και εγέννησε την Δέσποιναν Θεοτόκον, την Βασίλισσαν του Ουρανού και της Γης και την ονόμασε ΜΑΡΙΑΝ και θέλει να είπή ΚΥΡΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ.
Oταν επήγεν η Δέσποινα Θεοτόκος τριών χρόνων, εθυμήθηκε το χρέος του ο Ιωακείμ και η Αννα, αφού την είχον αφιερωμένην εις τον Ναόν, και επήραν την Κυρίαν Θεοτόκον και την ηπήγαν εις την Εκκλησίαν, όπου ήτο ο προφήτης Ζαχαρίας ο αρχιερεύς, ο πατέρας του τιμίου Προδρόμου και ευθύς εγνώρισεν ο αρχιερεύς πως εκείνη μέλλει γεννήση τον Υιόν και Λόγον του Θεού, τον Ιησούν Χριστόν εκ Πνεύματος Αγίου. Την επήρε και την έβαλεν εις το Αγιον Βήμα, διότι εγνώρισε πως μέλλει να γίνει η Δέσποινα θρόνος του Κυρίου μας. Και έκαμε δώδεκα χρόνους η Θεοτόκος μέσα εις το Αγιον Βήμα και κανεις εκεί δεν επήγαινε παρά ο Αρχιερεύς μίαν φοράν τον χρόνον και την έβλεπε. Αγγελος Κυρίου την έτρεφε με ουρανίαν τροφήν, με τους Αγγέλους συνομιλούσε και έγινε και καλλιωτέρα και από τους Αγγέλους.
Εις τους δώδεκα χρόνους, εφώτισεν ο Πανάγαθος Θεός τον πατέρα και την μητέρα της και την αρραβώνιασαν δια πολλές οικονομίες. Και έρχεται Αγγελος Κυρίου και της λέει, «Μαρία, εσύ πρέπει να χαίρεσαι από όλον τον κόσμον περισσότερον και από ημάς τους Αγγέλους, διότι εσύ μέλλει να γεννήσης τον Υιόν και Λόγον του Θεου και Θεόν αληθινόν, τον Χριστόν, εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς άνδρα, παρθένος, και πάλιν να μείνης παρθένος, δια να ελευθερώση ο Χριστός τον άνθρωπον από τας χείρας του διαβόλου, καθώς οι προφήται προεκήρυξαν».
Τότε εσηκώθηκε η Δέσποινα Θεοτόκος, εδόξασε τον Θεόν και είπε, «Σε δοξάζω Κυριέ μου, προσκυνώ και σε λατρεύω, πως εκαταδέχθης να γίνης ανθρωπος από εμένα την δούλη σου. Ετοιμη είμαι λοιπόν, η δούλη σου και ας γίνη το θέλημά σου το άγιον». Ευθύς συνέλαβε τον γλυκύτατον μας Ιησούν Χριστόν και Θεόν.

Εγεννηθη ο Κύριός μας από γυναίκα δια να ευλογήση την γυναίκα. Διότι η γυναίκα έλαβε την κατάραν πρώτη και μας έδιωξεν από τον Παράδεισον, η γυναίκα πάλιν έπρεπε να λάβει την ευλογίαν να μας βάλη πάλιν εις τον Παράδεισον. Εγεννήθη ο Κύριός μας από Παρθένον δια να προτιμήση την παρθενίαν. Εγεννήθη ο Κύριος από αρραβωνιασμένην δια να ευλογήση τον γάμον, επειδή η αρραβώνα είναι η αρχή του γάμου.
Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, και περισσότερον εις την Δέσποιναν Μαρίαν, διότι όλοι οι Αγιοι είναι δούλοι του Χριστού, η δε Θεοτόκος είναι Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, ήτις παρακαλεί τον εύσπλαχνον Χριστόν δια τας αμαρτίας μας. Δια τούτο πρέπει και ημείς να τιμώμεν την Δέσποινάν μας με νηστείας και ελεημοσύνας.
Πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν, όπου είναι η Ανάστασις του Χριστού μας. Διότι Κυριακήν ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης υμών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήση όλον τον κόσμον »

Η διδαχή του στους Χριστιανούς να μην εργάζονται την Κυριακή αλλά να την αφιερώνουν στο Θεό, και ότι το κέρδος τους από εργασία την Κυριακή είναι καταραμένο, κόστισε στον Αγιο την ζωή του, επειδή χαλούσε τα σχέδια των Εβραίων να κερδίζουν χρήματα τις Κυριακές από τους Χριστιανούς. Οι Εβραίοι των Ιωαννίνων έδωσαν ‘πουγγιά πολλά’ στον Κουρτ Πασά του Μπερατίου για να τον βγάλει από την μέση. Και πράγματι, ο πασάς, σε συνεννόηση με τον χότζα του, έστειλε 9 δημίους που τον απομάκρυναν δολίως και τον πήγαν σε ερημική τοποθεσία κοντά στο Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου, όπου τον κρέμασαν, εγύμνωσαν το λειψανό του και στην συνέχεια το πεταξαν στον Αψό Ποταμό. Μετά τρεις μέρες το βρήκε να επιπλέει ΟΡΘΙΟ ένας ιερέας από το Κολικόντασι, ονόματι Μάρκος, το πήρε και το πήγε στην εκκλησία του, όπου το έψαλαν και το έθαψαν.

Δ Ι Δ Α Χ Η Ζ’
Η προ Χριστού ειδωλολατρεία, η διαφθορά των ηθών και το μίσος του Σατανά κατά της οικογένειας.

Αυτό το μέρος της Διδαχής Ζ΄ του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο σήμερα, με την επανεμφάνιση της ειδωλολατρείας και των λεγομένων ‘αρχαίων ή πατρώων θρησκειών’, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από συνομωσίες των Μασονικών Στοών, με σκοπό, ειδικά για την Ελλάδα, να την πλήξουν στις ρίζες και τις παραδόσεις της, όπως άλλωστε ήταν η γνωστή εντολή του Μασωνο-Εβραίου και σφαγέα της Κύπρου Henry Kissinger.

Ο Αγιος αναφέρεται στην πτώση και του Αδάμ και της Εύας και τα πεντέμισυ χιλιάδες χρόνια που πέρασαν από τον θάνατό τους, μέχρι την γέννηση του Χριστού.
« Εως τους πέντε ήμισυ χιλιάδες χρόνους, οι άνθρωποι όπου απέθαναν επήγαιναν εις την κόλασιν επειδή και ο Παράδεισος ήταν κλεισμένος. Ευσπλαχνίσθη ο Πανάγαθος Θεός το Γένος των ανθρώπων, και ευρίσκοντας άξιον υποκείμενον την Δέσποινάν μας, την Θεοτόκον, εκατεδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός και έγινε τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου, από τα καθαρώτατα αίματα της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας δια να μας βγάλη από τας χείρας του διαβόλου
Εως τους πέντε ήμισυ χιλιάδες χρόνους πάλι, ο διάβολος έβγαλε όλες του τις κακίες και έβαλε σκοπόν να χαλάση τον κόσμον και επαρακινούσε τους ανθρώπους να προσκυνούν δια Θεόν, άλλος τον ήλιον, άλλος το φεγγάρι, άλλος την γήν, άλλος την θάλασσαν και άλλος τα πετεινά και τα χερσαία. Εβαλεν ο διάβολος μέσα εις την καρδίαν των ανθρώπων να μισούνε [οι άνδρες] τας γυναίκας και αι γυναίκες τους άνδρας, δια να μην υπανδρεύονται και κάνουν παιδιά και αυξήση ο κόσμος. Και έτσι δεν εφρόντιζαν οι άνθρωποι να έχουν παιδιά και, το μεγαλύτερον, έρριχνεν ο διάβολος τους ανθρώπους εις αρσενοκοιτίες, κτηνοκοιτίες και άλλα αισχρά, τα οποία δεν τα έκαμε μήτε σκύλος*, μήτε γάιδαρος*. Θέλοντας ο πανάγαθος Θεός να κόψη το κακόν, επαράγγειλε πως, όποιος δεν κάνει παιδιά είναι κατηραμένος και έτσι, ακούοντες οι άνθρωποι την κατάραν του Θεού, εφοβούντο και έπαιρνε ένας άνδρας μίαν γυναίκα και η γυναίκα έναν άνδρα».
Όμως, παρακάτω διευκρινίζει ο Αγιος, αν κάποιο ανδρόγυνο, αν και θέλει, δεν μπορεί να κάνει παιδιά, αυτό δεν είναι αμαρτία, αλλά θέλημα Θεού και προτρέπει τον άνδρα να υιοθετήσει ένα πτωχό παιδί και θα έχει χίλιες φορές μισθό από τον Θεό και τιμήν από τους ανθρώπους, διότι το κάνει, με την θέλησή του, πνευματικό του παιδί. Και τέλος, λέει κατηγορηματικά ότι το ανδρόγυνο πρέπει να είναι ενωμένο.
« Ο διάβολος θέλει να χωρίζουνε τα ανδρόγυνα, όχι ο Θεός. Ως λέγει ο νόμος, πως κανένα πράγμα δεν τους χωρίζει, εκτός αν πέσουν εις πορνείαν και όποιος αφήση την γυναίκα του και πάρη άλλην, εκείνος θα κριθεί ως μοιχός » .

* * Ο μακαριστός τ. Μητροπολίτης Φλωρίνης, Αυγουστίνος Καντιώτης, έχει συγγράψει σχετικό βιβλίο για την ζωή του Αγίου, με τίτλο «Κοσμάς ο Αιτωλός». Ο μακαριστός ήταν  γνωστός για την αυστηρότητά του, αλλά και το  Χριστιανικό του ήθος και έργο, παρατηρεί σχετικά με κάποιες καυστικές εκφράσεις του Αγίου:

« Μερικοί, ακούοντες τοιαύτας λέξεις, σκανδαλίζονται. Θέλουν ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου να αποφεύγη τας λέξεις αυτάς και όλα να τα επενδύη με λέξεις που ηχούν ευχαρίστως εις τα αυτιά των μορφωμένων και ευγενών ανθρώπων.. Οι κύριοι αυτοί δεν σκανδαλίζονται και δεν διαμαρτύρονται, όταν το κακόν εν όλη τη γυμνότητί του διαπράττεται ενώπιόν των, σκανδαλίζονται όμως και διαμαρτύρονται όταν τίμιοι εργάται της Εκκλησίας ονομάζουν το κακόν με τας λέξεις που του αρμόζουν. Αλλʼ ας διαμαρτύρωνται οι κύριοι ευφημισταί. Εις ημέρας κινδύνου και παρακμής, τραχεία τις και αυστηρά γλώσσα, που ονομάζει ʽτα σύκα σύκα και την σκάφην σκάφηνʼ, επιβάλλεται».