«Οι Ελληνοαμερικανοί – Ιστορία του Απόδημου Ελληνισμού των Η.Π.Α» Μέρος 39ο

Διαπρέποντες

Υπήρξε πραγματικά εντυπωσιακή η άνθησι του Ελληνισμού της Αμερικής, μέσα στην πρώτη εκατονταετία, και ιδιαίτερα μετά το 1940 όταν το έπος που έγρα­ψε ο ελληνικός στρατός στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας ανέβασε το ελληνικό όνομα, σπάζοντας τα οποια­δήποτε ψυχολογικά πλέγματα που κρατούσαν τον Ελληνοαμερικανό σε υποδεέστερη μοίρα.

Νομοταγής, φιλοπρόοδος, πλουτισμένος με την παραδοσιακή ευφυΐα της φυλής, ο Ελληνοαμερικανός αξιοποί­ησε στο έπακρο τις δυνατότητες που από τη δομή του, παρέ­χει τό αμερικανικό πολιτικοοικονομικό σύστημα. Όπως σημειώσαμε ήδη, σήμερα οί Ελληνοαμερικανοί που διαπρέπουν στις επιστήμες, στο δικηγορικό λειτούργημα, στην ιατρική, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής, στον επιχειρηματικό τομέα, στην πολιτική, στίς κρατικές υπηρεσίες, σε κάθε νευραλγικό τομέα της αμερικανικής ζωής ανέρχονται σε πολλές, πάρα πολλές χιλιάδες.

Από τη φύσι του, το Χρονικό που δίδομε στις σελίδες του βιβλίου αυτού, δεν ήταν δυνατόν να καταπιαστή με μια επιστημονικά οργανωμένη απογραφή όλων των Ελληνοαμερικανών που έχουν σημειώσει στον τομέα τους αξιό­λογη επιτυχία. Μια τέτοια απογραφή είναι εξ αντικειμέ­νου ανέφικτη, όχι μόνο για την ελληνοαμερικανική Ομογένεια άλλα και οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα στην Αμε­ρική, και λόγω της απεραντωσύνης της χώρας αλλά και λόγω των προσμίξεων και των κοινωνικών διαφοροποιή­σεων που σημειώνονται καθημερινά.

Γι’ αυτό, μόνο ενδεικτικά εδόθησαν στο κείμενο μερικά ονόματα, ενώ πολλοί άλλοι Ελληνοαμερικανοί που εξ ίσου δικαιωματικά θα έπρεπε να βρίσκωνται στο κείμενο, δεν αναφέρονται.

Δεν είναι βέβαια μόνο οι Ελληνοαμερικανοί που εσημείωσαν πρόοδο στην Αμερική. Και άλλες εθνικές ομάδες πρόκοψαν στον τόπο αυτό. Αλλά όταν σκεφθή κανείς ότι οι Έλληνες υπήρξαν ουραγοί του μεταναστευτικού ρεύ­ματος (γιατί και αργά ήρθαν και σε πολύ μικρότερους συγκριτικά αριθμούς), και ότι αριθμητικά αποτελούν ενα ελάχιστο ποσοστό –μόλις ενα εκατοστό περίπου– του αμερι­κανικού συνόλου, η κοινωνική, οικονομική, και πολιτική θέσι που κατέχουν σήμερα και τα προσωπικά επιτεύγματα εκεί­νων που ήρθαν από την Ελλάδα και εκείνων που γεννή­θηκαν στην Αμερική εΐναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά.

ΑΥΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Η ομογένεια και η Δικτατορία