Οι θέσεις ΣΑΕ Κεντρικής και Νότιας Αμερικής για τις αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Τις θέσεις και τις επιδιώξεις του ΣΑΕ Κεντρικής και Νότιας Αμερικής εκθέτει, σε μία εμπεριστατωμένη του ανακοίνωση, το Συντονιστικό Συμβούλιο Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μοντεβιντέο, Ουρουγουάης στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2012.

Παραθέτουμε αυτούσια την σχετική ανακοίνωση χωρίς δικό μας σχολιασμό γιατί θεωρούμε ότι δίνει μία σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να εργαζόνται τα Συντονιστικά Συμβούλια όλων των Περιφερειών του ΣΑΕ. Αλλά και γιατί θίγει μία σειρά καίριων ζητημάτων που αφορούν τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη δομή, τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του ΣΑΕ.

 Η ανακοίνωση στα Ελληνικά

“Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου τ. ε.  συνεδρίασε στο Μοντεβιντέο, Ουρουγουάη,  το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, παρευρικομένων  των Συμβούλων Θ. Τσίχλη, Φ. Παπαδίκη, Μ. Παναγόπουλου και του Συντονιστή Ν. Νικολαΐδη. Ο Σύμβουλος Γ. Τσούλφας, ο οποίος απουσίασε λόγω ασθένιας,  συμμετείχε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Κύριο θέμα αυτής της συνεδρίασης ήταν η ανάλυση της κατάστασης του Σ.Α.Ε. και, ιδιαίτερα, το Κοινό Ανακοινωθέν της Συνάντησης του ΥΦΥΠΕΞ Απόδημου Ελληνισμού με το Προεδρείο του Σ.Α.Ε., που έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου τ. ε., στην Αθήνα, ανακοινωθέν που είχαμε γνωρίσει εγκαίρως στις Ελληνικές Κοινότητες της Περιφέρειας.

Οι Σύμβουλοι, οι οποίοι γνώρισαν επίσης την από 14 Σεπτεμβρίου Υπουργική Απόφαση με την οποία ονομάζονται τα μέλη της Επιτροπής για την επεξεργασία νέου σχεδίου νόμου για την αλλαγή του Ν. 3480/2006, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή του Συντονιστή Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, κου Νικηφόρου Νικολαΐδη και του προσέφεραν την αμέριστη συνεργασία τους.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο, για να προχωρήσει στη μελέτη του σχεδίου νόμου, λαμβά-νοντας υπόψη, όπως διατυπώνεται και στο Κοινό Ανακοινωθέν, η εκπροσώπηση, η αυτονομία και η χρηματοδότηση που πρέπει να έχει το νέο Σ.Α.Ε., αποφάσισε, ομόφωνα, τα εξής:

Για την ευρύτερη δυνατόν εκπροσώπηση της Ομογένειας, αφενός, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις Ελληνικές Κοινότητες, εφόσον μάλιστα οι οργανώσεις αυτές εκπροσωπούν τον Ελληνισμό στις πόλεις και/ή τις χώρες όπου εδρεύουν.  Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Κοινότητες. Είμαστε βέβαιοι ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούν εφόσον έχουν αλλάξει οι συνθήκες και αντί από τους Έλληνες μετανάστες που τις ίδρυσαν, η Ομογένεια σήμερα αποτελείται από άτομα υψηλότερου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου τα οποία, από την άλλη πλευρά, ως επί το πλείστον, ακολουθούν τη θρησκεία της χώρας διαμονής τους και δεν μιλάνε τα ελληνικά.  Έχουμε την υποχρέωση να ενδυναμώσουμε τις Κοινότητες ώστε αυτές οι ίδιες να βρούν τους νέους ορίζοντες ανάπτυξής τους.

Αφετέρου, πιστεύουμε ότι το νέο Σ.Α.Ε. πρέπει να εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες του Εξωτερικού και τους απογόνους τους, τουλάχιστον όλους όσους το επιθυμούν, βέβαιοι ότι με τη συμμετοχή των φυσικών προσώπων και ιδιαίτερα των διακεκριμένων στη χώρα διαμονής τους το όφελος για την Πατρίδα θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Για να εξασφαλίσουμε την αυτονομία είναι απαραίτητος ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ του Ελληνικού κράτους και του νέου Σ.Α.Ε. Πρέπει να υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία με χρονικά όρια ανταπόκρισης τα οποία να τηρούνται.

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού είναι ένα όργανο κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Για τη λειτουργία του, το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής προτείνει, αφενός, την επιβολή τέλους σε όλες τις προξενικές πράξεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Έτσι, το Ελληνικό κράτος θα δύναται να ενισχύσει την Ομογένεια με έσοδα προερχόμενα από την ίδια την Ομογένεια χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο.

Αφετέρου, πρέπει να βασίζεται στη συνδρομή του κάθε μέλους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητο να καθορίσουμε ποιές θα είναι οι αρμοδιότητες και ποιές οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το νέο Σ.Α.Ε., π. χ. τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος ή άλλους οργανισμούς για τη διάδοση της ελληνικής κουλτούρας, το σημαντικότερο όπλο μας, και, συγχρόνως, την  προώθηση του Τουρισμό.

Για να εξασφαλίσουμε τη συνδρομή του κάθε μέλους είναι απαραίτητη η απόλυτη διαφάνεια ώστε να αποφύγουμε απαράδεκτες καταστάσεις όπως, π.χ. την παράλειψη παρουσίασης απολογισμών του τώρα Ταμία του Σ.ΑΕ., κου Κώστα Δημητρίου.

Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013, το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Kεντρικής και Νοτίου Αμερικής αποφάσισε να εξακολουθήσει να αναπτύσσει δραστηριότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της Νεολαίας, έως ότου αναλάβει η αρχή που θα το αντικαταστήσει σύμφωνα με το νέο νόμο. Άλλωστε, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, Σ.Α.Ε. είναι μια οργάνωση που χαίρει νομικής υπόστασης στη Χιλή, όπου βρίσκεται η έδρα του”.

Η ανακοίνωση, σε επιχωρίους Γλώσσες

Los días 22 y 23 de septiembre de 2012 se reunió en Montevideo, Uruguay, el Consejo de Coordinación de la Región de América Central y Sur, con la asistencia de los Consejeros T. Tsijli, F. Papadikis, M. Panagópoulos, y del Coordinador N. Nicolaides. Participó, con comunicación electrónica, el Consejero Sr. G. Tsoulfas, ausente por un problema de salud.

Esta reunión tuvo por objeto analizar los últimos acontecimientos del S.A.E. y, en particular, el Comunicado Conjunto de la Reunión del Subsecretario de RR. EE., Sr. C. Tsiaras, con la Presidencia del S.A.E., realizada en Atenas el 6 de septiembre del año en curso, comunicado que, oportunamente, fue dado a conocer a todas las colectividades helénicas de la Región.

Los Consejeros, quienes fueron informados también de la Resolución ministerial de fecha 14 de septiembre con la cual se designan los miembros de la Comisión para el estudio de la modificación de la ley 3480/2006, expresaron su satisfacción de que el Coordinador de la Región de América Central y Sur, Sr. Nikiforos Nicolaides, esté incluido en esta Comisión y ofrecieron toda su colaboración.

Para avanzar en el estudio de la nueva ley, tomando en cuenta, como se indica en el Comunicado Conjunto, la representatividad, la autonomía y el financiamiento que debe tener el nuevo S.A.E., decidieron unánimemente, lo siguiente:

Para la mayor representatividad posible se considera, por una parte, a las Colectividades Helénicas, pues son estas las organizaciones que representan al Helenismo en las ciudades y/o países donde existen. Tenemos plena confianza en las colectividades. Creemos que deben cambiar, pues las condiciones han cambiado y a diferencia de los emigrantes, sus fundadores, ahora tenemos personas de mayor nivel educacional y económico que por otro lado, en su mayoría, han adoptado la religión del país y no hablan griego. Nuestra misión es fortalecerlas y así ellas mismas encontrarán nuevas vías de desarrollo.

Por otra parte, creemos que el nuevo S.A.E. debe abarcar a todos los griegos del exterior y sus descendientes, a lo menos a todos quienes lo deseen y estamos seguros que la inclusión de personas físicas, especialmente de cierta figuración, resultará altamente beneficiosa para nuestra patria.

Para garantizar la autonomía es indispensable el respeto mutuo entre el Estado Griego y el nuevo S.A.E. Debe existir una comunicación fluida en ambos sentidos, estableciendo plazos máximos de respuesta y cumpliéndolos.

El Consejo de los Griegos en el Exterior está establecido en la Constitución de Grecia. Para su funcionamiento, el Consejo de Coordinación de la Región de América Central y Sur propone que, por una parte se establezca un gravamen a todos los actos consulares de los griegos del exterior.  De esta manera el Estado griego podrá apoyar a la Omogenia con fondos provenientes de la misma Omogenia y sin aumentar la tributación de los residentes en Grecia.

Por otra parte, deberá contar con la contribución de todos sus miembros. Para esto último, es necesario que se determine cuáles serán las atribuciones y los servicios que ofrecerá el nuevo S.A.E. Por ejemplo, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultos, Cultura y Atletismo de Grecia u otro organismo, el nuevo S.A.E. podrá organizar actividades culturales, que junto con difundir la cultura helénica, nuestra principal arma, promovería el turismo.

Para asegurar la contribución de los miembros es indispensable la total transparencia, y evitar de todas maneras situaciones vergonzantes como por ejemplo la falta de rendición de cuentas del actual Tesorero del S.A.E., Sr. Costas Dimitríou.

Para el período de enero – junio 2013, el Consejo de Coordinación de la Región de América Central y Sur acordó seguir desarrollando actividades, especialmente destinadas a la juventud, hasta que asuma la autoridad que lo reemplace, de acuerdo a la nueva ley. Por lo demás, el Consejo de los Griegos en el Exterior, S.A.E., es una organización legalmente constituida en Chile donde se encuentra la sede de la Región.

 ***

Nos dias 22 e 23 de setembro de 2012 se reuniu em Montevidéu, Uruguai, o Conselho de Coordenação da Região da América Central e Sul, com a assistência dos Conselheiros T. Tsijli, F. Papadikis, M. Papagópoulos, e o Coordenador N. Nicolaides. Participou, com comunicação eletrônica, o Conselheiro Sr. G. Tsoulfas, ausente por um problema de saúde.

Esta reunião teve por objetivo analisar os últimos acontecimentos da S.A.E. e, em particular, o Comunicado Conjunto da Reunião do Subsecretário das Relações Exteriores, Sr. C. Tsiaras, com a Presidência da S.A.E., realizada em Atenas no dia 6 de setembro do corrente ano, comunicado que, oportunamente, foi dado a conhecer a todas as coletividades helênicas da Região.

Os Conselheiros, os quais foram informados também da Resolução ministerial com data de 14 de setembro com a qual se designam os membros da Comissão para o estudo da modificação da lei 3480/2006, expressaram sua satisfação de que o Coordenador da Região da América Central e Sul, Sr. Nikiforos Nicolaides, esteja incluído nessa Comissão e ofereceram toda sua colaboração.

Para avançar no estudo da nova lei, levando em conta, como se indica no Comunicado Conjunto, a representatividade, a autonomia e o financiamento que deve ter a nova S.A.E., decidiu por unanimidade, o seguinte:

Para garantir a autonomia é indispensável o respeito mútuo entre o Governo Grego e a nova S.A.E. Deve existir uma comunicação fluída em ambos sentidos, estabelecendo prazos máximos de resposta e cumprindo-os.

Para a maior representatividade possível se considera, por uma parte, às Coletividades Helênicas, pois são estas as organizações que representam ao Helenismo nas cidades e/ou países onde existem. Acreditamos que devem mudar, pois as condições mudaram e a diferença dos emigrantes, seus fundadores, agora tem  pessoas de  maior nível educacional e econômico que por outro lado, em sua maioria, adotaram a religião do país e não falam grego. Nossa missão é as fortalecer e assim elas mesmas encontrarão novas vias de desenvolvimento.

Por outra parte, acreditamos que a nova S.A.E. deve envolver a todos os gregos no exterior e seus descendentes, pelo menos a todos aqueles que o desejem e estamos seguros que a inclusão de pessoas físicas, especialmente de certa figuração, resultará altamente benéfica para nossa pátria.

O Conselho dos Gregos no Exterior está estabelecido na Constituição da Grécia. Para seu funcionamento, o Conselho de Coordenação da Região da América Central e Sul propõe que, por uma parte se estabeleça um gravame a todos os atos consulares dos gregos no exterior.  Dessa maneira o Estado grego poderá apoiar à Omogenia com fundos provenientes da mesma Omogenia e sem aumentar a tributação dos residentes na Grécia.

Por outra parte, deverá contar com a contribuição de todos seus membros. Para este último, é necessário que se determinem quais serão as atribuições e os serviços que oferecerá a nova S.A.E.  Por exemplo, com o apoio do Ministério da Educação e Cultos, Cultura e Atletismo da Grécia ou outro organismo, a nova S.A.E. poderá organizar atividades culturais, que junto com difundir a cultura helênica, nossa principal arma, promoveria o turismo.

Para garantir a contribuição dos membros é indispensável a total transparência, e evitar,  de todas maneiras, situações irritantes como por exemplo a falta de presentação de contas do atual Tesoureiro da S.A.E., Sr. Costas Dimitríu.

Para o período de janeiro – junho 2013, o Conselho de Coordenação da Região concordou seguir desenvolvendo atividades, especialmente destinadas à juventude, até que assuma a autoridade que o substitua, de acordo com a nova lei. Além disso, o Conselho dos Gregos no Exterior, S.A.E., é uma organização legalmente constituída no Chile onde se encontra a sede da Região.