Η Πειραιώς εξαγόρασε την Γενική

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τη Société Générale για  την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας  στη Γενική Τράπεζα.

“Μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση”, δήλωσε ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.
Προσθέτει ότι: “Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012 και υπόκειται στις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.”
Με αυτή τη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς (στοιχεία 31 Μαρτίου 2012, συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων επιλεγμένων στοιχείων της ATEbank):
– ενισχύει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, – ενισχύει τη ρευστότητά της άνω των €300 εκατ, – αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες κάλυψης του ποσού που θα απαιτηθεί να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, – ενισχύει την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά διαμορφώνοντας μερίδιο αγοράς 20% στις καταθέσεις και 17% στις χορηγήσεις, – ωφελείται από σημαντικές συνέργειες ύψους €50 εκατ προ φόρων (€244 εκατ προ φόρων μαζί με την ΑΤΕbank) σε ετήσια βάση μετά την πάροδο 3ετίας, – διατηρεί το δείκτη δανείων προς καταθέσεις της στο 124%, – βελτιώνει το δείκτη κάλυψης από προβλέψεις των δανείων σε καθυστέρηση στο 60% από 56%, – αυξάνει το δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 9,5% από 7,4%.
Με την εξαγορά αυτή, το pro-forma σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Πειραιώς θα φθάσει τα €77 δισ, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα €46 δισ και οι καταθέσεις πελατών τα €37 δισ. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Τράπεζας και της ATEbank, θα απασχολεί συνολικά 18.000 εργαζόμενους περίπου, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων θα αριθμεί 1.328 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και θα εξυπηρετεί 6 εκατ πελάτες.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή είναι η Lazard Frères.

NewsIt.gr