ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Στήριξη σε Σαμαρά και Οικουμενικό
Πατριαρχείο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, η 11η Κληρικολαϊκή
Συνέλευσις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, συνελθούσα εν Σύδνεϋ από 20ής εως
23ης Ιανουαρίου 2013,
υπό την Προεδρίαν του Ποιμενάρχου Αυτής,
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού, και παρόντος του
εκπροσωπούντος την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ.
Βαρθολομαίον και την περί Αυτόν Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ντιτρόϊτ κ. Νικολάου, και του επισήμως προσκληθέντος υπό της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου,
παρισταμένων δε και του εν Καμπέρα Πρέσβεως της Ελλάδος μετά του Υπάτου Αρμοστού
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την συμμετοχήν των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων και των
λοιπών θεσμικών εκπροσώπων Κλήρου και Λαού εκ των ανά την Αυστραλίαν
Ενοριών-Κοινοτήτων, Εκκλησιαστικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής, ομοφώνως ψηφίζει: 1. Διατρανώνει εκ νέου την σταθεράν
αφοσίωσιν και τον βαθύτατον σεβασμόν Κλήρου και Λαού προς τον Πάνσεπτον και
Μαρτυρικόν Οικουμενικόν Θρόνον
και τον Προκαθήμενον Αυτού Παναγιώτατον
Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον και την περί Αυτόν Αγίαν και Ιεράν
Σύνοδον.
2. Συμμερίζεται και στηρίζει απολύτως τους τιμίους αγώνας
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου
μετά των περί Αυτών Επιτελικών
Στελεχών δια την διασφάλισιν όλων των απαραγράπτων απ’ αιώνων δικαίων της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ταύτα λέγοντες δεν εννοούμεν μόνον τον τίτλον του
«Οικουμενικού», διεθνώς άλλωστε αναγνωριζομένου, μήτε μόνον την επαναλειτουργίαν
της περιωνύμου και παλαιφάτου Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ωσαύτως εννοούμεν το
απαραβίαστον όλων των ελευθεριών τας οποίας δικαιούται η εν Τουρκία Ομογένεια
μετά των Ιδρυμάτων αυτής και πάντων των περιουσιακών στοιχείων
των.
3. Παρακολουθεί την συνεχιζομένην οικονομικήν κρίσιν εις την
Γενέτειράν μας την Ελλάδα, στηρίζει τας πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού της κ.
Αντωνίου Σαμαρά
και των συγκυβερνώντων πολιτικών δυνάμεων, εύχεται
ταχείαν την οικονομικήν ανάκαμψιν και δηλώνει ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
θα συνεχίσει την ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν προς τους δοκιμαζομένους
αδελφούς μας.
4. Αδημονεί δια την μη εισέτι επίλυσιν του χρονίζοντος
επί δεκαετίας Κυπριακού
προβλήματος και συμπαρίσταται εις τον δίκαιον
αγώνα της εν τη Μεγαλονήσω Εκκλησίας και Πολιτείας.
5. Αγωνιά και
ανησυχεί δια την συνεχιζομένην κράτησιν, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος
κ. Ιωάννου (της Ομοδόξου Σερβικής Εκκλησίας) όπερ καταπατεί τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την θρησκευτικήν ελευθερίαν όπως τούτο απεφασίσθη και
εις την συνελθούσαν κατά τον μήνα Οκτώβριον του έτους 2012 Επισκοπικήν
Συνέλευσιν των μόνων Κανονικών Επισκόπων Ωκεανίας υπό την Προεδρίαν του
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού.
6. Χαιρετίζει
την συμμετοχήν εις την παρούσαν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν της Ελληνικής Ορθοδόξου
Κοινότητος Σύδνεϋ
και ΝΝΟ η οποία προσφάτως επανήλθεν εις την κανονικήν
τάξιν της Εκκλησίας, απευθύνει δε μήνυμα ενότητος εις τας ελαχίστας
εναπομεινάσας σχισματικάς εστίας.

Το ψήφισμα ανέγνωσε ενώπιον της
Κληρικολαϊκής ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος, βοηθός του
Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας.