Συγκροτούνται Πειθαρχικά Συμβούλια για τις πειθαρχικές υποθέσεις στο Δημόσιο

O Υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης προχώρησε στην υπογραφή απόφασης  για τη συγκρότηση δώδεκα Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων στις περιφέρειες της  Ελλάδας.

Στόχος του Υπουργείου είναι τα συμβούλια που θα συγκροτηθούν, να αποτελέσουν  διαφορετικά  όργανα απ’ ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια και να έχουν αποκλειστική  αρμοδιότητα την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να ενισχύονται -σύμφωνα με το Υπουργείο- οι αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, πέραν των προϊσταμένων οργανικών μονάδων & διευθύνσεων (οι οποίοι δεν προέρχονται από υπηρεσίες που υπάγονται στον έλεγχο των Πειθαρχικών Συμβουλίων) και των εκπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στα Πειθαρχικά Συμβούλια συμμετέχουν πλέον και δικαστικοί λειτουργοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, κατανέμονται στις Περιφέρειες ως εξής:

  • από ένα (1) Πειθαρχικό Συμβούλιο στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας,
  • ένα (1) κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
  • δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τέλος
  • δύο (2) κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

        Παράλληλα με την 166/24.01.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, συγκροτήθηκε ένα (1) κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και τους φορείς που υπάγονται σ’ αυτές, των οποίων ορίστηκαν στην ίδια απόφαση.