Κόψανε τη σύνταξη ΟΓΑ σε 4.340 Βορειοηπειρώτες!

Σε 4.340 Βορειοηπειρώτες είχε κοπεί η σύνταξη του ΟΓΑ από το 2011! Ειδικότερα ο Οργανισμός στα πλαίσια ελέγχου των συνταξιοδοτικών του παροχών διενήργησε το έτος 2011 απογραφή – έλεγχο των συνταξιούχων
ανασφάλιστων υπερηλίκων, ομογενών από την Αλβανία. Για τον έλεγχο αυτό ζητήθηκε με προσωπική επιστολή στους δικαιούχους να υποβάλλουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Μέσω της διαδικασίας αυτής διαπιστώθηκε ότι 3.140 δεν είχαν τις προϋποθέσεις συνέχισης χορήγησης της σύνταξης και έγινε οριστική διακοπή της. Επίσης 1.200 περίπου δεν παρουσιάστηκαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν και η σύνταξή τους έχει ανασταλεί από 1 -9-2011.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης αναφέρει σχετικά με το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των Βορειοηπειρωτών: “Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ ΑΪ128/12.10.1982), ο ΟΓΑ ως εντολοδόχος Ειδικού Λογαριασμού, χορηγούσε σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα και περίθαλψη σε υπερήλικα, ανασφάλιστα, οικονομικά αδύναμα, άτομα, Έλληνες ή ομογενείς, εφόσον, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα, δεν ελάμβαναν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, σε περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εάν επρόκειτο:

 α) για σύνταξη μικρότερη από το ποσό της βασικής σύνταξης (σύνταξης χωρίς εισφορές) που χορηγεί ο ΟΓΑ (ν. 4169/1961).

β) για βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, εσωτερικού ή εξωτερικού.

Επίσης το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημά τους, από οποιαδήποτε πηγή, των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων, δεν έπρεπε να υπερβαίνει το ύψος των ετήσιων συνταξιοδοτικών παροχών βασικής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη, ή το αγροτικό ζευγάρι, αντίστοιχα. Το ποσό αυτό, για το έτος 2012, ανερχόταν σε 5.040 ευρώ και 10.080 ευρώ, αντίστοιχα.

Ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση της ανωτέρω παροχής σε ομογενείς με χώρα καταγωγής την Αλβανία δεν υπήρχαν.

2. Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α/222/12.11.12) έγινε ανασχεδιασμός του πλαισίου συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων υπερηλίκων και από 1-1-2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων χορηγείται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν συμπληρώσει το 67° έτος της ηλικίας τους.

β) δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού και, σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγος τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος, του άρθρ. 4 του ν. 4169/1961 (βασική σύνταξη).

γ) διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

δ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ, ή στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

 Ο νόμος όρισε ότι, οι εκκρεμείς αιτήσεις καθώς και αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 31-12-2012 κρίνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός του ορίου ηλικίας που ορίζεται το 65° έτος.

Επίσης, προβλέπει ότι τα κριτήρια επανακρίνονται από 1-1-2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.

Στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχους λαμβάνει σύνταξη από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διακόπτεται η σύνταξη.

3. Από τον ΟΓΑ άρχισαν να αποστέλλονται στις αρχές Φεβρουάριου προσωπικές επιστολές προς τους λαμβάνοντες την παροχή, με τις οποίες ενημερώνονται για τα νέα κριτήρια.

Στην περίπτωση συνταξιούχων ανασφάλιστων υπερηλίκων που δεν δικαιούνται σύνταξη, καλούνται να καταθέσουν δικαιολογητικά (που να το αποδεικνύουν) αλλά και προκειμένου να ελεγχθεί αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου για να συνεχιστεί η χορήγηση της σύνταξής τους”. Αυτά είναι τα γραφειοκρατικά της υπόθεσης. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να αφεθοούν τα γερόντια στο έλεος του Θεού…