Πώληση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή άτακτη χρεοκοπία…!!!

Η πώληση των υποκαταστημάτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην  Ελλάδα είχε τεθεί από την τρόικα ως προϋπόθεση για να εγκριθεί το  πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Κύπρου, σύφωνα με την Κεντρική  Τράπεζα της Κύπρου.
Στην περίπτωση που η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν συναινούσε σε αυτή τη  πώληση, προσθέτει Κεντρική, «οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για το  καταρτισμό του τελικού Μνημονίου Συναντίληψης για οικονομική στήριξη της  Κύπρου θα διακόπτονταν με συνεπακόλουθο την άτακτη χρεοκοπία του  χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Στο κυρίως κείμενο της απόφασης του Eurogroup στις 25 Μαρτίου, 2013 αναφέρεται το ακόλουθο:
‘The Eurogroup urges the immediate implementation of the  agreement between Cyprus and Greece on the Greek branches of the Cypriot  banks, which protects the stability of both the Greek and Cypriot  banking systems.’

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω πολιτικής εντολής του Eurogroup, με την  οποία συμφώνησε η Κυπριακή Κυβέρνηση, στις 26 Μαρτίου 2013 επήλθε  σχετική συμφωνία. Στη συνέχεια, αφού η ΚΤΚ ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης  έλαβε υπόψη της τη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, εξέδωσε διάταγμα την  ίδια ημέρα με το οποίο οι εργασίες των υποκαταστημάτων της Λαϊκής  Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα πωλήθηκαν στην Τράπεζα  Πειραιώς Ελλάδος. Σημειώνεται ότι στη σύμβαση συμμετείχε, σύμφωνα με την  ΚΤ, και η Ελληνική Τράπεζα και, ως εκ τούτου, οι εργασίες των  υποκαταστημάτων της εν λόγω τράπεζας στην Ελλάδα επίσης πωλήθηκαν στην  Τράπεζα Πειραιώς. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που  μεταβιβάστηκαν ανέρχονται σε € 16,4 δις και οι συνολικές υποχρεώσεις σε  €15 δις. Το συνολικό τίμημα της πώλησης που εισπράχθηκε και το οποίο  υπολογίστηκε με βάση τη μεθοδολογία που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της  25ης Μαρτίου, 2013, ανέρχεται σε €0,5 δις.
Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω πώλησης, σημειώνει η Κεντρική, έχει  επιτευχθεί σημαντική απομόχλευση και σμίκρυνση του τραπεζικού συστήματος  της Κύπρου και εξαλείφθηκαν παντελώς οι κίνδυνοι που προέρχονται από τα  δανειακά χαρτοφυλάκια των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Η ΚΤ  υπενθιμίζει ότι με βάση την πολιτική απόφαση του Eurogroup της 25ης  Μαρτίου, 2013, ο εγχώριος τραπεζικός τομέας θα πρέπει να σμικρυνθεί και  να φθάσει, μέχρι το 2018, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος με  τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται σε 300% του ΑΕΠ. Επίσης, με τη  μεταβίβαση των €15 δις καταθέσεων των Ελληνικών υποκαταστημάτων των  Κυπριακών τραπεζών, το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων έχει  απαλλαγεί από την υποχρέωση κάλυψης τους μειώνοντας έτσι το ύψος της  δυνητικής υποχρέωσης της Κυπριακής Κυβέρνησης. Λαμβάνοντας υπόψη όλους  τους πιο πάνω παράγοντες, η συμφωνία πώλησης κρίνεται, υπό τις  περιστάσεις, ικανοποιητική και προς το όφελος της διατήρησης της  χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Πηγή: newsbomb.gr