Γερμανοελληνική επιστημονική συνεργασία-DHW BEGRÜSST DEUTSCH-GRIECHISCHE FORSCHUNGSZUSAMMENARBEIT

DHW BEGRÜSST DEUTSCH-GRIECHISCHE FORSCHUNGSZUSAMMENARBEIT
Codjambopoulo (DHW): “Ein richtiger und wichtiger Schritt zur Unterstützung der forschenden Jugend in Zeiten der Krise

Köln, April 2013. Als einen richtigen und wichtigen Schritt zur Unterstützung der forschenden griechischen Jugend in Zeiten der Wirtschaftskrise, bezeichnete DHW-Vizepräsident Phedon Codjambopoulo den Beschluss der deutschen und griechischen Regierung, die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Forschung und der Entwicklung mit 10 Millionen Euro zu fördern und zu unterstützen. “Die deutsch-griechische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaften hat schon jahrhundertelange Tradition. Wir freuen uns sehr, dass die Bundesregierung ihrer Verpflichtung aus der Deutsch-Griechischen Partnerschaftsvereinbarung aus dem Jahre 2010 nachgekommen ist. Sie dokumentiert damit zum wiederholtem Male, dass sie bereit ist, nicht nur den griechischen Staat zu unterstützen sondern auch Initiativen zu ergreifen, die dem Volk – in diesem Fall der wissenschaftlichen Jugend – direkt zugute kommen. Hierfür gilt der Bundesregierung und insbesondere dem Staatssekretär im BMBF, Thomas Rachel, unser Dank”, sagte Codjambopoulo gegenüber der Presse.

Die Zusammenarbeit soll die Durchführung großer und finanziell umfangreicher bilateraler Projekte des öffentlichen und privaten Sektors auf den Gebieten der Gesundheits- und Energieforschung, der Bioökonomie über Schlüsseltechnologien, den Informations- und Kommunikationstechnologien, der Nanotechnik und der Photonik sowie in den Geistes- und Sozialwissenschaften fördern. Gleichzeitig sollen die daraus entwickelten bilateralen Projekte die Möglichkeit bekommen, sich an weiteren europäischen Forschungsprojekten, wie z.B. das Rahmenprogramm “Horizont 2020”, zu beteiligen. Die Förderung ist bis zum Jahr 2015 vorgesehen.

Mehr Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter: http://www.bmbf.de/foerderungen/21656.php

Ο DHW ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κοτσαμπόπουλος (DHW): “Ένα σωστό και σημαντικό βήμα στήριξης των νέων επιστημόνων σε καιρούς κρίσης”imagesCACOB4A8

Κολωνία, Απρίλιος 2013. Σαν ένα πολύ σωστό και σημαντικό βήμα στήριξης των νέων επιστημόνων σε καιρούς κρίσης χαρακτήρισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW την απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδος και Γερμανίας να συνεργασθούν στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας επενδύοντας από κοινού 10 εκατομμύρια Ευρώ. “Η ελληνογερμανική επιστημονική συνεργασία έχει μακρά παράδοση. Θα ήταν δυσάρεστο αυτή να σταματήσει λόγω της οικονομικής κρίσης και του αντιγερμανικού κλίματος. Χαιρόμαστε που η γερμανική κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της από το μνημόνιο συνεργασίας του 2010 αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον της όχι μόνο για βοήθεια προς την πολιτεία αλλά και για μέτρα που θα ωφελήσουν απευθείας ορισμένες κατηγορίες πολιτών, σε αυτήν την περίπτωση τους νέους επιστήμονες. Δράττομαι δε αυτής της ευκαιρίας για να εξάρω την συμβολή του φιλέλληνα Υφυπουργού Παιδείας της Γερμανίας, Τόμας Ραχέλ, στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας συνεργασίας” συμπλήρωσε ο κ. Κοτσαμπόπουλος προς τον τύπο.

Στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας προβλέπεται η διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας διμερών δημοσίων και ιδιωτικών σχεδίων στους τομείς της υγείας και ενέργειας, της βιο-οικονομίας, της νανοτεχνολογίας και της φωτονικής, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και τέλος στις κοινωνικές και φιλοσοφικές επιστήμες. Τα σχέδια αυτά θα έχουν δε την δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ευρύτερα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως π.χ. το “Horizon 2020”. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος λήγει το 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-germany 2013