Τα ποσά που έλαβε η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπ. Αγώνων-Αθήνα 2004

Κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, λειτούργησε η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004, όπως επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή και αναφέρει τα ποσά που έλαβε η Οργανωτική Επιτροπή από την ίδρυσή της.
Από το έγγραφο προκύπτει επίσης ότι την εποπτεία της Οργανωτικής Επιτροπής ασκούσε η ειδική Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΔΕΣΟΠ).
Στη Βουλή, εκτός από τα στοιχεία που διαβιβάζει ο υπουργός Οικονομικών, απεστάλησαν και στοιχεία από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη αναφορικά με τα ολυμπιακά έργα.
Και τα δύο έγγραφα διαβιβάστηκαν διότι ο βουλευτής της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης είχε απευθύνει ερώτηση στα δύο υπουργεία, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί καταστάσεις και αναλυτικοί πίνακες για την οικονομική διαχείριση από την Οργανωτική Επιτροπή του Αθήνα 2004.
Όπως αναφέρει ο υφυπουργός Αθλητισμού δεν υπάρχει πόρισμα ελέγχου για την Α.Ε. «Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004» από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διότι ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται από το προαναφερόμενο συμβούλιο μόνο στους φορείς που εποπτεύει και επιχορηγεί, και ύστερα από σχετική εντολή του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού.

Το υπουργείο Οικονομικών
Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, βάσει της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εγκεκριμένες από ορκωτούς λογιστές, διαβιβάστηκαν στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών, «προς ενημέρωση και τελική έγκριση». Επιπλέον, τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004 ΑΕ, συνολικού ύψους 459.396.016 ευρώ από της ιδρύσεως της, για τις αιτίες που αναφέρονται στις εκάστοτε διατάξεις καταβολής θεωρούνται επιχορηγήσεις προς την Οργανωτική Επιτροπή και δεν αυξάνουν το μετοχικό της κεφάλαιο.
Τα ποσά που καταβλήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 είναι τα ακόλουθα:
Α. Συμβατικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς την Οργανωτική Επιτροπή Αθήνα 2004 ΑΕ
– 236.992.475 ευρώ, ως επιχορήγηση του ελληνικού Δημοσίου για τη συμμετοχή του στον προϋπολογισμό της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 Α.Ε.», για τη διαμόρφωση των ολυμπιακών αγώνων, βάσει φακέλου διεκδίκησης, σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΔΕΣΟΠ), τον Ιούνιο του 2006.
– 45.500.000 ευρώ για τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στον προϋπολογισμό της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004 Α.Ε.», για τη διοργάνωση των Παραολυμπιακών Αγώνων, βάσει φακέλου διεκδίκησης και σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΣΟΠ, τον Φεβρουάριο του 2004.
Β. Δράσεις του ελληνικού Δημοσίου που δεν αποτελούσαν συμβατικές υποχρεώσεις προς την ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 ΑΕ
– 52.824.652 ευρώ, για κάλυψη δαπανών απαλλοτριώσεων και αμοιβών τεχνικών συμβούλων ασφαλείας, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΣΟΠ, τον Αύγουστο του 2003.
– 14.673.532 ευρώ για απόδοση εσόδων από την έκδοση του ολυμπιακού επετειακού κέρματος των 500 δραχμών.
– 8.378.357 ευρώ για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΣΟΠ, τον Φεβρουάριο του 2004.
– 1.027.000 ευρώ για την προβολή της ολυμπιακής προετοιμασίας στην περιφέρεια.
– 100.000.000 ευρώ για τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στο Πρόγραμμα Ολυμπιακής Προετοιμασίας για δράσεις, έργα, προμήθειες που αφορούν κατά κύριο λόγο ανάγκες τρίτων φορέων και έχουν μεταολυμπιακή χρησιμότητα, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΣΟΠ, τον Φεβρουάριο του 2004.
Όπως εξάλλου επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τον απολογισμό της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004 Α.Ε. και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που έχουν δημοσιευθεί, η Οργανωτική Επιτροπή διασφάλισε διαχειριστικό- ταμειακό πλεόνασμα ύψους 130,6 εκατ. ευρώ. Ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει εξάλλου ότι, πέραν των όσων προβλέπονται στις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, εποπτικό ρόλο, σύμφωνα με τον συστατικό νόμο, ασκούσε το υπουργικό συμβούλιο μέσω της ειδικής Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΔΕΣΟΠ).
Το πλαίσιο ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών διεπόταν από τους κανονισμούς ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του συστατικού νόμου και οποίοι τροποποιήθηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση το 2001 και το 2004, ενώ διεπόταν και από τις κοινοτικές οδηγίες.
Τέλος, ο κ. Στουρνάρας ενημερώνει το βουλευτή της ΝΔ Άδ. Γεωργιάδη ότι οι ισολογισμοί της Οργανωτικής Επιτροπής είναι δημοσιευμένοι από το Εθνικό Τυπογραφείο, στα Τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε από τη δική του πλευρά, ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης, από το 2002 έως το 2004 εγκρίθηκαν ποσά ύψους 72.907.500 ευρώ για ολυμπιακά έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χρηματοδότησε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και μετά από συλλογική απόφαση την «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004» με το ποσό των 198.324.651,52 ευρώ. Η αναφερόμενη χρηματοδότηση κατανεμήθηκε ως εξής:
– Ποσό 26.412.325,76 ευρώ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, με απόφαση το Δεκέμβριο του 1999.
– Το ίδιο ποσό, 26.412.325,76 ευρώ, και πάλι τον Δεκέμβριο του 1999, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004.
– Ποσό 100.000.000 ευρώ με απόφαση του Απριλίου του 2004 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΟΕΟΑ-Αθήνα 2004
– Ποσό 45.500.000 ευρώ για δράσεις και έργα που αφορούσαν στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, με απόφαση του Ιουλίου του 2004.
Αναφορικά με το κόστος κατασκευής των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που είχε αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ο υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρει ότι όλες οι δαπάνες προέρχονταν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
– Η συνολική δαπάνη κατασκευής των έργων ανήλθε στο ποσό του 1.606.967.962,1 ευρώ.
– Για τις μελέτες των έργων διατέθηκε συνολικό ποσό 16.309.085,08 ευρώ.
– Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανέλαβε τη φύλαξη και τη συντήρηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που κατασκεύασε, καθώς και τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις που κατασκεύασε η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/Ολυμπιακά Έργα 2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η δαπάνη συντήρησης και φύλαξης από 1.2.2007 περιήλθε στην «Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ». Η δαπάνη φύλαξης έως 1.2.2007 ανήλθε στο ποσό των 4.863.473,11 ευρώ. Η δαπάνη συντήρησης ανήλθε στο ποσό των 28.748.788,52 ευρώ. Σύνολο: 33.612.261,63 ευρώ.
Ανάμεσα στα ερωτήματα που είχε θέσει ο ερωτών βουλευτής της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης ήταν «εάν έχει πραγματοποιηθεί επίσημος έλεγχος και δημοσιοποίηση των στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για τα ποσά που δαπανήθηκαν και με ποιες διαδικασίες από την Οργανωτική Επιτροπή-Αθήνα 2004» και «αν αληθεύει ότι ο απολογισμός της Οργανωτικής Επιτροπής Αθήνα 2004 εμφανίστηκε πλεονασματικός κατά 7 εκατ. ευρώ, αλλά όμως από τα συνολικά έξοδα των 2.271 εκατ. ευρώ αφαιρέθηκαν 462,7 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, ως επιχορηγήσεις». Ζητούσε επίσης να ενημερωθεί αν υπήρξε πόρισμα ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και γιατί δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τις αμοιβές των ατόμων που πλαισίωναν τον Οργανισμό «Αθήνα 2004».

E-TYPOS.GR