Παρουσίαση στη Ρώμη του βιβλίου ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ, Villa Giulia, Sala della Fortuna, 22.5.2013, 11 π.μ.

 

Παρουσίαση στη Ρώμη του βιβλίου ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ, Villa Giulia, Sala della Fortuna, 22.5.2013, 11 π.μ.

Παρουσίαση στη Ρώμη του βιβλίου ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ, Villa Giulia, Sala della Fortuna, 22.5.2013, 11 π.μ.

IV  Salone  dell’editoria  archeologica

Politica  Economia  Società

 

“Leggere  in  Biblioarché”

Programma

 

Roma,  21-­‐26  maggio  2013

Museo  Nazionale  Etrusco  di  Villa  Giulia  Sala  della  Fortuna

Martedì  21  maggio  2013

10,15   Mengarelli  e  il  museo  di  Villa  Giulia

Interviene  Filippo  Delpino  (Istituto  di  studi  sul  Mediterraneo  antico  –  CNR)  10,45   Mengarelli  e  Cerveteri

Interviene  Rita  Cosentino  (Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale)

11,15   Le  fonti  documentarie  dell’Archivio  Storico  Luce  Interviene  Patrizia  Cacciani  (Istituto  Luce)

11,45   Commento  del  cortometraggio  ritrovato

Interviene  Maristella  Pandolfini  (Istituto  di  studi  sul  Mediterraneo  antico  –  CNR)

12,15   Proiezione  del  cortometraggio  Un  cortometraggio  ritrovato.  Gli  scavi  di  Raniero  Mengarelli  alla

Banditaccia

12,40   Conclusioni

Interviene  Marisa  Ranieri  Panetta  (archeologa  e  giornalista)

15,00   Proiezioni  dei  documentari  archeologici:  La  Donna  si  fa  Bella  e  Vinum.  Storia  del  Vino  nell’Italia

Antica,  regia  di  Maurizio  Pellegrini  (Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale)

16,00   L’antico  in  rivista

Introduce  e  modera  Simona  Sanchirico  (Direttore  editoriale  di  Forma  Urbis,  Fondazione  Dià

Cultura).

Loca  dis  sacrata  sine  tecto.  La  stipe  di  Pantanacci  (Lanuvio  –  Rm)  in  Archeologia  Viva,  Archeo  e

Forma  Urbis

Intervengono  Luigi  Galieti  (Sindaco  di  Lanuvio),  Giuseppina  Ghini  (Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  del  Lazio),  Luca  Attenni  (Museo  Civico  Lanuvino)

17,00   Presentazione  della  rivista  Resistenza  della  Poesia    18,00   Presentazione  della  rivista  National  Geographic

Interviene  Antonio  Politano  (fotografo  e  giornalista)

Mercoledì  22  maggio  2013

10,00   Proiezione  dei  documentari  archeologici  Demetra.  Il  mito,  la  leggenda,  le  tradizioni  regia  di  Ebe

Giovannini  e    Maurizio  Pellegrini;  Demetra.  Ragioni  e  luoghi  di  un  culto  in  Sicilia  di  Maurizio  Diliberto  Paulsen

11,00   I  Greci  di  Napoli  e  del  Meridione  d’Italia  dal  XV  al  XX  secolo  di  J.  Korinthios,  AM&D  Edizioni,  2013

Intervengono  Dimitri  Deliolanes  (giornalista,  saggista,  corrispondente  della  ERT  -­‐  Radiotelevisione    Pubblica  Greca);  Jannis  Korinthios  (Università  degli  Studi  della  Calabria);  Stefano  Pira  (Università  degli   Studi  di  Cagliari).  Introduce  Francesco  Pignataro  (Fondazione  Dià  Cultura)

12,30   I  Celti  nella  valle  del  Po  negli  eserciti  di  Roma.  Ausiliari  -­‐  Legionari  -­‐  Pretoriani  dal  II  secolo  a.C.  al  III  secolo  d.C.  di  M.  Pasquero,  Edizioni  Il  Cerchio,  2012  Interviene  Maurizio  Pasquero,  autore

16,00   Atlante  cisalpino,  le  città  romane  del  nord  Italia  di  F.  Corni,  Ink  Line  Interviene  Francesco  Corni,  autore

16,30   Issa,  la  cittá  greca  sulla  sponda  orientale  dell’Adriatico,  Società  Dalmata  di  Storia  Patria  Interviene  Evelyne  van  Heck  (“Sapienza”  -­‐  Università  di  Roma)

17,00   Grandi  residenze  tardo  antiche  nell’Impero  Romano:  cospicui  esempi  in  Dalmazia,  Società  Dalmata  di  Storia  Patria

Interviene  Sergio  Rinaldi  Tufi  (Università  degli  Studi  di  Urbino  “Carlo  Bo”)

18,00   Scavare  nel  centro  di  Roma.  Storie  Uomini  Paesaggi  a  cura  di  C.  Panella,  Edizioni  Quasar,  2013

Intervengono  Carlo  Pavolini  (Università  degli  Studi  della  Tuscia)  e  Vincenza  Morizio  (Università  degli

Studi  di  Foggia)

Giovedì  23  maggio  2013

10,00   Proiezioni  del  documentario:  L’Ultimo  Mastro  d’Ascia.  Un  viaggio  nelle  memorie,  regia  di  Ebe

Giovannini  e  di    Maurizio  Pellegrini

11,00   Per  la  rassegna  Limes.  Popoli  di  frontiera:

La  Dacia  Romana  di  L.  Zerbini,  R.  Ardevan,  Rubbettino,  2007;  I  Romani  nella  Terra  del  Vello  d’oro.  La  Colchide  e  l’Iberia  in  età  romana  di  L.  Zerbini,  G.  Gamkrelidze  e  T.  Todua,  Rubbettino,  2012

Interviene  Livio  Zerbini  (Università  degli  Studi  di  Ferrara).

Dalla  villa  imperiale  ai  castra  Albana.  L’accampamento  della  Legione  II  Parthica  e  i  suoi  dintorni

Interviene  Silvia  Aglietti  (Università  degli  Studi  di  Roma  Tre;  Fondazione  Dià  Cultura).

Provincia  Dacia.  I  coni  di  A.  Cavagna,  Società  numismatica,  2012

Interviene  Alessandro  Cavagna  (Università  degli  Studi  di  Milano).

Proiezione  del  documentario  Alburnus  Maior.  Un  tesoro  da  salvare  di  Adolfo  Conti

15,00   Pugio  Gladius  Brevis  Est.  Storia  e  tecnologia  del  pugnale  da  guerra  romano  di  M.  Saliola  e  F.

Casprini,  Arbor  Sapientiae,  2012    Interviene  Marco  Saliola,  autore

15,30   Nova  Bibliotheca  Pompeiana  -­‐  1°  Supplemento  (1999  –  2011)  di  L.  Garcia  y  Garcia,  Arbor  Sapientiae,

2012

Interviene  Laurentino  Garcia  y  Garcia,  autore

16,00   La  Nave  Punica  di  Marsala.  Honor  Frost  leggenda  dell’archeologia  subacquea  di  M.  Guarnaccia,

Edizioni  Ireco,  2013

Interviene  Sebastiano  Tusa  (Soprintendenza  per  i  Beni  culturali  e  ambientali  del  Mare)

Venerdì  24  maggio  2013

10,00   Proiezione  del  video:  Nerone  e  la  Domus  Aurea,  a  cura  di  Altair4  Multimedia

10,45   Introduzione:  Francesco  Pignataro  (Fondazione  Dià  Cultura),  Luca  Mercuri  (SAIA,  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale)

Presentazione  dell’attività  editoriale  della  Scuola  Archeologica  Italiana  di  Atene

Intervengono  Maria  Chiara  Monaco  (SAIA  e  Università  degli  Studi  della  Basilicata),  Riccardo  Di  Cesare  (SAIA  e  Università  degli  Studi  di  Foggia),  Laura  Ficuciello  (SAIA  e  Università  degli  Studi  L’Orientale  di  Napoli)

11,30   Presentazione  dell’attività  editoriale  e  museologica  del  Museo  Nazionale  Etrusco  di  Villa  Giulia  Intervengono  Maria  Anna  De  Lucia  (Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale)  e  Ida  Caruso  (Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale)

12,00   Presentazione  dei  Quaderni  del  Centro  Studi  sull’Opera  Poligonale,  collana  curata  da  Daniele

Baldassarre  (Centro  Studi  sull’Opera  Poligonale)

Intervengono  Vincenzo  De  Caprio  (Istituto  Nazionale  di  Studi  Romani),  Francesco  Cifarelli  (Direttore  del  Museo  Archeologico  Comunale  di  Segni)

12,30   Villa  Lante  a  Bagnaia,  tra  Cinquecento  e  Seicento.  La  Chiesa  in  forma  di  villa  di  C.  Benocci,  Davide

Ghaleb  Editore,  2010

Interviene  Carla  Benocci,  autrice

15,00   Presentazione  Altair4  Multimedia

Interviene  Alessandro  Furlan  (Direttore  di  Produzione,  Altair4  Multimedia)

16,00   Musiche  dell’Italia  antica.  Introduzione  all’archeologia  musicale  di  D.  Castaldo,  Ante  Quem,  2012    Interviene  Daniela  Castaldo,  autrice

16,30   Presentazione  dei  volumi  della  collana  “Officina  Etruscologia”della  casa  editrice  Officina  Edizioni  Intervengono  Jacopo  Tabolli,  Sara  Neri  e  Folco  Biagi,  comitato  di  redazione

Sabato  25  maggio  2013

10,00   Proiezione  dei  documentari  La  donna  si  fa  bella,  regia  di  Maurizio  Pellegrini;  Demetra.  Il  Mito,  la

Leggenda,  le  Tradizioni,  regia  di  Ebe  Giovannini  e  Maurizio  Pellegrini

11,00   Per  la  rassegna  Donna  in  antico:

Ex  corpore  lucrum  facere.  La  prostituzione  nell’antica  Pompei  di  P.  G.  Guzzo  e  V.  Scarano  Ussani,  L’Erma  di  Bretschneider,  2009

Moregine.  Suburbio  «portuale»  di  Pompei  di  V.  Scarano  Ussani,  Loffredo,  2006

Veneris  figurae.  Immagini  della  prostituzione  a  Pompei  di  P.  G.  Guzzo  e  V.  Scarano  Ussani,  Electa

Napoli,  2000

Il  foro  proibito.  Luoghi  di  ospitalità  e  di  erotismo  nel  Foro  Romano  di  M.  E.  Garcia  Barraco,  Arbor

Sapientiae,  2012

Intervengono  Pier  Giovanni  Guzzo  (Istituto  Nazionale  di  Archeologia  e  Storia  dell’Arte)  e  Vincenzo     Scarano  Ussani  (Università  degli  Studi  di  Ferrara).  Introduce  e  modera  Marisa  Ranieri  Panetta     (archeologa  e  giornalista)

15,00   Proiezione  del  documentario:  Demetra.  Ragioni  e  luoghi  di  un  culto  in  Sicilia  di  Maurizio  Diliberto  Paulsen

16,00   Adriano,  l’antichità  immaginata.  Marguerite  Yourcenar  di  E.  Calandra,  B.  Adembri,  N.  Giustozzi,

Electa,  2013

Intervengono  Elena  Calandra  (Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  del  Lazio),  Maurizio  Harari

(Università  degli  Studi  di  Pavia),  Silvia  Ronchey  (Università  degli  Studi  di  Roma  Tre)

Domenica  26  maggio  2013

10,00   Proiezione  dei  documentari:  Gli  Etruschi  in  TV  (RAI);  Noi  e  gli  Etruschi,  Progetti  didattici:  1)    Archeovivend,  2)  Strada  e  Mansio,  3)  Sulla  Strada  Giochi  (a  cura  di  Maurizio  Pellegrini,  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale)

11,00   Archeologia  2013:  prospettive  e  iniziative  a  cura  di  ANA-­‐  Associazione  Nazionale  Archeologi

12,00   Scavando  nella  crisi:  dal  progetto  OSAL  al  progetto  DISCO  a  cura  di  CIA  –  Confederazione  Italiana  Archeologi

15,00   Proiezione  del  documentario:  Lo  sport  nell’Italia  Antica,  regia  di  Maurizio  Pellegrini  (Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  dell’Etruria  Meridionale).