Eναλλακτικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού αναζητά η ομογένεια στην Αυστραλία

Του ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Neowkosmos.com

Δόθηκε τη Δευτέρα για διαβούλευση το σχέδιο του Προγράμματος Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, που θα ενσωματωθεί στο Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (National Curriculum).

H Επιτροπή Διαμόρφωσης του Προγράμματος (ACARA) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη και συλλογικό φορέα να υποβάλει, μέχρι τις 25 Ιουλίου 2013, εισηγήσεις για το τελικό περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας της γλώσσας μας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας.
Η υποβολή εισηγήσεων από ιδιώτες και φορείς είναι η τρίτη φάση της προσπάθειας του συνολικού Ελληνισμού της Αυστραλίας για συμπερίληψη της γλώσσας και του πολιτισμού μας στη διδακτέα ύλη του Δημοτικού και τεσσάρων τάξεων του Γυμνασίου (Years 6-10).
Στην πρώτη φάση του αγώνα μας συγκεντρώσαμε χιλιάδες υπογραφών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Εθνική Βουλή της Αυστραλίας και, κατά γενική ομολογία, έπαιξαν συντελεστικό ρόλο στη συμπερίληψη της ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραμμα.

Στη δεύτερη φάση παλέψαμε επιτυχώς για την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας «ως δεύτερης γλώσσας», αντί «οικολέκτου», αναγνώριση από την οποία προκύπτουν σημαντικά οφέλη με προεξάρχον όφελος τη μελλοντική περίληψη των Ελληνικών στο πρόγραμμα διδασκαλίας γλωσσών και στις δύο τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου (years 11-12).

H τρίτη φάση, δηλαδή η υποβολή εισηγήσεων στην ACARA, είναι εξ ίσου σημαντική με τις δύο προηγούμενες και συνεπάγεται απόλυτη υπευθυνότητα και σαφή γνώση του αντικειμένου από τους ιδιώτες και τους φορείς της Ελληνομάθειας, που θα θελήσουν να συνεισφέρουν προτάσεις και ιδέες για το περιεχόμενο του προγράμματος.
Υπενθυμίζουμε, ότι η πολυγλωσσία του παρελθόντος –διαφορετικές εισηγήσεις στην ACARA από ειδήμονες και μη– προκάλεσαν ενδοκοινοτικές εντάσεις, οι οποίες απείλησαν την προσπάθειά μας. Στην πολυγλωσσία μας οφείλεται το γεγονός, ότι η διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού μας δεν περιλαμβάνεται, επί του παρόντος, στο πρόγραμμα διδασκαλίας γλωσσών και στις δύο τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου – η περίληψή της στις τάξεις Year 11 και Υear 12 θα είναι η τέταρτη φάση του αγώνα μας για εδραίωση της γλώσσας μας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αυστραλίας.

Καλοπροαίρετα εισηγούμεθα στην ευρύτερη ομογένεια η διαμόρφωση της τελικής εισήγησής μας στην ACARΑ να ανατεθεί στους ειδικούς του ομογενειακού χώρου, εννοούμε στους ομογενείς με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η διαμόρφωση της εισήγησης.

Η συγκυρία επιβάλει, επίσης, να αποφύγουμε τις ανταγωνιστικές εισηγήσεις και τοποθετήσεις ειδημόνων και μη στο εξαιρετικά σημαντικό θέμα της γλώσσας μας. Οι αποκλίνουσες θέσεις και εισηγήσεις του πρόσφατου παρελθόντος ζημίωσαν την ελληνομάθεια και θα την ζημιώσουν περισσότερο, εάν δεν υπάρξει απόλυτη ταύτιση θέσεων και εισηγήσεων στην Επιτροπή ACARA. Η σοβαρότητα του θέματος αποκλείει, επίσης, προσωπικές και συλλογικές παρεμβάσεις στην ACARA σαν αυτές του παρελθόντος, οι οποίες προβλημάτισαν τα μέλη της Επιτροπής και οδήγησαν στην απομάκρυνση δικών μας, εξαιρετικά χρήσιμων ανθρώπων από την Επιτροπή.
Καλοπροαίρετα προτείνουμε τη δημιουργία ενός πανομογενειακού οργάνου, αποδέκτη εισηγήσεων ιδιωτών, δασκάλων της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκαίδευσης και φορέων της Ελληνομάθειας, το οποίον θα συντονίζει το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, ως Γραφείο με πρόσβαση σε ολόκληρη την ομογένεια και αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Αυστραλία. Ο φορέας αυτός θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις και θα συνθέσει την τελική εισήγησή μας στην ACARA.
Θεωρούμε, ότι η δημιουργία του οργάνου αυτού ενώ δεν ακυρώνει το δικαίωμα κανενός ομογενή ή φορέα να υποβάλει εισήγηση για το μέλλον της γλώσσας μας, μηδενίζει τον κίνδυνο υποβολής αντικρουόμενων εισηγήσεων επί ζημία της γλώσσας μας.

Ο μικρός χρόνος, που έχουμε στη διάθεσή μας, επιβάλει τη συγκρότηση του πανομογενειακού οργάνου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί ο χρόνος στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης να διαμορφώσει ένα προσχέδιο εισήγησης, που θα διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς
και στην ομάδα των ειδημόνων, που θα κληθούν να διαμορφώσουν την τελική εισήγησή μας, να αξιολογήσει κάθε εισήγηση και να διαμορφώσει – αντλώντας από τις υποβληθείσες εισηγήσεις – το τελικό κείμενο που θα υποβληθεί στην ACARA εκ μέρους της ομογένειας.

Πιστεύουμε, ότι η παρούσα φάση του αγώνα επιβάλλει και τη θεώρηση των δυνατοτήτων μας να συνεισφέρουμε οικονομικά, ως ομογένεια, για την κάλυψη των δαπανών υλοποίησης του προγράμματος διδασκαλίας της γλώσσας μας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – Δημοτικό, Γυμνάσιο, Πανεπιστήμιο.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι η υλοποίηση του προγράμματος διδασκαλίας της γλώσσας μας θα εξαρτηθεί εν μέρει από το υλικό και τους οικονομικούς πόρους, που θα συνεισφέρουμε ως «ενδιαφερόμενη» ομογένεια, για το μέλλον της γλώσσας μας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας. Ιδιαίτερα για τη συμπερίληψη της γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραμμα των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου.

Επείγει, θα λέγαμε, η δημιουργία ενός Ταμείου Στήριξης Ελληνικών Σπουδών στο οποίον ιδιώτες, ομογενειακές επιχειρήσεις, Εθνικοτοπικοί Οργανισμοί θα συνεισφέρουν χρήματα για την εξασφάλιση του αναγκαίου διδακτικού υλικού και την κάλυψη άλλων αναγκών των σχολείων, που θα διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.
Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ελληνικών στη Διασπορά, που εκπονεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση και δεν είναι βέβαιη η ολοκλήρωσή του, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση διακόψει τη χρηματοδότησή του. Τα δε Πανεπιστήμια Ηπείρου και Αιγαίου, που παράγουν προγράμματα και ειδικεύουν δασκάλους της ελληνικής γλώσσας, δεν γνωρίζουν επαρκώς, πιστεύουμε, τις ανάγκες της ομογένειας, το αυστραλιανό σύστημα εκπαίδευσης και τον τρόπο λειτουργίας του. Άρα, θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικά προγράμματα διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού μας προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες μας και να ειδικεύσουμε εντόπιους δασκάλους.