ΚΥΡΙΑΚΗ: Ωδή σ΄ ένα ευχαριστώ Χ.

 

146 καὶ μὴν πιστεύετε στὶς ψευδοφίλες ἀγυρτίες τῆς ἰδεολογίας,

πῶς εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ νὰ μὴν πιστεύουμε σὲ τίποτα….

Ὅλα εἶναι καθορισμένα, ὅπως καθορισμένη εἶναι

καὶ ἡ περιπέτεια τῆς ζωῆς, ποὺ προσπαθεῖ

νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὴν δυναστεία τοῦ θανάτου.

 

147 Ἡ ἀκοὴ στὸ χρέος τῶν λόγων, στὴν ἀγάπη σας γιὰ τὸν Κύριο

μονάχα ἐκεῖ ἂς ὁδηγηθεῖ. Τῶν ὕβρεων ἡ διαφθορὰ

στὴν ἀπουσία τῆς ἀκοῆς σας θὰ θρυμματισθεῖ.

 

148 θὰ κλαύσουν οἱ ἄνθρωποι

καὶ οἱ σιωπὲς κι’ αὐτὲς ποὺ γεννήθηκαν

ἀπὸ τὶς αἰτίες τῶν ἀνθρώπων θὰ κλαύσουν

καὶ δάκρυα καὶ στὸν λόγο θὰ προσφέρουν,

 

μὰ ἐσὺ δὲν ἐπιζητεῖς γιὰ δῶρα,

τὶς ἀξίες ἀπὸ τὰ δάκρυα, Κύριε.

 

149 καὶ αὐτιὰ δόθηκαν καὶ πίστεψε σὲ αὐτὰ ἡ ἀκοὴ

καὶ χείλη δόθηκαν καὶ πίστεψε σὲ αὐτὰ ὁ λόγος

καὶ καρδιὲς δόθηκαν νὰ κατοικήσουν

στὴν ἄρνηση τῶν ἀνθρώπων γιὰ ἀγάπη.

 

150 καὶ ὁ λόγος μου, ἡ ἀσωτία τῶν δυνατοτήτων τῆς γλώσσας

ποῦ τὸ νοῦ μου, μὲ ἐπιδείξεις φλυαρίας, φανερὰ τιμᾶ,

προσπαθεῖ τώρα ὄρθιος νὰ σταθεῖ, μὰ ἀνέτοιμος

καὶ ἀδύναμος ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Θεϊκοῦ λόγου θὰ ἀφανισθεῖ.

 

151 καὶ οἱ ἄγγελοι σὰν φωτεινὲς σφαῖρες θὰ ἐμφανισθοῦν

πιὸ φωτεινὲς καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ φωτεινὰ ἄστρα

φωτεινοὶ ἐπισκέπτες τῆς ἀπορημένης νύχτας.

 

152 καὶ εἶχαν καὶ πάλι μορφὴ ποὺ ζητοῦσε τὴν λάμψη τῶν ἀγγέλων

καὶ μάτια ποὺ ἔβλεπαν τὴν σημασία τοῦ ἀπείρου

καὶ χείλη ποὺ γνώριζαν τὸν λόγο μονάχα τοῦ Κυρίου.

 

Καὶ ρώτησα τὸν Θεό, τί εἶναι οἱ ἄγγελοι Κύριε;

Ἡ ὑπεροχὴ πάνω στὸ εἶναι σου,

Τὸ ἀνώτερό σου ΕΣΥ, μοῦ ἀποκρίθηκε.

 

153 καὶ θὰ σαλπίσουν οἱ ἄγγελοι τὴν εἰρήνη

καὶ θὰ ρωτοῦν οἱ ἄνθρωποι τί τάχα νὰ’τᾶν ὁ πόλεμος,

δὲν θὰ γνωρίζουν, δὲν θὰ τὸν ξαναγνωρίσουν.

 

154 καὶ τὸ μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ δὲν ἀνήκει σέ μας

καὶ στοὺς ἀγγέλους, θὰ χαθεῖ,

γιατί ἐμεῖς οἱ προσωρινοὶ ἄνθρωποι, καινούριοι ἄγγελοι.

 

 

155 καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ φοβηθοῦν, θὰ ἀρνηθοῦν τὶς ἀρετὲς

ποῦ ἀγαποῦν τοὺς φόβους τους καὶ θὰ βροῦν προστασία

ἀπὸ τὴν παρουσία τῆς ἀγάπης σου ξανά, Κύριε.

 

156 καὶ αὐλὸς θὰ ἀκουσθεῖ καὶ ὕμνοι καὶ παντοῦ χαρὰ

καὶ ὁ θάνατος θὰ εἶναι πατρίδα τοῦ λησμονημένου πουθενά.

ΙΩΑΝΝΗΣ Η.Μ.ΒΑΣΣΟΣ

[], []