Rudd pushes for Work and Holiday Visa- Εμμένει για τη βίζα εργασίας-διακοπών με την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Prime Minister Kevin Rudd re-confirmed to Neos Kosmos his commitment to go ahead and sign an agreement with Greece in relation to the issue of the Work and Holiday Visa (Subclass 462).
“If re-elected as Prime Minister I will accelerate the negotiations so that we can resolve this issue as soon as possible in order to give the opportunity to young Greeks to come to Australia in the foreseeable future.”
Also, when asked about the Macedonian issue he stressed that “the position of the government and my own position is clear. Until a mutually accepted solution is reached we insist on the term FYROM”.
Prime Minister Rudd, speaking to journalists from the ethnic media, amongst others, addressed the issue of the asylum seekers. It was the Labor Party, he said, that introduced in the post-war period an organised and comprehensive immigration policy that transformed Australia into a lively, creative and multicultural country.

L-R: Australia's Prime Minister Kevin Rudd with Deputy Editor of Neos Kosmos Kostas Nikolopoulos. Photo: Kostas Deves.

L-R: Australia’s Prime Minister Kevin Rudd with Deputy Editor of Neos Kosmos Kostas Nikolopoulos. Photo: Kostas Deves.

“The problem of the asylum seekers is an international problem – as Greeks and Italians know better than anyone else – and as such it needs regional and international solutions.”
He then went on to say that he has written to the Secretary General of the United Nations and to other international organisations and he has proposed to cover proportionally the costs of the resettlement of the refugees.
He also stressed that the Australian government will participate on August 20 in the regional conference organised by the government of Indonesian in order to address the issue of the asylum seekers. The government’s new policy has already started producing results he said and unlike the opposition who uses slogans instead of having a policy, we expect the situation to improve even further because we are willing to work closely with other countries in the region and the international community.
In the same interview Prime Minister Rudd, also reminded the electorate that Australia avoided the Great Financial Crisis as a result of the response of a labor government and that regardless of the claims of the Opposition and its leader Mr Tony Abbott, Australia is one of only eight countries in the world that has a AAA rating.

S: Neoskosmos.gr

Ελεύθερη μετάφραση:

Ο πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ επιβεβαίωσε εκ νέου στην ομογενειακή εφημερίδα “Νέος Κόσμος”  τη δέσμευσή του να προχωρήσει και να υπογράψει μια συμφωνία με την Ελλάδα σε σχέση με το θέμα της εργασίας και  βίζα εργασίας –  Visa Holiday (Υποκατηγορία 462).
“Αν επανεκλεγώ πρωθυπουργός θα επιταχύνω τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε νέους Έλληνες να έρθουν στην Αυστραλία στο εγγύς μέλλον”, δήλωσε.
Επίσης, όταν ρωτήθηκε για το Μακεδονικό ζήτημα, τόνισε ότι «η θέση της κυβέρνησης και τη δική μου θέση είναι σαφής. Μέχρι να επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, επιμένουμε στον όρο FYROM”.
Ο Πρωθυπουργός Rudd, μιλώντας σε δημοσιογράφους από τα εθνοτικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε με το θέμα των αιτούντων άσυλο. Ήταν το Εργατικό Κόμμα, είπε, ότι εισήγαγε στην μεταπολεμική περίοδο μια οργανωμένη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που μεταμόρφωσε την Αυστραλία σε μια ζωντανή, δημιουργική και πολυπολιτισμική χώρα.
«Το πρόβλημα των αιτούντων άσυλο είναι ένα διεθνές πρόβλημα – όπως οι Έλληνες και οι Ιταλοί γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον – και ως εκ τούτου χρειάζεται περιφερειακές και διεθνείς λύσεις.”
Στη συνέχεια είπε ότι ο ίδιος έχει γράψει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και έχει προτείνει  για να καλύψει αναλογικά το κόστος της επανεγκατάστασης των προσφύγων.
Τόνισε επίσης ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση θα συμμετάσχει στις 20 Αυγούστου στην περιφερειακή διάσκεψη που οργανώθηκε από την κυβέρνηση της Ινδονησίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των αιτούντων άσυλο. Η νέα πολιτική της κυβέρνησης έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, είπε και σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που χρησιμοποιεί συνθήματα αντί να έχουν μια πολιτική, περιμένουμε η κατάσταση να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο επειδή είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε στενά με άλλες χώρες της περιοχής και τη διεθνή κοινότητα.
Στην ίδια συνέντευξη ο πρωθυπουργός Rudd, υπενθύμισε, επίσης, το εκλογικό σώμα ότι η Αυστραλία απέφυγε την μεγάλη οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα της αντίδρασης της κυβέρνησης της εργασίας και ότι, ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης και ο αρχηγός του κ. Tony Abbott, η Αυστραλία είναι ένας από τους μόλις οκτώ χώρες στον κόσμο που έχει μια διαβάθμιση ΑΑΑ.