Πλεόνασμα ύψους 2,55 δισ. ευρώ- Παραμένουν εκτός στόχου τα φορολογικά έσοδα

Στα 2,55 δισ. διαμορφώθηκε τελικά το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί στις 12 Αυγούστου, το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογιζόταν σε περίπου 2,6 δισ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 1,92 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 13,21 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7,52 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,78 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,29 δισ. ευρώ ή 8% έναντι του στόχου του επταμήνου 2013 (28,49 δισ. ευρώ).

Εντός στόχου τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,85 δισ. ευρώ, 735 εκατ. ευρώ ή 2,8%, υψηλότερα έναντι του στόχου του επταμήνου (26,11 δισ. ευρώ).

Όπως σημειώνει το υπουργείο, η υπέρβαση έναντι του στόχου αποδίδεται στις αυξημένες εισπράξεις του Ιουλίου στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 160 εκατ. ευρώ ή 93,8%, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της υστέρησης των δύο προηγούμενων μηνών λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων,

β) στους έμμεσους φόρους κατά 253 εκατ. ευρώ ή 11,3%. Ειδικά σημαντική αύξηση καταγράφηκε στο Φ.Π.Α και  Ε.Φ.Κ. καπνού κατά 17 εκατ. ευρώ ή 29,9% και 68 εκατ. ευρώ ή 27,2% αντίστοιχα,

γ) στα μη φορολογικά έσοδα κατά 72 εκατ. ευρώ ή 28,9%,

δ) στα μη τακτικά έσοδα κατά 1,71 δισ. ευρώ λόγω:

1. των αυξημένων εισπράξεων από τους καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς και από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών κατά 179 εκατ. ευρώ συνολικά, και

2. της μεταφοράς αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος τα οποία αναλύονται σε 29,5 εκατ. ευρώ από τα ANFAs και κατά 1,5 δισ. ευρώ. από το Securities Market Program (SMPs).

Τονίζεται ότι τα έσοδα από SMPs δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, ελήφθη μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ψήφιση  του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή.

ε) στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, υπερτριπλάσια έναντι του στόχου των 700 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, εξακολούθησε η υστέρηση εσόδων από:

– το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 299 εκατ. ευρώ ή 35,4% λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,

–  τους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 20 εκατ. ευρώ ή 11% λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011).

Το υπουργείο τονίζει πως από τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι η υστέρηση που είχε καταγραφεί στο Α΄ εξάμηνο του έτους, εξαιρουμένων των SMPs, υπερκαλύφθηκε  τον Ιούλιο και οδήγησε σε υπέρβαση του 7-μηνιαίου στόχου κατά 793 εκατ. ευρώ περίπου.

Μειώθηκαν οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 32,71 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,3 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (36,02 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30,59 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,9 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,87 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,97 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 20,7%.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,85 δισ. ευρώ ή ποσοστό 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,64 δισ. ευρώ ή ποσοστό 55,8 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

newpost.gr