Εφορίες (ΔΟΥ) και Υπ.Οικονομικών (ΔΟΣ) ταλαιπωρούν άδικα την Ομογένεια!

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Η επιστολή του αναγνώστη μας από το Λονδίνο, δίνει μια νέα διάσταση στο όλο ζήτημα της αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας των Ομογενών μας και των Αποδήμων Ελλήνων.  Εκτός του ότι αποκαλύπει το πως η δημόσια διοίκηση (και εδώ μιλάμε για απλούς εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα) όταν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον πολίτη εφευρίσκουν απίστευτους τρόπους και μεθόδους, αλλά και την -ας μας επιτραπεί η έκφραση- “κουτοπονηριά” του νομοπαρασκευαστή, να “ψαρέψει σε θολά νερά” ώστε να “τσιμπήσουν”  όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια…

Τι μας λέει ο αναγνώστης μας; Ότι από την προσωπική του επαφή και εμπειρία τόσο με τις ΔΟΥ όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, προσπαθώντας να επιτύχει την αλλαγή της Φορολογικής του Κατοικίας κάποιες ΔΟΥ όσο και κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου και συγκεκριμένα η ΔΟΣ (που είναι και η καθ’ υλην αρμόδια για τις Διεθνείς Σχέσεις του Υπουργείου) λένε στους ομογενείς που θέλουν σήμερα  να κάνουν αλλαγή φορολογικής κατοικίας, ότι τα πιστοποιτικά (βεβαιώσεις) που χρειάζονται, είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ από εκείνα που χρειάζονται όσοι από το παρελθόν έχουν αλλάξει φορολογική κατοικία…

Πέραν από το “δύο μέτρα και δύο σταθμά”, που θα ίσχυε στην περίπτωση, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά την σαφέστατη διατύπωση πως απαιτείται, πράγματι, όπως και ο Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης έχει παλαιότερα δηλώσει στην ΡΗΡ, ένα μόνον από τα τρία, δικαιολογητικά που ζητά η ΠΟΛ. 1136/13 για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν εισόδημα και στην Ελλάδα, υπάρχουν ΔΟΥ που ζητούν και τα τρία και άλλες που θέλουν κα τα έξι δικαιολογητικά που διαζευτικώς αναφέροται στην Εγκύκλιο.

Επίσης χωρίς να διαθέτουμε νομικές γνώσεις (οι Εγκύκλιοι συνήθως απευθύνοται σε απλούς υπαλλήλους που καλούνται να τις υλοποιήσουν) ΠΟΥΘΕΝΑ δεν διακρίναμε στην ΠΟΛ. 1136/13 τον ισχυρισμό που αναφέρει ο επιστολογράφος μας ότι προβάλλουν κάποιες ΔΟΥ και η ΔΟΣ. Ότι, δηλαδή, άλλα δικαιολογητικά χρειάζονται για τους ήδη καταχωρημένους ως φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και άλλα γι αυτούς θέλουν τώρα να κάνουν την αλλαγή Φορολογικής κατοικίας.

Παραθέτουμε αυτούσια την ΠΟΛ. 1136/13.

ΓΡΑΦΕΙ:

 

ΠΟΛ. 1136/13. Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2013 13:28 | Συντάχθηκε απο τον/την ΥΠΟΙΚ

ΠΟΛ. 1136

 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:….κλπ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής:

α) βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή
β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους, ή
γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.
Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους κατοικίας, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ 188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.05.2006, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει).
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, καθώς και για εκείνα που προέρχονται από κράτη για τα οποία η χώρα μας έχει διατυπώσει αντιρρήσεις (objections) για την προσχώρησή τους στην εν λόγω Σύμβαση και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, ισχύει η προξενική θεώρηση (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1032348/346/0006Δ/03.04.2007 και ΥΠΟΙΚ 1059356/627/0006Δ/03.06.2008).
Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι αλλοδαπής, που απασχολούνται ως αλλοδαπό προσωπικό σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, υποχρεούνται να υποβάλουν:

α) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου,
β) τη δημοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του α.ν. 89/1967 και
γ) βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει η απασχόληση του φυσικού προσώπου σε επιχείρηση του α.ν. 89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής της απασχόλησης.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.
3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η καθ΄ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Δηλαδή, για μεν τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα αι εργάζονται στο εξωτερικ΄πο, απιτείτι ΕΝΑΣ δικαιολογητικό, όποιο από τα τρλία που αναφέρει η ΠΟΛ. Εάν δεν υπάρχει ΚΑΝΕ από αυτά, τότε, είναι αρκετή η βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.

ΜΟΝΟ για την περίπτωση φυσικών αλλδαπώ προσώπων που εμπίπτουν στην κατηγορία: αλλοδαπό προσωπικό σε επιχειρήσεις του α.ν. 89/1967 (“ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” ), μόνον γι αυτούς απαιτείται η προσκόμηση ΚΑΙ των τριών δικαιολογητικών.

Επομένως, που στηρίζονται οι ΔΟΥ να ζητούν έξι ή και επτά, ακόμη, δικαιολογητικά και πως προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι δήθεν άλλα δικαιολογητικά θέλουν οι νέοι αιτούντες αλλαγή Φορολογικής κατοικίας;

Ποιός θα τους ελέγξει για τη ταλαιπωρία που υφίστανται άδικα οι ομογενείς;

Εκτός πιά και εάν υπάρχουν άλλες εγκύκλιοι, που δεν τις γνωρίζει κόσμος και οι οποίες ζητούν αυτά που διατείνονται οι δημόσοι υπάλληλοι.

Εν κατακλείδει, πέραν από τα δικαιολογητικά υπάρχουν και άλλα σημεία που ταλαιπωρούν τους ομογενείς, όπως η “επισημείωση της Χάγης” που κοστίζει και χρήμα ($100, Αυστραλία, 90 Λίρες Αγγλίας κλπ.) αλλά και ζωτικότερα θέματα όπως η διπλή φορολόγηση, η φορολογία του επιπλέον ποσοστού που ενδεχομένως προκύπτει από την διαφορά ποσοστού φόρου στην αλλοδαπή και στην Ελλάδα και πολλά άλλα περί των οποίων, όμως, θα επανέλθουμε.