ΚΥΡΙΑΚΗ: Ωδή σ΄ένα ευχαριστώ ΧΙΧ

215 Καὶ φόβος ἐκυρίευσε αὐτοὺς ποὺ πίστευαν πὼς δὲν φοβοῦνται

καὶ σιωπὴ κυρίευσε τὶς πόλεις τῶν λόγων

καὶ τοὺς κατοίκους της, ποὺ ἂν καὶ πλασμένοι

γιὰ νὰ μιλοῦν λίγο, πάντοτε ἄσκοπα ἔλεγαν πολλά.

216 Καὶ δάκρυα ἐγέμισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ποὺ ὑπηρετοῦσαν

τὴν ἰσχυρογνωμοσύνη τῆς ἄγνοιας, ὅτι ποτὲ δὲν θὰ δακρύσουν.

217 Καὶ δοῦλοι τώρα οἱ ἐλεύθεροι ποὺ ἔγιναν ἀκόλουθοι

στὶς ὑλικὲς ἐλευθερίες τους.

Καὶ δοῦλοι τώρα οἱ ἄρχοντες ποὺ ἦταν ἀδύναμοι

νὰ δίνουν ἀξία στὶς προσταγές τους.

218 καὶ ἄγγελοι δέχθηκαν νὰ ἀνταλλάξουν θέση, μὲ τὶς ψυχές μας.

219 Καὶ ἡ ἀγάπη δέχθηκε νὰ ἀνταλλάξει τὸ χρέος της, μὲ τὴν καρδιά μας.

220 Καὶ οἱ υἱοί σου, ἀκόμα καὶ τώρα,

δὲν θέλουν ἐσὲ γιὰ Πατέρα τους.

Καὶ οἱ υἱοί σου, ἀκόμα καὶ τώρα, δὲν θέλουν

Κανένα νὰ ὀνομάζουνε Πατέρα.

221 Καὶ θέλουν τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ δίκαιο κτῆμα τους, ποὺ ὅμως

δὲν ξέρουν νὰ τὸ καλλιεργοῦν, καὶ ἔτσι δὲν θὰ γνωρίσουν

τὴν εὐθύνη τῆς ἐλευθερίας καὶ στὸ δίκαιό τους ποτὲ

τὴν προστασία ἀπὸ τὶς πατρικές σου συμβουλές, Κύριε.

222 Καὶ ἔδειξαν στὴν μάχαιραν ἀπέραντη λατρεία ἀγάπης

καὶ ἔδειξαν στὴν ζωὴ ὅτι τώρα

δύσκολα μπορεῖ νὰ ἀποφεύγει τὸν θάνατο.

223 Γιατί ἐπιμένεις ἀκόμα νὰ ἀγαπᾶς ἐμᾶς τὰ τέκνα σου

ποῦ συμμορφωνόμαστε, μόνο μὲ νόμους ἀχαριστίας, Κύριε;

ΙΩΑΝΝΗΣ Η.Μ.ΒΑΣΣΟΣ