Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Ζητούνται 244 διανομείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σε πρόσληψη 244 διανομέων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ.

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, και θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής.

Στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας (Λύκειο, ΕΠΑΛ) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) καθώς και η άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Για την πρόσληψη θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως η ανεργία, η πολυτεκνία, ο αριθμός τέκνων, οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας.

Επίσης, μοριοδοτούνται ο βαθμός του τίτλου σπουδών καθώς και η εμπειρία. Από τα πιο πάνω κριτήρια η μεγαλύτερη μοριοδότηση δίνεται στην ανεργία καθώς για άτομο με 12 μήνες ανεργία δίνονται 800 μόρια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την προκήρυξη που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Διαύγειας:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A12-969

Parapolitika.gr