Η φορολογία για ανείσπρακτα ενοίκια

Ομογενείς που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα (διαμερίσματα) τα οποία ενοικιάζουν και ενδεχομένως λόγω της κρίσης μέσα στο 2013 δεν τους κατέβαλαν τα ενοίκια οι μισθωτές, μπορούν να τα εκχωρήσουν στο Δημόσιο και να μην φορολογηθούν ως εισόδημα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με ανείσπρακτους τόκους ή με δεδουλευμένες αποδοχές που δεν έχουν καταβληθεί.

Ειδικότερα, με νομοθετικές διατάξεις έλυσε τελικά το υπουργείο Οικονομικών τα θολά σημεία στις ισχύουσες διατάξεις, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση ανείσπρακτων ενοικίων και τόκων το 2013, ή δεδουλευμένων αποδοχών οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί.

Τι θα ισχύει πλέον:

Ανείσπρακτοι τόκοι και ανείσπρακτα ενοίκια, στη διάρκεια του 2013, μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο και να μην φορολογηθούν ως εισόδημα.

Για ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2013 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε χρόνο μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών.