Το Νομοσχέδιο για το ΣΑΕ με τις τροποποιήσεις

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Η επαναφορά της Γενικής Συνέλευσης ΣΑΕ, η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Προεδρείου με δικαίωμα ψήφου ενός  Εκπροσώπου της ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ (πέραν της χωρίς δικαίωμα ψήφου συμμετοχής ενός Εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑ.Δ.Ε.Ε)) και ο τρόπος εκλογής των επτά εκπροσώπων της κάθε Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση, είναι οι σημαντικότερες από τις αλλαγές που προτάθηκαν από μέλη ης Επιτροπής, αλλάακι από την ομογένεια και ενέταξε στο Νομοσχέδιο για το ΣΑΕ ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κυριάκος Γεροντόπουλος.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Νομοσχέδιο ενώ, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής ο Υφυπουργός έχει δεσμευθεί να εξετάσει επιμέρους προτάσεις και να προχωρήσει και σε νέες αλλαγές, εάν χρειασθεί, ενώ θα συνεχισθούν και στη διάρκεια του θέρους οι επαφές με τα κόμματα της αντιπολίτευσης (και της συμπολίτευσης) ώστε να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί το Φθινόπωρο στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΗΡ είναι πιθανόν τελικά από το διάλογο που θα συνεχισθεί σε επίπεδο κομμάτων του Συνταγματικού τόξου, ο κ. Γεροντόπουλος να αποδεχθεί την επαναφορά και της αναδείξεως του προεδρείου του ΣΑΕ με εκλογές από τη Γενική Συνέλευση καθώς και να μην υπάρχει δισυπόστατος ρόλος του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία.

Σύμφωνα με την αλλαγή που ήδη επέφερε ο κ. Γεροντόπουλος, σε ό,τι αφορά την Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ, αυτή θα απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ, από επτά εκπροσώπους της κάθε Περιφέρειας του ΣΑΕ ή σε περίπτωση κωλύματος από  το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος ή εκπρόσωπο, τα μέλη της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής  και δύο εκπροσώπους της ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στη Θεσσαλονίκη … μήνες πριν την λήξη της θητείας των Συντονιστικών Συμβουλίων και του Προεδρείου. Στη Γενική Συνέλευση προσκαλούνται ως παρατηρητές εκπρόσωπος της ΠΑΔΕΕ και των Δικτύων του Ελληνισμού όπως το Δίκτυο Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρώπης.

 Η ΡΗΡ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΕ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ :

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού  στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή  την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.

1.) To ΣΑΕ επιτελεί γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό ρόλο προς την Ελληνική Πολιτεία αλλά και επιτελικό, στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, που εντάσσονται στους σκοπούς και τις αρχές του, σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

2.) Το Σ.Α.Ε. δια των εκτελεστικών οργάνων του (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών)  εισηγείται και προτείνει προς την Ελληνική Πολιτεία, διεκδικώντας λύσεις, σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:

α) Η διατήρηση,  προώθηση και προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού καθώς και η ενίσχυση της εθνικής  και της πολιτιστικής  ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.

β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.

γ) Η σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του αποδήμου Ελληνισμού με την Ελλάδα.

δ) Τα οικονομικά, εκπαιδευτικά, στρατολογικά, και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.

3.)  Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες διαμονής του και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.

4.Α.) Το ΣΑΕ δύναται, επίσης, να αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αποτελούν στόχους ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών όπως του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να επιδιώκει τη συμμετοχή του, δια των εκτελεστικών του οργάνων, σε αντίστοιχα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής πολιτικής αρμόδιων Διευθύνσεων και Οργανισμών των ως άνω   (ενδεικτικά OCHA, UNDP του Ο.Η.Ε., DAC του ΟΟΣΑ, ECHO και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας-Europeaid της Ε.Ε.).

Κατά την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων το ΣΑΕ θα επιδιώκει την κατά το δυνατό μέγιστη δραστηριοποίηση των αποδήμων Ελλήνων στην υλοποίησή τους καθώς και στην οικειοποίηση των αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν τα εν λόγω προγράμματα στις κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες που εκάστοτε θα αφορούν, μέρος των οποίων (κοινωνιών και κοινωνικών ομάδων) αποτελούν και οι σε αυτές διαβούντες απόδημοι Έλληνες.

Β.) Προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων  το ΣΑΕ,  αναλαμβάνει την  υλοποίηση  δράσεων τόσο κεντρικά  όσο και ως εποπτικό και συντονιστικό όργανο αντίστοιχων δράσεων που θα μπορούν να αναλαμβάνουν τα Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών του ΣΑΕ.

5. Α.) Προς επίτευξη των σκοπών του παρόντος άρθρου το ΣΑΕ συνεργάζεται ιδίως με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.

 

Β.) Περαιτέρω το ΣΑΕ, ειδικά προς το σκοπό  υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου συνεργάζεται στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες, πάσης φύσεως πολιτιστικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς φορείς και, γενικότερα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Άρθρο  3

Μέλη του Σ.Α.Ε.

Μέλη του ΣΑΕ είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται όλα όσα έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά εκτός της ελληνικής επικράτειας καθώς και τα Ελληνικής καταγωγής πρόσωπα που διαμένουν  μόνιμα ή προσωρινά εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης και τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύουν. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται και οι θρησκευτικές ενορίες της αλλοδαπής, όπως αυτές εκπροσωπούνται δυνάμει των προβλέψεων του κανονικού δικαίου που τις διέπει.

3. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :

Α. Για τα νομικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον  υποβληθεί το εγκεκριμένο καταστατικό ή  ο οργανισμός λειτουργίας τους.

Β. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ’ όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την  νομοθεσία της χώρας όπου διαμένουν.

Γ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των νομικών προσώπων  δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε. Στη σχετική απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Σ.Α.Ε. θα συνεκτιμάται το κατά πόσο οι καταστατικές αρχές των νομικών προσώπων βασίζονται στη δημοκρατική τους λειτουργία και τον σεβασμό για τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δ. Επί αρνήσεως εγγραφής μέλους χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του ΣΑΕ εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση το υποψήφιο μέλος της σχετικής απόφασης του Συντονιστικού Συμβουλίου περί  άρνησης εγγραφής . Το Προεδρείο  αποφασίζει εντός μηνός επί της προσφυγής του υποψήφιου μέλους .

Ε. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο  έξι (6) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων.

Άρθρο  4

Απώλεια – παύση ιδιότητας μέλους

Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:

1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης, απευθυνόμενης στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.

2. Με λύση της προσωπικότητας του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας έδρας του.

3. Με διαγραφή  κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας του ΣΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

Άρθρο  5

Διαγραφή μέλους

 1. Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.  ή και λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεών του κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό της Περιφέρειας του ΣΑΕ, η έκδοση του οποίου πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
 2.  Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.
 3. Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου από την ημερομηνία , κατά την οποία έλαβε γνώση το μέλος της  ανωτέρω απόφασης. Το  Προεδρείο αποφασίζει εν προκειμένω  εντός μηνός.
 4. Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.

Άρθρο  6

Περιφέρειες του ΣΑΕ

1.)  Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες ήτοι,

i). Περιφέρεια Καναδά,

ii.).Περιφέρεια Η.Π.Α.,

iii.)Περιφέρεια χωρών Λατινικής Αμερικής,

iv.) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης,

v.) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,

vi.) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής, και,

vii.) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.

2.) Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη των χωρών του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.

3.) Η έδρα των Περιφερειών του ΣΑΕ ταυτίζεται με την έδρα των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών που είναι ο τόπος διαμονής του εκάστοτε Συντονιστή.

4.)  Στην έδρα των Περιφερειών του ΣΑΕ διεξάγονται οι περιφερειακές Συνελεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

Άρθρο 7

Όργανα του Σ.Α.Ε.-Διοικητική δομή και έδρα του Προεδρείου του ΣΑΕ – Καθορισμός σχέσεων οργάνων του ΣΑΕ

Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:

 1. Το Προεδρείο
 2. Η Γενική Συνέλευση 

3) Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις.

4) Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.

5.)  Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή του Προεδρείου του ΣΑΕ και οι περιφερειακές Εξελεγκτικές Επιτροπές  

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΑΕ

) Το Προεδρείο του ΣΑΕ έχει την  έδρα του στην Θεσσαλονίκη, και, υποστηρίζεται γραμματειακά από υπαλλήλους οι οποίοι διατίθενται από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

2.) Η ανάληψη και εκτέλεση δράσεων από το προεδρείο του ΣΑΕ προς επίτευξη των σκοπών του ΣΑΕ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά χρηματοδοτείται από τους πόρους του ΣΑΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

3.) Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. απαρτίζεται από τα  τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία ορίζονται από τα Συντονιστικά Συμβούλια των αντίστοιχων Περιφερειών του ΣΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος και ένα εκπρόσωπο της ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ.

4.) Κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Προεδρείο  εκλέγει μεταξύ των μελών του τον  Πρόεδρο,  τον  Αντιπρόεδρο , τον Γραμματέα  και  τον Ταμία.

5.) Στις συνεδριάσεις του Προεδρείου συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ένας  Εκπρόσωπο της ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑκαι χωρίς δικαίωμα ψήφου  ένας  Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και και εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑ.Δ.Ε.Ε), όπως αυτοί αρμοδίως ορίζονται.

 

6.)  Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Δε δύνανται να οριστούν από τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών τα ίδια πρόσωπα ως μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ για χρονικό διάστημα πέραν των δύο θητειών.

7.) Η θητεία των  μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τον ορισμό τους από τα αντίστοιχα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών.

ΑΡΘΡΟ 8Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΕ

1. Το Προεδρείο συντάσσει και ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του και έχει την αρμοδιότητα να τον τροποποιεί.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας θα εξειδικεύονται περαιτέρω το έργο και οι στόχοι του Προεδρείου όπως και ο τρόπος συνεργασίας του με τα Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών του ΣΑΕ για τους σκοπούς του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατίθενται στο άρθρο 2 του παρόντος.

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προεδρείου περαιτέρω θα διαλαμβάνει τις αρμοδιότητες του μελών του Προεδρείου,  την αναπλήρωση των μελών του (σε περίπτωση κωλύματος, παραίτησης ή έκλειψης αυτών), τον τρόπο συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων από αυτό, τη λειτουργία της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, τον προϋπολογισμό και τη διαχειριστική του χρήση.

3. Στον ως άνω Κανονισμό Λειτουργίας δύναται να προβλέπεται ότι το Προεδρείο θα έχει και τη δυνατότητα να συνομολογήσει πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας, υπηρεσιών, έργου και προμηθειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, για την εκτέλεση των δράσεων που αναλαμβάνονται αυτοτελώς από το ίδιο στα πλαίσια του προϋπολογισμού του.

Άρθρο …….

Γενική συνέλευση του ΣΑΕ

Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ, από επτά εκπροσώπους της κάθε Περιφέρειας του ΣΑΕ ή σε περίπτωση κωλύματος από  το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος ή εκπρόσωπο, τα μέλη της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής  και δύο εκπροσώπους της ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στη Θεσσαλονίκη ……..μήνες πριν την λήξη της θητείας των Συντονιστικών Συμβουλίων και του Προεδρείου. Στη Γενική Συνέλευση προσκαλούνται ως παρατηρητές εκπρόσωπος της ΠΑΔΕΕ και των Δικτύων του Ελληνισμού όπως το Δίκτυο Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρώπης.

Άρθρο 9

Συντονιστικά Συμβούλια  Περιφερειών ΣΑΕ

1. Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν  7μελή Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία αποτελούνται από Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 4 μέλη, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας τους.

2. Έδρα των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ είναι ο τόπος διαμονής των Συντονιστών.

3. Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν τα μέλη του ΣΑΕ (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των χωρών που υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρειά τους. Τα Συντονιστικά Συμβούλια λειτουργούν σύμφωνα με τις μορφές νομικής οργάνωσης κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας της χώρας όπου εδρεύουν.

4. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή και των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου, η αναπλήρωση αυτών, ο τρόπος συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων από τα Συντονιστικά Συμβούλια, όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος θέματα-ως αρμοδιότητα των Συμβουλίων- και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος ψηφίζεται από τις αντίστοιχες τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

5.  Οι Συντονιστές  και τα λοιπά έξι μέλη – τακτικά και αναπληρωματικά- των Συντονιστικών Συμβούλιων εκλέγονται κατά τη συνεδρίαση της εκλογικής Περιφερειακής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων   με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τον Συντονιστή και τα λοιπά μέλη του αντίστοιχου Συντονιστικού Συμβουλίου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς, και, του άρθρου 12 παρ. 5 του παρόντος ως προς την ψήφο των φυσικών και νομικών προσώπων που μετέχουν στις οικείες εκλογικές διαδικασίες. Συντονιστής και μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγονται οι έχοντες

το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται και οι επτά εκπρόσωποι της κάθε Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση.

6. Στα Συντονιστικά Συμβούλια προεδρεύουν οι Συντονιστές των αντίστοιχων Περιφερειών του Σ.Α.Ε. Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγουν μεταξύ των μελών τους τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συμβουλίου, και ορίζουν και πρόσωπο που μπορεί να είναι τρίτος-μη μέλος του Συμβουλίου ως βοηθό του Γραμματέα, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων του οικείου Κανονισμού της Περιφέρειας.

7. Τα μέλη των  μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται για τέσσερα (4) έτη και έχουν δικαίωμα εκλογής μέχρι δυο θητείες στην ίδια θέση. Οι θητείες μελών Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε., που έχουν διανυθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η θητεία των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από την πραγματοποίηση της τελευταίας εκλογικής περιφερειακής  Συνέλευσης.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ

Τα  Συντονιστικά Συμβούλια αποτελούν το κύριο όργανο έκφρασης των δυνάμεων του απόδημου Ελληνισμού των χωρών που υπάγονται στις Περιφέρειες του ΣΑΕ. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή και των υπολοίπων μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας τους.

 

 1. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αφενός επιτελούν ένα γνωμοδοτικό/συμβουλευτικό ρόλο  καταρτίζοντας και αποστέλλοντας τεκμηριωμένες  εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. για θέματα που απασχολούν τους αποδήμους των χωρών που υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρεια του ΣΑΕ. Αφετέρου, αναπτύσσουν, συντονίζουν και υλοποιούν δράσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατέθηκαν στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος.

 

 1. Προς επίτευξη των σκοπών του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατίθενται στον παρόντα νόμο, τα Συντονιστικά Συμβούλια μεριμνούν, ώστε κατά την κατάρτιση του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας τους, που υποβάλλουν προς ψήφιση στις αντίστοιχες τακτικές περιφερειακές Συνελεύσεις, να περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις οι κατάλληλες προβλέψεις, που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους ως φορέων δυναμένων να δεχτούν χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς στα πλαίσια των προβλεπομένων στο άρθρο 2 παρ.4 του παρόντος.
 2. Τα Συντονιστικά Συμβούλια πριν την υποβολή προς ψήφιση από την τακτική περιφερειακή Συνέλευση των σχεδίων των Κανονισμών ή πριν από κάθε τροποποίησή τους, αποστέλλουν το σχέδιο Κανονισμού στο Προεδρείο του ΣΑΕ για υποβολή παρατηρήσεων από το τελευταίο. Το Προεδρείο υποβάλλει έγκαιρα την πρότασή του προς το Συντονιστικό Συμβούλιο, ώστε το τελευταίο να αναρτά στο Διαδίκτυο το σχέδιο Κανονισμού ( ή της κάθε τροποποίησής του) μαζί με την εισήγησή του και την πρόταση του προεδρείου του ΣΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της τακτικής περιφερειακής Συνέλευσης.
 3. Περαιτέρω τα Συντονιστικά Συμβούλια έχουν ως αρμοδιότητα τον ορισμό των προσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) που θα μετέχουν στο Προεδρείο του ΣΑΕ. Το πρόσωπο που ορίζεται ως τακτικό μέλος του Προεδρείου του ΣΑΕ είναι ο Συντονιστής της αντίστοιχης Περιφέρειας του ΣΑΕ. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στο Προεδρείο πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου του ΣΑΕ.

 

 1. Τέλος, στις αρμοδιότητες των Συντονιστικών Συμβουλίων εντάσσεται η σύγκληση και διοργάνωση στην έδρα τους των τακτικών Περιφερειακών Συνελεύσεων που διεξάγονται ανά διετία και των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα (4) χρόνια . Τα Συντονιστικά Συμβούλια μεριμνούν για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη των Συνελεύσεων, καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη στην οποία δύνανται να συμπεριληφθούν θέματα μετά από πρόταση των μελών  του ΣΑΕ που υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρεια όπως και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.

 

 1.  Η ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις επί των θεμάτων αυτής από το αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο, οι προτάσεις του Προεδρείου του ΣΑΕ όπως και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της περιφερειακής συνέλευσης (τακτικής ή εκλογικής) αναρτώνται στο Διαδίκτυο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων.

Άρθρο 11

Τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.

 

 1. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. ψηφίζουν με απόφασή τους τον Κανονισμό Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς τους, σχέδιο του οποίου υποβάλλεται σε αυτές από το αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας, συνοδευόμενο από τεκμηριωμένη εισήγηση του τελευταίου και από πρόταση του Προεδρείου του ΣΑΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. Στους Κανονισμούς  εξειδικεύονται τόσο οι κανόνες λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων όσο και ο τρόπος διεξαγωγής των περιφερειακών Συνελεύσεων (τακτικών και εκλογικών) και οι αρμοδιότητες αυτών.
 2.  Όλες οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας.
 3. Στις Περιφερειακές Συνελεύσεις συμμετέχουν τα μέλη της Περιφέρειας είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.
 4. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας, έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συγκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός έκτου (1/6) του συνόλου των μελών της Περιφέρειας, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας.

 

Άρθρο 12

Εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις  του ΣΑΕ

 

1. Στις εκλογικές περιφερειακές Συνελεύσεις παρουσιάζεται ο απολογισμός του έργου  των μελών Συντονιστικών Συμβουλίων και του Συντονιστή για το χρονικό διάστημα της θητείας που διένυσαν, και, τα μέλη του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες ψηφίζουν για την απαλλαγή των ως άνω αναφερομένων από τη διαχειριστική τους ευθύνη για το ίδιο  χρονικό διάστημα.

2. Ακολούθως, τα μέλη του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες ψηφίζουν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος για τα νέα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων και τους Συντονιστές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.

3. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας για την ακολουθητέα διαδικασία, οι αρχαιρεσίες διοργανώνονται και διεξάγονται κατά τον τρόπο που  αναλυτικά προβλέπεται στους τελευταίους,  με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά.

4. Σαράντα πέντε (45) ημέρες  πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων  στις χώρες που υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια.

5.Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες των περιφερειακών συνελεύσεων του ΣΑΕ μέσω των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν δυνάμει των προβλεπομένων στις διατάξεις του εγκεκριμένου καταστατικού ή οργανισμού τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύουν.

Για την εκλογή των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων σε κάθε Περιφέρεια του ΣΑΕ ορίζεται ότι τα τέσσερα από τα επτά μέλη αυτών θα εκλέγονται βάσει των ψήφων των νομικών προσώπων ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη θα εκλέγονται βάσει των ψήφων των φυσικών προσώπων που μετέχουν στις οικείες εκλογικές διαδικασίες, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων των προβλέψεων στους Κανονισμούς κάθε Περιφέρειας. Η παραπάνω αναλογία δεν ισχύει για την εκλογή των επτά εκπροσώπων κάθε Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση.

6. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.

7. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του ΣΑΕ έχουν τα έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει, την προς τούτο νόμιμη ηλικία σύμφωνα με την  νομοθεσία της οικείας  χώρας.

8. Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε.  ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται   τριάντα (30) ημέρες  πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα  μέλη των Περιφερειών που τηρούν τις προβλεπόμενες από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας υποχρεώσεις τους.

9. Στις αρμοδιότητες των εκλογικών περιφερειακών Συνελεύσεων εντάσσεται και η εκλογή των επτά προσώπων που απαρτίζουν τις Εξελεγκτικές Επιτροπές των Περιφερειών του ΣΑΕ, σύμφωνα με την  παρ. 5 του παρόντος άρθρου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων ως προς το θέμα αυτό και  των προβλέψεων του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας, στον οποίο θα ορίζονται και τα σχετικά ως προς το έργο, τις αρμοδιότητες και τη θητεία των μελών των περιφερειακών εξελεγκτικών επιτροπών.

Άρθρο 13

Εξελεγκτικές επιτροπές (Κεντρική και Περιφερειακές) του ΣΑΕ

 

 1. Το έργο των Εξελεγκτικών Επιτροπών, τους, οι αρμοδιότητές τους, η αναπλήρωσή τους, καθώς και η θητεία τους και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.
 2. Τα μέλη της επταμελούς Κεντρικής Εξελεγκτικής απαρτίζονται από πρόσωπα που ορίζονται από τις περιφερειακές Εξελεγκτικές Επιτροπές, και είναι μέλη των περιφερειακών Εξελεγκτικών Επιτροπών .Το έργο της, οι αρμοδιότητες, η αναπλήρωση καθώς και η θητεία των μελών της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, και, γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της τελευταίας καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου του ΣΑΕ.
 3. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας οι Εξελεγκτικές Επιτροπές (Κεντρική και περιφερειακές) προβαίνουν σε διαχειριστικό  οικονομικό έλεγχο του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε., αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Τα , δε, αποτελέσματα των διαχειριστικών οικονομικών ελέγχων δημοσιοποιούνται  και  αναρτώνται  στο Διαδίκτυο, ενώ η τελική έκθεσή τους παρουσιάζεται ενώπιον της επόμενης (από την εκλογή τους) εκλογικής περιφερειακής συνέλευσης.
 4.   Τα μέλη τόσο της κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής όσο και των περιφερειακών εξελεγκτικών επιτροπών δεν μπορούν να είναι μέλη σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΣΑΕ.

 

Άρθρο 14

Πόροι του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του ΣΑΕ

 

1. ) Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας   οι πόροι του ΣΑΕ ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθοι:

Α. Τα ποσά των συνδρομών των μελών του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες, όπως αυτά προβλέπονται στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας ΣΑΕ.

Β. Xρηματικά ποσά, ακίνητα και πάσης άλλης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και πρόσοδοι που θα δωρηθούν ή άλλως πως θα μεταβιβασθούν νομίμως  είτε στο Προεδρείο είτε στα Συντονιστικά Συμβούλια του ΣΑΕ.

Γ. i) Oι εισφορές, επιχορηγήσεις και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού ή Κράτους ή κρατικού ή διεθνούς οργανισμού ή υπηρεσίας ή ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης ή Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι κληρονομίες και οι κληροδοσίες  αλλά και κάθε άλλο εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του ΣΑΕ και το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του ΣΑΕ.

ii) Τυχόν έσοδα από τη μίσθωση ή άλλου είδους εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο του Προεδρείου του ΣΑΕ όσο και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ, τη διάθεση των περιοδικών ή άλλων εκδόσεών της και γενικά τα έσοδα από την εκμετάλλευση της  τυχόν περιουσίας των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια) ως νομικών προσώπων.

 

2.) Το σύνολο των πόρων των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ από οποιαδήποτε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του ΣΑΕ .

Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, οι διαχειριστικές χρήσεις και η τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων του ΣΑΕ θα τηρούνται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία της έδρας.

3.) Τόσο το Προεδρείο όσο και τα Συντονιστικά Συμβούλια θα δύναται προς εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση των σκοπών τους να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, όπως, ενδεικτικά, πώληση βιβλίων και άλλων εντύπων -ηλεκτρονικών και εγγράφων- οργάνωση εκδηλώσεων με δικαίωμα εισόδου, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων κλπ.

Άρθρο  15

Ενημέρωση  για τις δράσεις του Σ.Α.Ε.

 

1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές των αντίστοιχων Περιφερειών του ΣΑΕ ανακοινώνει τα συμπεράσματα των τακτικών και εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και τα δημοσιοποιεί στο Διαδίκτυο .

2. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και οι Συντονιστές των Περιφερειών του ΣΑΕ τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το έργο του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών, συνοδευόμενη από τις προτάσεις των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια) προς:

α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

β) Τον Πρωθυπουργό.

γ) Τον Πρόεδρο της Βουλής.

δ) Τους αρχηγούς των Κομμάτων.

ε) Τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό.

στ) Τον επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού

Δια του Προέδρου της Βουλής η έκθεση ανακοινώνεται στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και διανέμεται στους βουλευτές όλων των Κομμάτων.

3. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και οι Συντονιστές των Περιφερειών του ΣΑΕ καλείται  μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να την ενημερώσει για θέματα προτεραιότητας, που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό .

4. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. προσκαλείται εγκαίρως  στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των  Ελλήνων.

5. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ενημερώνεται εγκαίρως από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή τον αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού Υπουργό σχετικά με την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων του απανταχού Ελληνισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται  τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α’) ‘’Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις’’ και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

 

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

(Θα καθοριστούν τα θέματα των μελών και της θητείας του πρώτου Προεδρείου του ΣΑΕ, καθώς και των πρώτων Συντονιστικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, όπως και η συγκρότηση μιας Επιτροπής για την εφαρμογή του νόμου).

…………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.