Η Κοινή πρόσφατη-πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αίγυπτο (16 Ιουλιου 2014)

Σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8‑0007/2014)

PPE (B8‑0008/2014)

ALDE (B8‑0009/2014)

Verts/ALE (B8‑0011/2014)

S&D (B8‑0013/2014)

GUE/NGL (B8‑0015/2014)

 

Σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο (2014/2728(RSP))
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Lars Adaktusson εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Δημήτρης Παπαδάκης, Luigi Morgano, Ana Gomes εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique Robba εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο (2014/2728(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως αυτό της 6ης Φεβρουαρίου 2014 για την κατάσταση στην Αίγυπτο(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, για την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των εκθέσεων του 2012»(4),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 12ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Catherine Ashton, σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως τα σχόλιά της μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 23ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τις ποινές που απαγγέλθηκαν εναντίον δημοσιογράφων του Al Jazeera και τις θανατικές ποινές εναντίον περισσότερων από 180 ανθρώπων στη Μίνια,

–   έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στις προεδρικές εκλογές της Αιγύπτου στις 29 Μαΐου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στις προεδρικές εκλογές της Αιγύπτου στις 29 Μαΐου 2014,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Ban Ki-moon και της Ύπατης Αρμόστριας των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, στις 23 Ιουνίου σχετικά με τις ποινές φυλάκισης ορισμένων δημοσιογράφων και την επικύρωση της θανατικής ποινής ορισμένων μελών και οπαδών των Αδελφών Μουσουλμάνων,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης,

–   έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 14-15 Ιανουαρίου 2014, και ιδίως τα άρθρα 65, 70, 73, 75 και 155,

–   έχοντας υπόψη τον αιγυπτιακό νόμο αριθ. 107 σχετικά με το δικαίωμα για δημόσιες συναντήσεις, παρελάσεις και ειρηνικές διαδηλώσεις, της 24ης Νοεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν απολύτως απαραίτητους πυλώνες μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ζωτικό στοιχείο μιας δημοκρατικής και ανοικτής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε το 2014 κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες στην Αίγυπτο παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων βιαιοπραγίες, υποκίνηση, ρητορική μίσους, οχλήσεις, εκφοβισμός και λογοκρισία εναντίον πολιτικών αντιπάλων, ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπων μειονοτήτων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης παραμένουν τομείς μεγάλης ανησυχίας από τον Ιούλιο του 2013· ότι η Αίγυπτος χαρακτηρίστηκε «ανελεύθερη» από την έκθεση ‘Ελευθερία στον Κόσμο 2014’ που δημοσιεύτηκε από την οργάνωση Freedom House·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης και οι ψηφιακές ελευθερίες δέχονται κατ’ επανάληψη και σε αυξανόμενο βαθμό επιθέσεις από την αιγυπτιακή κυβέρνηση· ότι δημοσιογράφοι και ειδησεογραφικά πρακτορεία, κοινωνικά μέσα και το διαδίκτυο έχουν δεχθεί επιθέσεις ή λογοκρισία· ότι στα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης παρατηρείται ακραία πόλωση μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων του Morsi, κάτι το οποίο ενισχύει την πόλωση της αιγυπτιακής κοινωνίας· ότι σύμφωνα με τους Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα, τουλάχιστον 65 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και 17 εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον έξι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στην Αίγυπτο από τον Ιούλιο του 2013·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουνίου 2014, 20 Αιγύπτιοι και αλλοδαποί δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων τρεις δημοσιογράφοι του Al-Jazeera, ο Αυστραλός Peter Greste, ο Καναδο-αιγύπτιος Mohamed Fahmy και ο Αιγύπτιος Baher Mohamed, καθώς και, δικαζόμενη ερήμην, η Ολλανδή Rena Netjes, καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης διάρκειας μεταξύ επτά και δέκα ετών· ότι κατηγορήθηκαν για «παραποίηση των ειδήσεων» και ότι ανήκουν σε τρομοκρατική οργάνωση ή την επικουρούν· ότι δημοσιογράφοι φυλακίζονται και στιγματίζονται ως εγκληματίες ή «τρομοκράτες» απλώς και μόνο επειδή κάνουν τη δουλειά τους· ότι η Rena Netjes κατηγορήθηκε ψευδώς ότι εργάζεται για λογαριασμό του Al Jazeera·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πολλούς μάρτυρες, παρατηρήθηκαν διάφορες παρατυπίες και περιστατικά ανεπάρκειας κατά τις δικαστικές διαδικασίες· ότι διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβειών ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ, παραβρέθηκαν σε αυτή τη δίκη· ότι η Ύπατη Αρμόστρια των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, καταδίκασε αυτές τις νομικές διαδικασίες, αναφέροντας ότι «βρίθουν από δικονομικές παρατυπίες και αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Abdul Fattah al-Sisi αναγνώρισε πρόσφατα ότι οι αποφάσεις αυτές είχαν αρνητικές συνέπειες και ανέφερε ότι επιθυμούσε οι καταδικασμένοι να απελαθούν αμέσως μετά τη σύλληψή τους αντί να οδηγηθούν σε δίκη· ότι είναι δυνατή η υποβολή εφέσεων στις ποινές αυτές σε μία διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες διαδηλωτές και κρατούμενοι συνείδησης κρατούνται στην Αίγυπτο από τότε που ο αιγυπτιακός στρατός κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2013· ότι οι συλλήψεις και τα περιστατικά αυθαίρετης κράτησης συνεχίστηκαν μετά την εκλογή του Προέδρου al-Sisi τον Μάιο του 2014· ότι στις 11 Ιουνίου 2014 δικαστήριο καταδίκασε τον Alaa Abdul Fattah, διακεκριμένο ακτιβιστή που διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο στην επανάσταση του 2011, καθώς και άλλους σε δεκαπενταετή φυλάκιση με την κατηγορία ότι παραβίασαν τον νόμο 107 σχετικά με το δικαίωμα σε δημόσιες συναντήσεις, παρελάσεις και ειρηνικές διαδηλώσεις του 2013 (νόμο περί διαμαρτυριών)· ότι άλλοι διακεκριμένοι ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων οι Mohamed Adel, Ahmed Douma, Mahienour El-Massry και Ahmed Maher, καθώς και κορυφαίες υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως οι Yara Sallam και Sana Seif, εξακολουθούν να κρατούνται· ότι στις 28 Απριλίου 2014 το Δικαστήριο Επειγόντων Θεμάτων του Καΐρου αποφάσισε την απαγόρευση του Κινήματος Νεολαίας της 6ης Απριλίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει ότι οι αρχές έχουν θέσει σε κράτηση τουλάχιστον 16.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.000 διαδηλωτών μετά τον Ιανουάριο του 2014 και ότι πολλοί από τους κρατουμένους συνελήφθησαν επειδή ασκούσαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης ή για την καταγγελλόμενη σύνδεσή τους με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους· ότι εκατοντάδες φοιτητές έχουν επίσης συλληφθεί σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και συγκρούσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, 1.400 διαδηλωτές έχουν βρει το θάνατο από τον Ιούλιο του 2013 ως αποτέλεσμα υπέρμετρης και αυθαίρετης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας· ότι ούτε ένας αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας δεν έχει κριθεί υπόλογος για τέτοιες πράξεις ή άλλες παραβιάσεις εναντίον διαδηλωτών τον τελευταίο χρόνο· ότι η εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 εκτιμάται ευρέως ότι απέτυχε να παρουσιάσει μέχρι στιγμής μια διεξοδική, αξιόπιστη και αμερόληπτη διερεύνηση των βίαιων περιστατικών από τον Ιούλιο του 2013 και μετά·

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 65 του Αιγυπτιακού Συντάγματος δηλώνει ότι η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης είναι εγγυημένες και ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του προφορικά, γραπτώς, με εικόνες, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο έκφρασης και δημοσίευσης· ότι, στην προκαταρκτική της δήλωση, η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2014 στην Αίγυπτο ανέφερε ότι, παρά το γεγονός ότι το νέο Σύνταγμα κατοχυρώνει έναν ευρύ κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών υπολείπεται από τις συνταγματικές αρχές και ότι στη χώρα μπορεί να παρατηρηθεί γενικό κλίμα περιορισμένης ελευθερίας της έκφρασης, η οποία οδηγεί σε αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων·

 

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 73 του Αιγυπτιακού Συντάγματος δηλώνει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν δημόσιες συναντήσεις, πορείες, διαδηλώσεις και κάθε μορφή ειρηνικής διαμαρτυρίας, χωρίς να φέρουν όπλα οποιουδήποτε είδους, εφόσον προηγηθεί ειδοποίηση με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου και ότι το δικαίωμα του ειρηνικώς και ιδιωτικώς συνέρχεσθαι εξασφαλίζεται χωρίς ανάγκη για προηγούμενη ειδοποίηση και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται, να παρακολουθούν ή να υποκλέπτουν συνομιλίες σε παρόμοιες συναντήσεις· ότι η ψήφιση, τον Νοέμβριο του 2013, του νόμου 107 σχετικά με το δικαίωμα σε δημόσιες συναντήσεις, τελετές και ειρηνικές διαδηλώσεις (νόμος περί διαμαρτυριών), με τον οποίο τίθενται περιορισμοί σε δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις και παρέχεται στις δυνάμεις ασφαλείας η άδεια να χρησιμοποιούν υπέρμετρη βία κατά των διαδηλωτών, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

 

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους λίγους μήνες έχουν διαλυθεί ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με βάση το νόμο περί διαμαρτυριών και πολλοί διαδηλωτές έχουν συλληφθεί και κρατηθεί· ότι στις 21 Ιουνίου 2014 η αστυνομία διέλυσε στην Ηλιούπολη ειρηνική διαδήλωση η οποία ζητούσε την κατάργηση του νόμου περί διαμαρτυριών και την απελευθέρωση όσων έχουν συλληφθεί βάσει αυτού του νόμου, και συνέλαβε περισσότερους από 50 ανθρώπους σε σύνδεση με τη συγκεκριμένη διαδήλωση την ίδια μέρα· ότι περισσότεροι από 20 διαδηλωτές εξακολουθούν να κρατούνται και πρόκειται να προσαχθούν σε δίκη·

 

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 75 του Αιγυπτιακού Συντάγματος διακηρύσσει ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να σχηματίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα σε δημοκρατική βάση· ότι οι αιγυπτιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρόσφατα εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για το τελευταίο νομοσχέδιο περί ΜΚΟ, το οποίο πρόκειται να επιβάλλει πλήρη έλεγχο στις ομάδες πολιτών και να τις υπάγει σε φορείς ασφαλείας και διοικητικά όργανα, καθώς και να επιτρέπει την καταδίκη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2013 οι προσωρινές αιγυπτιακές αρχές απαγόρευσαν τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, φυλάκισαν τους ηγέτες της οργάνωσης, κατάσχεσαν τα περιουσιακά της στοιχεία, φίμωσαν τα μέσα ενημέρωσής της και ποινικοποίησαν την ιδιότητα του μέλους στην οργάνωση· ότι στις 21 Ιουνίου 2014 αιγυπτιακό δικαστήριο επιβεβαίωσε την καταδίκη σε θάνατο 183 μελών και οπαδών των Αδελφών Μουσουλμάνων, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε προηγούμενη μαζική δίκη· ότι οι ποινές αυτές είναι οι τελευταίες σε μια σειρά διώξεων και δικαστικών διαδικασιών οι οποίες βρίθουν από δικονομικές παρατυπίες και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο·

 

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη δικαστική πρακτική δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ικανότητά του να εξασφαλίσει τη λογοδοσία· ότι ιδίως οι καταδίκες που καταλήγουν στην επιβολή της ποινής του θανάτου κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προοπτικές για μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην Αίγυπτο·

 

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 155 του Αιγυπτιακού Συντάγματος διακηρύσσει ότι ύστερα από διαβούλευση με το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να απονείμει χάρη ή να μειώσει μια ποινή·

 

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η κοινωνική δικαιοσύνη και η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πωλητών αποτελούν καίριες διαστάσεις της μετάβασης προς μια ανοικτή, ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία· ότι οι ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή και ότι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν κεφαλαιώδες τμήμα της κοινωνίας σε οποιαδήποτε δημοκρατία· ότι οι Αιγύπτιες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση κατά την τρέχουσα περίοδο πολιτικής και κοινωνικής μετάβασης στη χώρα·

 

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, και ιδίως την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», το επίπεδο και το πεδίο της εμπλοκής της ΕΕ με την Αίγυπτο πρέπει να βασίζεται σε κίνητρα και κατά συνέπεια να εξαρτάται από την πρόοδο της χώρας σε σχέση με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων.

 

1.   καταδικάζει έντονα και ζητεί άμεσο τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής μίσους, όχλησης, εκφοβισμού ή λογοκρισίας εναντίον πολιτικών αντιπάλων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών, ακτιβιστριών των δικαιωμάτων των γυναικών, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και μειονοτήτων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση την ευθύνη της να διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία όλων των πολιτών ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή τους σε πολιτικές οργανώσεις ή το θρήσκευμά τους, και να εξασφαλίζει ότι οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του Τύπου μπορούν να ασκούνται χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς και λογοκρισίες στη χώρα. Καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να δεσμευθούν στο διάλογο και στη μη βία καθώς και στη διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς·

 

2.   εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για μια σειρά από πρόσφατες αποφάσεις δικαστηρίων στην Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων οι βαριές ποινές φυλάκισης εναντίον τριών δημοσιογράφων του Al Jazeera και άλλων 11 κατηγορουμένων οι οποίοι δικάστηκαν ερήμην στις 23 Ιουνίου 2014 καθώς και σχετικά με την επικύρωση της θανατικής καταδίκης 183 ατόμων·

 

3.   δηλώνει καταθορυβημένο για την ολοένα και πιο αυστηρή καταστολή και τις φυσικές επιθέσεις εναντίον μέσων ενημέρωσης και κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο, οι οποίες παρακωλύουν την ικανότητά τους να λειτουργούν ελεύθερα· καταδικάζει τις οχλήσεις, την κράτηση και τις διώξεις εθνικών και διεθνών δημοσιογράφων και παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ των οποίων και διαχειριστές ιστολογίων, οι οποίοι απλώς έκαναν τη δουλειά τους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση, ανεξάρτητη, σοβαρή και αμερόληπτη διερεύνηση των περιπτώσεων δυσανάλογης χρήσης βίας ή αυθαίρετης κράτησης από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις κρατικές αρχές, και ζητεί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι·

 

4.   εκφράζει τη λύπη του για την ύπαρξη λογοκρισίας στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο και για το γεγονός περιορίζεται η πρόσβαση σε ορισμένα ιστολόγια και κοινωνικά δίκτυα· καταδικάζει τις οχλήσεις που υφίστανται ορισμένες εφημερίδες και άλλα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης·

 

5.   καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους όσους κρατούνται, έχουν καταδικαστεί και/ή τους έχει απαγγελθεί ποινή επειδή άσκησαν ειρηνικά τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς και σε όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις Αιγυπτιακές δικαστικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλες οι δικαστικές διαδικασίες στη χώρα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ελεύθερης και δίκαιης δίκης και να εξασφαλίσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να διατάξουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των καταγγελιών κακής μεταχείρισης και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι κρατούμενοι έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα χρειαστούν·

 

6.   υπογραμμίζει ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία της Αιγύπτου έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη καταδικαστικών αποφάσεων σε ορισμένες δίκες· παροτρύνει τον Πρόεδρο να ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση, μεταξύ άλλων ασκώντας το συνταγματικό του δικαίωμα για απονομή χάριτος, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα εκτελεστεί καμία θανατική ποινή και ότι κανείς δεν θα κρατείται στην Αίγυπτο έχοντας καταδικαστεί σε δικαστική διαδικασία που δεν ικανοποιεί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις· καλεί τις αρχές να κηρύξουν αμέσως επίσημη εκεχειρία στις εκτελέσεις, ως πρώτο βήμα για την κατάργησή τους·

 

7.   καλεί τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν τον νόμο περί διαμαρτυριών και να επανεξετάσουν το νέο νομοσχέδιο περί ΜΚΟ που κατατέθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 73 και 75 του Αιγυπτιακού Συντάγματος, τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και να εξασφαλίσουν ότι όλη η υφιστάμενη και μελλοντική νομοθεσία στη χώρα συμμορφώνεται με το σύνταγμα και με τα εν λόγω πρότυπα και υποχρεώσεις·

 

8.   υπενθυμίζει ότι το πρόσφατα εγκριθέν αιγυπτιακό σύνταγμα άνοιξε τον δρόμο για την οικοδόμηση μιας χώρας που σέβεται την ελευθερία, τη δημοκρατία και ανάγει τα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη σε τρόπο εργασίας και ζωής υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση ότι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η ψηφιακή ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε ειρηνικές διαδηλώσεις, αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε μια δημοκρατία, όπως αναγνωρίζονται στο νέο αιγυπτιακό σύνταγμα·

 

9.   υπενθυμίζει στις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους και καλεί τον Πρόεδρο al-Sisi και την κυβέρνηση να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

10.  παροτρύνει τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές να αλλάξουν τακτική και να πραγματοποιήσουν απτά βήματα για να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις του νέου συντάγματος σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, εφαρμόζονται πλήρως, δείχνοντας έτσι ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και ξεκινώντας με την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των κρατουμένων συνείδησης·

 

11.  υπογραμμίζει τη σημασία του χωρισμού των εξουσιών ως θεμελιώδους αρχής της δημοκρατίας και τονίζει ότι η δικαστική αρχή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως όργανο πολιτικών διώξεων και καταστολής· προτείνει τη μεταρρύθμιση του νόμου περί δικαστικής αρχής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται γνήσιος χωρισμός των εξουσιών, κάτι που θα οδηγήσει σε ανεξάρτητη και αμερόληπτη απονομή δικαιοσύνης·

 

12.  ενθαρρύνει τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών στο Κάιρο να παρευρίσκονται σε πολιτικά ευαίσθητες δίκες αιγυπτίων και αλλοδαπών δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών·

 

13.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τον νέο νόμο για τις σεξουαλικές οχλήσεις, η βία κατά των γυναικών επιδεινώνεται ιδίως στη δημόσια σφαίρα, δεδομένου ότι σημειώνονται δεκάδες υποθέσεις βιασμού και σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν την ποινικοποίηση, με βάση τον “νόμο περί ακολασίας”, των ατόμων ΛΟΑΔ που εκφράζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους και ασκούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, και να απελευθερώσουν όλα τα άτομα ΛΟΑΔ που έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί βάσει αυτού του νόμου· παροτρύνει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔ και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαβούλευση και συμμετοχή των ομάδων για τα δικαιώματα των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔ και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

 

14.  επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης είναι κεφαλαιώδη στοιχεία για μια δημοκρατία και μια ανοιχτή κοινωνία και ότι ως τέτοια πρέπει να συγκαταλέγονται στα εστιακά σημεία της δράσης της ΕΕ σχετικά με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεκτικής ενωσιακής στρατηγικής που πρέπει να εστιάζεται στη βελτίωση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των ευκαιριών των αιγυπτίων, καθώς η ΕΕ αναπτύσσει τις σχέσεις της με τη χώρα·

 

15.  εκφράζει και πάλι τη σθεναρή αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό κατά την τρέχουσα περίοδο ταραχώδους μετάβασης στη χώρα τους· ζητεί μία κοινή στρατηγική μεταξύ των κρατών μελών προς την Αίγυπτο· παροτρύνει και πάλι το Συμβούλιο, την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να εργαστούν ενεργητικά σύμφωνα με την αρχή της αιρεσιμότητας («περισσότερα για περισσότερα») και λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος, στις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με αυτή τη χώρα και στην οικονομική στήριξή της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σαφή και από κοινού συμφωνημένα συγκριτικά κριτήρια ως προς αυτή την άποψη· επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην παροχή βοήθειας προς τον αιγυπτιακό λαό στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

 

16.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να διευκρινίσει τα ειδικά μέτρα που ελήφθησαν σε απάντηση στην απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για επανεξέταση της ενωσιακής βοήθειας προς την Αίγυπτο· ζητεί ειδικότερα διευκρίνιση της κατάστασης i) του σχεδιαζόμενου προγράμματος μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, ii) των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης του προϋπολογισμού, iii) του προγράμματος εμπορίου και εσωτερικής ενίσχυσης iv) της συμμετοχής της Αιγύπτου σε ενωσιακά περιφερειακά προγράμματα όπως τα Euromed Police και Euromed Justice·

 

17.  ζητεί πανενωσιακή απαγόρευση στην εξαγωγή στην Αίγυπτο τεχνολογιών παρείσδυσης και επιτήρησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκοπεία πολιτών και την καταστολή τους, καθώς και απαγόρευση στην εξαγωγή εξοπλισμού ασφαλείας ή την στρατιωτική βοήθεια, σύμφωνα με τη συμφωνία Wassenaar, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων·

 

18.  ενθαρρύνει την ΑΠ/ΥΕ να συγκεντρώσει την υποστήριξη της Ένωσης υπέρ ενός ψηφίσματος για την κατάσταση στην Αίγυπτο κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, το οποίο θα μπορούσε μεταξύ άλλων να δρομολογήσει τη διεθνή διερεύνηση των δολοφονιών διαδηλωτών και τις καταγγελίες για βασανιστήρια και κακή μεταχείριση από δυνάμεις ασφαλείας κατά το τελευταίο έτος·

 

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας , στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, καθώς και την προσωρινή κυβέρνησή του.

 

(1)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0100.
(2)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0470.
(3)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(4)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.