“Ψάχνουν” για εισοδήματα και ακίνητα Ελλήνων-Αυστραλών στην Ελλάδα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Με τον τίτλο: “Η Εφορία της Αυστραλίας «ψάχνει» για περιουσίες και εισοδήματα στην Ελλάδα” η ομογενειακή εφημερίδα “Νέος Κόσμος” της Αυστραλίας, παραθέτει άρθρο της SUE WILLIAMSON (Από την Ernst & Young Australia) στο οποίο παρατίθενται  “απόψεις του συντάκτη του” σύμφωνα με τι οποίες “η Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας (Australian Taxation Office – ATO) εντείνει τις δραστηριότητες οικονομικού ελέγχου. Εξετάζει τα στοιχεία Αυστραλών με εξωχώριες επενδύσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς. Ελέγχει, επίσης, τις πληροφορίες Αυστραλιανών και ξένων τραπεζών σχετικά με τις ροές κεφαλαίων, τα εισοδήματα από κεφαλαιουχικές υπηρεσίες και τα υπόλοιπα λογαριασμών, και συλλέγει πληροφορίες πληροφοριοδοτών για εξωχώριους λογαριασμούς, όπως και εμβάσματα από και προς εξωχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς”.

Φυσικά αυτό αφορά και Έλληνες της Αυστραλίας που διατηρούν στην πατρίδα Τραπεζικούς λογαριασμούς ή έχουν Ακίνητη Περιουσία ακόμη και εισοδήματα από αυτήν και που -ενδεχομένως- δεν τα έχουν δηλώσει στο “Australian Taxation Office (ΑΤΟ)“.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ATO έχει ανακοινώσει “νέο σχέδιο το οποίο θα δίνει στους Αυστραλούς φορολογούμενους την ευκαιρία να αποκαλύψουν εθελοντικά τυχόν μη δηλωθέν εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή, πριν αυτά ταυτοποιηθούν από τις δραστηριότητες της ATO”. Προστίθεται, μάλιστα, πως “… η συγκεκριμένη αμνηστία προσφέρει σημαντικές μειώσεις προστίμων και άλλες γενναιόδωρες ειδικές εκπτώσεις με σκοπό την ενθάρρυνση της αποκάλυψης του μη δηλωθέντος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένου εισοδήματος προερχόμενου από περιουσιακά στοιχεία και δομές που καθιερώθηκαν από προηγούμενες γενιές. Η προθεσμία της αποκάλυψης στοιχείων είναι η 9η Δεκεμβρίου 2014”.

Και το Centrelink

Εκτός, όμως, από την Εφορία μία ακόμη σημαντική Υπηρεσία της Αυστραλίας, η “Centrelink International Services” ψάχνει για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα όσων ομογενών λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από την Αυστραλία. Σύμφωνα με την Διακρατική Συμφωνία που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Αυστραλία και ισχύει από 1-10-2008 (Ν. 3977 ΦΕΚ 140/τ. Α/7-11-2008).  Καλύπτει δε μόνο συντάξεις γήρατος για πρόσωπα τα οποία διαμένουν ή διέμεναν στην Αυστραλία και πρόσωπα που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της σύνταξης στην Αυστραλία γίνεται μετά από έλεγχο του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων καθώς επηρεάζει την καταβολή ή το ύψος του βοηθήματος.

Στο Άρθρο 17 της Διακρατικής Συμφωνίας, αποτυπώνεται η εξυπηρέτηση της γενικής αρχής για την αμοιβαία συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και  φορέων των δύο χωρών στα πλαίσια  εφαρμογής της.  Ειδικότερα το άρθρο 17 προβλέπει:

<<1. Οι Αρμόδιες Αρχές και οι Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την Εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής υποχρεούνται, στον βαθμό που τους επιτρέπεται από τη νομοθεσία τους:
(α) να διαβιβάζουν ο ένας στον άλλον οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της
Συμφωνίας αυτής ή για τους σκοπούς της νομοθεσίας τους για την κοινωνική ασφάλιση.
(β) να προσφέρουν όποια μέσα διαθέτουν και να συνδράμουν ο ένας τον άλλον (συμπεριλαμβανομένης της
διαβίβασης οποιωνδήποτε απαιτούμενων πληροφοριών) σε σχέση με τον προσδιορισμό ή την πληρωμή οποιωνδήποτε παροχών σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή ή σύμφωνα με την νομοθεσία επί της οποίας εφαρμόζεται η Συμφωνία αυτή, όπως θα έπρατταν εάν τοσχετικό θέμα αφορούσε την εφαρμογή της δικής τουςνομοθεσίας,
(γ) να διαβιβάζουν ο ένας στον άλλον, το συντομότερο δυνατόν, κάθε πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που θέσπισαν για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας ή σχετικά με τις τροποποιήσεις στην αντίστοιχη νομοθεσία τους, στον βαθμό που αυτές οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την εφαρμογή της Συμφωνίας
αυτής και
(δ) κατόπιν αιτήματος του ενός προς τον άλλον, να συνδράμουν ο ένας τον άλλον στην εφαρμογή των Συμφωνιών στο τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, για
θέματα που προκύπτουν μεταξύ οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Κράτους και τρίτων Κρατών, στο βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο Διοικητικό Κανονισμό σύμφωνα με το Άρθρο 18.
2. Η συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα παρέχεται δωρεάν, υποκείμενη σε οποιαδήποτε ρύθμιση που επιτυγχάνεται μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών και Φορέων για την επιστροφή δαπανών συγκεκριμένων κατηγοριών που καθορίζονται στο Διοικητικό Κανονισμό σύμφωνα με το Άρθρο 18.
3. Εκτός από τις περιπτώσεις που απόκειται αποδέσμευση στοιχείων σύμφωνα με την νομοθεσία ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, οποιαδήποτε πληροφο−
ρία για ένα άτομο η οποία διαβιβάζεται σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή προς την Αρμόδια Αρχή ή Φορέα
του Συμβαλλόμενου Κράτους αυτού από την Αρμόδια Αρχή ή Φορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, είναι εμπιστευτική και θα χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς της εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας και της νομοθεσίας επί της οποίας αυτή εφαρμόζεται.
4. Σε καμία περίπτωση δεν δύνανται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 να θεωρηθούν ότι επιβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή ή Φορέα την υποχρέωση να:
(α) λάβουν διοικητικά μέτρα σε αντίθεση με τους νό− μους ή την διοικητική πρακτική του ίδιου ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ή
(β) να παρέχουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τους νόμους ή κατά τη συνήθη διοικητική πρακτική του ίδιου ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά−
τους.
5. Παρά την εφαρμογή οποιωνδήποτε νόμων ή διοικητικών πρακτικών ενός Συμβαλλόμενου Κράτους κανένα προσωπικό δεδομένο που λαμβάνει το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος από το άλλο δεν δύναται να διαβιβάζεται ή να αποκαλύπτεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό αυτής της άλλης χώρας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους>>.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κατόπιν όλων αυτών που προβλέπονται στην Διακρατική Συμφωνία, τα εισοδήματα και οι εξωχώριες περιουσίες των ομογενών που συνταξιοδοτούνται από το Κράτος της Αυστραλίας, περνούν πλέον από κόσκινο με αποτέλεσμα όσοι συνταξιούχοι ομογενείς διαθέτουν και  δεν έχουν δηλώσει εισοδήματα και περιουσίες στην Ελλάδα, να κινδυνεύουν να χάσουν ή να δουν να μειώνεται η σύνταξή τους από την Αυστραλία.
Από την πλευρά της και η Ελλάδα (ΟΓΑ-ΙΚΑ)  ερευνούν πλέον τις προνοιακές συντάξεις που χορηγούν  σε ομογενείς για την περίπτωση που ενδεχομένως έχει δηλωθεί πλασματικός χρόνος παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. (Αν π.χ. λαμβάνει κάποιος σύνταξη από Αυστραλία για χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ότι βρίσκονταν στην Ελλάδα και σνταξιοδοτείται και από αυτήν).