Οδηγίες της ΓΓΔΕ προς τις Εφορίες για την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ

Στις περιπτώσεις φορολογουμένων που μετά την νέα εκκαθάριση ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά τουλάχιστον 300 ευρώ, λόγω των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού του φόρου και στη διαδικασία χορήγησης των εκπτώσεων, οι φορολογούμενοι δεν θα κληθούν στην εφορία για έλεγχο.

Αυτό προκύπτει από τις ειδικές οδηγίες για τη νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που έδωσε στις εφορίες η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της κ. Σαββαΐδου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ θα εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού, ενώ η ίδια πράξη θα εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ μετά από εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, στις οποίες η μηχανογραφική εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με την 1184/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, στη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων παραδοχών. Καθώς αυτές οι παραδοχές είναι πιθανό να μην αποτυπώνουν τα πραγματικά στοιχεία του ακινήτου οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι προσεκτικοί.

Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να υπάρχει ειδική επισήμανση. Ανάλογα δε με το περιεχόμενο της δήλωσης δύναται να εμφανίζονται διάφορα μηνύματα, κατά περίπτωση, προς ενημέρωση των φορολογουμένων.

Για τους φορολογούμενους στους οποίους, μετά την νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ θα προκύψει μείωση του βεβαιωθέντος φόρου, συνολικά ή εν μέρει, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργεί κεντρικά και αποστέλλει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ φύλλα έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά, τα οποία διακρίνονται κατά περίπτωση σε:

α) Συγκεντρωτικά Φύλλα Έκπτωσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους φορολογούμενους για τους οποίους έχει προκύψει μείωση, συνολικά ή εν μέρει του αρχικά βεβαιωθέντος φόρου, αλλά μετά την εκκαθάριση του τίτλου μείωσης προκύπτει μόνο διαγραφή.

β) Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης για κάθε φορολογούμενο, για τον οποίο έχει προκύψει μείωση, συνολικά ή εν μέρει του αρχικά βεβαιωθέντος φόρου, αλλά μετά την εκκαθάριση του τίτλου μείωσης προκύπτει διαγραφή και επιστροφή ή μόνο επιστροφή.

γ) Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης για κάθε φορολογούμενο, για τον οποίο έχει προκύψει μείωση, συνολικά ή εν μέρει του αρχικά βεβαιωθέντος φόρου, αλλά η οφειλή του είναι σε καθεστώς ρύθμισης.

Για τη διευκόλυνση των εφοριών αλλά και την άμεση τακτοποίηση της εικόνας της αρχικής οφειλής ΕΝΦΙΑ των υποχρέων, η εκκαθάριση των Συγκεντρωτικών και Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης θα διενεργείται κεντρικά, με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης αυτών, ενημερώνονται τα βιβλία και στοιχεία των εφοριών και να αποδίδεται αρίθμηση από ειδική σειρά που τηρείται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για λογαριασμό των ΔΟΥ.

Στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν καθίσταται εφικτό, π.χ. στις περιπτώσεις που οι οφειλές από ΕΝΦΙΑ έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή σε τυχόν άλλη εξαιρετική περίπτωση, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ενημερώνει τις ΔΟΥ και η εκκαθάριση των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης θα γίνεται από τις εφορίες.

Τα Ατομικά και Συγκεντρωτικά Φύλλα Έκπτωσης θα υπογράφονται κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ως προς τη σύνταξη από τον προϊστάμενο του τμήματος συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους και ως προς την εκκαθάριση και εξόφληση από τον προϊστάμενο του τμήματος εσόδων.

Για τους φορολογούμενους, στους οποίους, μετά τη νέα εκκαθάριση θα προκύψει μερική μείωση του βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, θα καταβάλλεται το εναπομένον υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με την αρχική βεβαίωση, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την προσαρμογή της σε έξι μηνιαίες δόσεις, με ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ημερομηνία καταβολής των επόμενων δόσεων έως την τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών, και μειώνεται αναλογικά το ποσό της κάθε δόσης.