Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το “κούρεμα” των ομολόγων- Και πρόταση νόμου από το ΣΥΡΙΖΑ

 

Ο σύλλογος φυσικών προσώπων ομολογιούχων Ελληνικού δημοσίου, μετά την απορριπτική απόφαση 1116/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας και αυτές που ακολούθησαν, συνεχίζει τις νομικές ενέργειες κατά του Ελληνικού Δημοσίου για το θέμα της παράνομης ένταξης των ομολόγων των φυσικών προσώπων στο PSI plus. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλλογου.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στα πλαίσια αυτών των ενεργειών, “…ασκήσαμε προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) για παραβίαση εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) καθώς και για παραβίαση των γενικών αρχών της ΕΣΔΑ”.

Και η σχετική ανακοίνωση, που υπογράφεται από το ΔΣ του συλλόγου, καταλήγει: “Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της χώρας κος Σαμαράς θα φροντίσει εγκαίρως για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος 15.000 Ελληνικών οικογενειών, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί προεκλογικά, πριν  η πατρίδα μας και η χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία διασυρθεί διεθνώς και αναγκαστεί με αποφάσεις δικαστηρίων να αποζημιώσει τους ίδιους της τους πολίτες”.

Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθσε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου για την αποκατάσταση της ζημίας των μικροομολογιούχων-αποταμιευτών.

Έχει ως εξής:

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα, δικαιούχους τίτλων (ομολόγων) του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως «επιλέξιμοι τίτλοι» και αντικαταστάθηκαν με νέους τίτλους εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον Ν. 4050/2012 (Α’ 36), τις υπ’ αρ. 5/2012 (Α’ 37) και 10/2012 (Α’ 50) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και την υπ’ αρ. 2/20964/0023 Α/9.3.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. δεν δηλώθηκε ρητά και έγκυρα συναίνεσή τους στην ως άνω διαδικασία αντικατάστασης

β. δεν εμπίπτουν στην κατηγορία προσώπων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με επενδυτικές δραστηριότητες (μη επαγγελματίες επενδυτές, μικροομολογιούχοι, αποταμιευτές), όπως οι έννοιες αυτές προκύπτουν από τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων:

– της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L 145)

– του Ν. 3606/2007 (Α’ 195), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η ως άνω Οδηγία και

– του άρθρου 26 Ν. 2515/1997

γ. δεν πρόκειται για πρόσωπα που είχαν λάβει τους κρατικούς τίτλους ως αποζημίωση απόλυσης

2. Για τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος εκδίδονται νέοι τίτλοι (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ειδικού Σκοπού), σε συνάρτηση με το ύψος της ζημίας που υπέστησαν από την αναγκαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία αντικατάστασης των τίτλων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4050/2012 και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 53,5% της αξίας των τίτλων πριν την αντικατάστασή τους, ως εξής:

α. Για ζημία (ή το μέρος ζημίας) έως € 100.000 εκδίδονται ομόλογα ίσης αξίας με τη ζημία. Η διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας ορίζεται ως ακολούθως:

– για ποσό έως € 25.000, εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 3 ετών

– για ποσό από € 25.000 – € 50.000 εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 5 ετών

– για ποσό € 50.000 – € 75.000, εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 7 ετών

– για ποσό € 75.000- € 100.000, εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 10 ετών.

β. Για τα ποσά της ζημίας άνω των € 100.000, εκδίδονται ομόλογα 10ετούς διάρκειας, η αξία των οποίων διαμορφώνεται ως εξής:

– για ποσό από € 100.000 – € 200.000, εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 50% της ζημίας

– για ποσό από € 200.000 – € 300.000 εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 25% της ζημίας

– για ποσό από € 300.000 – € 400.000 εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 12,5% της ζημίας

– για ποσό από € 400.000 και άνω εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 6% της ζημίας

3. Η διαδικασία έκδοσης των τίτλων Ειδικού Σκοπού, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχει ως εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), προσδιορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις διατάξεις και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να εκδώσει Πρόσκληση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Με την Πρόσκληση καλούνται τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά εις διπλούν (ένα αντίγραφο στον ΟΔΔΗΧ και ένα αντίγραφο στο ΓΛΚ) και να δηλώσουν ρητώς τη βούλησή τους για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Εντός προθεσμίας 30 ημερών που άρχεται από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται με την άνω Πρόσκληση, ο ΟΔΔΗΧ και το ΓΛΚ αποστέλλουν τους

φακέλους στον Υπουργό Οικονομικών μαζί με σύμφωνη γνώμη για την ένταξη ή όχι κάθε συμμέτοχου-φυσικού προσώπου στην παρούσα ρύθμιση.

Η έκδοση των νέων τίτλων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες του προηγούμενου εδαφίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στην διαδικασία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, θα συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα που παραμένουν μέχρι σήμερα δικαιούχοι των συγκεκριμένων τίτλων, καθώς και όσοι ήταν δικαιούχοι κατά τον κρίσιμο χρόνο της αντικατάστασής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4050/2012 (Α’ 36) και προέβησαν σε πώλησή τους.

5. Για τον υπολογισμό της συνολικής ζημίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη η τιμή κτήσης ανά ομόλογο.

6. Η παραπάνω αποκατάσταση των φυσικών προσώπων αφορά στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που διακρατούσαν φυσικά πρόσωπα έως την 10η Μαΐου 2010. Όσοι ομολογιούχοι προχώρησαν σε αύξηση θέσεων/αγορά ομολόγων από την 11η Μαΐου 2010 και εντεύθεν, θα αποζημιωθούν κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν μόνο για το μέρος που κατείχαν ως την προαναφερόμενη ημερομηνία (10.5.2010).

 

Αθήνα, ../../….

Οι προτείνοντες βουλευτές