Επίσκεψη του Μητροπολίτη Ιταλίας στα ελληνόφωνα «Γραικάνικα χωριά της Καλαβρίας»

Η «Παναγία της Ελλάδος» εις το Γανόν Καλαβρίας, στολισμένο με σημαίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλάδας

Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος: «Η Αναγέννησις της Ορθοδοξίας εις την πολιτισμένην και Δημοκρατικήν χώραν της Ιταλίας είναι γεγονός αναντίρρητον. Σεις, θεοτίμητοι και τιμιώτατοι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, πρέπει νά είσθε Φως, Φως Αναστάσεως, Φως Ορθοδοξίας, Φως Αγάπης, Φως Χριστού». Αυτό ήτο το ελπιδοφόρον καί ευπρόσδεκτον μήνυμα του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, κατά την επίσκεψίν του εις τα Ελληνόφωνα «Γραικάνικα χωριά της Καλαβρίας» (21 – 24 Οκτωβρίου), με επικεφαλής το ιστορικόν και θεοφρούρητον Γαλιτσιανόν, το οποίον επεφύλαξε μια υποδοχήν άνευ προηγουμένου εις τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας.1-92-4

Οι κάτοικοί του, πλήρεις βαθείας συγκινήσεως και ανεκλαλήτου χαράς, βροντοφωνούσαν εις τα Αγιορείτικα Όρη του Γαλιτσιανού την συνέχειαν της Βυζαντινής Παραδόσεως, της Ελληνικής καταγωγής των, του Βυζαντινού Πολιτισμού, της Βυζαντινής Δόξης. Ο Μητροπολίτης μας ανέβη σκαλιά, εσταμάτησε εις πολλά σπίτια, συνήντησε μικρά παιδιά, εφήβους, νέους, πρεσβυτέρους, είδε μικρούς και μεγάλους και συνεζήτησε μαζί με αυτούς ώρες πολλές. Ενίσχυσεν αυτούς εις την Ορθόδοξον Πίστιν, ενεδυνάμωσεν αυτούς εις τα ήθη και τα έθιμα του Γένους μας, και, με τον απλούστατον, πρακτικόν και εμπεριστατωμένον λόγον του, έδωσεν εις τα Βυζαντινά και Γραικάνικα αυτά χωριά θάρρος ακαταμάχητον και τόλμην, παραμυθίαν και υπομονήν, ελπίδα και δύναμιν διά να συνεχίσουν την ενδοξοτάτην πορείαν των ηρώων προγόνων των.

Με κατάνυξι και λαμπρότητα ετελέσθη η Παράκλησις εις «Παναγίαν της Ελλάδος», εκκλησία του 10ου αιώνος εις το Γαλιτσιανόν, την οποίαν προ δέκα περίπου ετών ενεκαινίασεν ο Ποιμενάρχης μας. Έψαλλεν εμμελέστατα η καλλίφωνος Ηγουμένη της Αυτοκρατορικής Μονής Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου του Κηπουρού, μοναχή Στεφανία, εις δε τον

δεξιόν χορόν ο εφημέριος της Μονής π. Ηλίας Ιάριας, βοηθούμενοι οι χοροί από δύο νέας συνεργάτιδας, την Λαρίσα Μυρόνοβα και την Μπογιάννα Ράντοβιτς. Η χαρά των κατοίκων ήταν απερίγραπτη, η συγκίνησις εγέμισε τα μάτια των από δάκρυα, ησθάνθησαν υπερηφάνειαν διά την καταγωγήν και την συνέχειαν της ιστορίας των, με την παρουσίαν του Μητροπολίτου, ο οποίος ήγγισε τας πτυχάς της καρδίας των και μαζί εδόξασαν τον Θεόν και παρεκάλεσαν την Παναγίαν μας διά την ειρήνην του κόσμου και την ενότητα των Χριστιανών.4-4

«Σας περιμένομεν γρήγορα», φωνάζουν οι Πρωταγωνισταί της πανηγύρεως και της νεωτέρας Βυζαντινής Αρχοντιάς Ραφαήλ, Μίμος και όλοι εκείνοι, οι οποίοι εκφράζουν με πολλούς τρόπους την χαράν και την ευγνωμοσύνην των διά τήν νέαν αυτήν συνάντησιν εις τα Γραικάνικα χωριά, παλαιά και ένδοξα Μητροπολιτικά Κάστρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η κεντρική πλατεία του Γαλιτσιανού, στολισμένη με σημαίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλάδος, ήτο μεγαλοπ14ρεπής και θεαματική όσον ποτέ, εφιλοξένησε τον Μητροπολίτην Γεννάδιον, και την Συνοδείαν του, πολλές ώρες, μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν άκρως πανηγυρική και θεαματική, με χορούς αρχαίους – Γραικάνικους, όπως ο περίφημος χορός «Ταραντέλλα», με τραγούδια εις τόνον allegria, όπως της μάνας, της ζωής, της αγάπης, μια ατέλειωτη ευλογημένη ημέρα, με ενθυμήσεις και λαογραφικά απομνημονεύματα, τα οποία οι μεγαλύτεροι διηγούνται και οι νέοι ακούουν και απομνημονεύουν με χαράν και σοβαρότητα διά το μέλλον.

Η επίσκεψις εις το Γαλιτσιανό, με το Μουσείον, την Γραικάνικην πολιτιστικήν του ιστορίαν και δράσιν, ἀξιον ίδρυμα συνεχίσεως της Βυζαντινής δόξης και του Βυζαντινού Πολιτισμού, μια ατέλειωτη ιστορία του Γένους μας, θα μείνει εσαεί ζώσα, αλλά και διακηρύττουσα εις κάθε προσκυνητήν και επισκέπτην, την ευκλεεστάτην καταγωγήν, αλλά και την ευαγγελικήν γλώσσα των κατοίκων και των προγόνων των.