Αθήνα-Published on: Nov 14, 2014 @ 12:40

Δόθηκε η προκήρυξη για την αδειοδότηση των εταιρειών που θα αναλάβουν την έρευνα και αξιοποίηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
– Οι έρευνες θα γίνουν σε 20 οικόπεδα στο Ιόνιο πέλαγος και νότια της Κρήτης
– Διαβάστε τα κριτήρια για τις εταιρείες που θα πάρουν μέρος στις έρευνες

Μία νέα ελπιδοφόρα εποχή ανοίγει τυπικά για την Ελλάδα. Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την αδειοδότηση των εταιρειών που θα αναλάβουν την έρευνα και αξιοποίηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε 20 οικόπεδα στο Ιόνιο πέλαγος και νότια της Κρήτης.

πλέον ανοίγει ο δρόμος για τις εταιρείες να προχωρήσουν στην υποβολή προσφορών

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τις εταιρείες να προχωρήσουν στην υποβολή προσφορών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μάιο.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

1. Η οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

2. Η αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

3. Η αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

4. Η ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση της πλήρους δυναμικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

5. Η κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

6. Η εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου.

7. Η ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

8. Έμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

9. Στοιχεία δημοπράτησης

· Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών

· Οικονομική δέσμευση

· Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties)

· Ποσοστό αποσβέσεων (%)

· Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής

· Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη

· Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής (%)

Οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση και αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν στη συνέχεια να διαπραγματευθούν τα οικόπεδα και είναι δυνατόν να κληθούν περισσότεροι από ένας ενδιαφερόμενος σε διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένο οικόπεδο.

Θανάσης Λυρτσογιάννης

Πηγή:NewsIt.gr

Print Friendly, PDF & Email