Tα δικαιώματα των ζώων θα διδαχτούν στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου / Fr

 

Τον Σεπτέμβριο, ένα Master του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου θα προτείνει την μελέτη των ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ταλαιπωρία των ζώων.

Οι δικηγόροι που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των  ζώων όπως και οι κτηνίατροι και η αντίστοιχη βιομηχανία μπορεί να ενδιαφέρονται γι αυτά τα μαθήματα.

Εικόνα

(Φωτογραφία ) Tom Edwards / Science Photo Library

Τα ζώα είναι  αντικείμενα που μπορούν να τα κατέχουν και να τα χρησιμοποιούν κατά βούληση ή  αισθανόμενα όντα των οποίων τα δικαιώματα πρέπει να αναγνωρίζονται; Νέα μαθήματα πτυχίου Μάστερ που θα προσφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διδασκαλίας και Έρευνας Ηθικής (CEERE)  του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου από τον Σεπτέμβριο του 2015 θα μελετήσουν εκτενέστατα το θέμα .

Στόχος: να εξεταστεί πώς μπορεί να βελτιωθεί η μεταχείριση (well being) των ζώων, και να σκεφτούμε τα δικαιώματά τους όπως και τα ανθρώπινα καθήκοντα απέναντι τους.

Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των ζώων και την ηθική στην περιοχή τους ,θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια τριών κυρίων τομέων του Μάστερ “Ηθική και Κοινωνίες”, δύο διδακτικές μονάδες (UΕ) για “Δίκαιο του ζώου» και «Ηθική ζώου “.

Λαμβάνοντας υπόψη την “ταλαιπωρία των ζώων”

Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων και οι κτηνίατροι δεν είναι οι μόνοι που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτή την εκπαίδευση. Απευθύνεται και σ’εκείνους τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει μία αρχική εκπαίδευση πιο κοντά στο θέμα, όπως η βιολογία ή το δικαιο, αλλά και σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως δικηγόροι, μέλη των επιτροπών δεοντολογίας ή θεσμικών επιτροπών, ή ακόμη στο προσωπικό της βιομηχανίας αγροτικής,τροφίμων και φαρμάκων.

Επομένως οι απόφοιτοι θα είναι πολύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, είτε κάποιος είναι ακτιβιστής βιομηχανικής, κτηνιατρικής ή των δικαιώματων των ζώων, η εκπαίδευση αυτή παρέχει μια κοινή βάση να σκεφτουν και να εξεταστουν «τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται στην ταλαιπωρία των ζώων και την απάντηση που μπορεί να δώσει ο νόμος που πρεπει  να συμβιβάσει ορισμένες φορές αντικρουόμενα συμφέροντα », όπως εξήγησε το CEERE στην εφημερίδα” Le Monde “:

Το δικαίωμα του ζώου και η διδασκαλία του είναι ο συμβιβασμός και διαύλος επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων ή  ζωικού κεφαλαίου και του ευρύ κοινού”,διευκρινίζει το ερευνητικό κέντρο προς την εφημερίδα .

Στις 28 Ιανουαρίου, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το νόμο για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της νομοθεσίας, η οποία αναγνωρίζει στα ζώα την ιδιότητα “των έμβιων όντων προικισμένων με ευαισθησία.” Με αυτό το νέο κεκτημένο, το ζήτημα των ζώων  αποκτά  τσαγανό.

Α.Φ. L’OBS

ΝΟΥΒΕΛ ΟΒΣΕΡΒΑΤΕΡ

A Strasbourg, le droit des animaux va s’enseigner à l’université

L' Obs

Un master proposera en septembre de se pencher sur les questions éthiques que pose la souffrance animale.

Les avocats de la cause animale, tout comme les vétérinaires et les industriels pourraient être intéressés par ces cours. (Photo d'Illustration) Tom Edwards / Science Photo Library
Les avocats de la cause animale, tout comme les vétérinaires et les industriels pourraient être intéressés par ces cours. (Photo d’Illustration) Tom Edwards / Science Photo Library

Les animaux sont-ils des objets que l’on peut posséder et utiliser à sa guise ou des êtres dotés de sensibilité dont les droits doivent être reconnus ? De nouveaux cours de master qui seront proposés au Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique (CEERE) de l’Université de Strasbourg à la rentrée 2015 se penchent sur la question. Objectif : s’interroger sur la façon d’améliorer le bien-être des animaux, et réfléchir à leurs droits comme aux devoirs des humains envers eux.

Les étudiants intéressés par le droit des animaux et l’éthique à leur endroit pourront donc suivre dans les trois parcours du master “Ethique et sociétés” deux unités d’enseignement (UE) de “Droit de l’animal” et “d’Ethique animale”.

Une prise en compte de la “souffrance animale”

Les défenseurs de la cause animale et les vétérinaires ne sont pas les seuls susceptibles de s’intéresser à cette formation. Elle s’adresse aux étudiants qui ont suivi une formation initiale proche de ses questions, comme la biologie ou le droit, mais également à des groupes de professionnels variés comme des avocats, des membres de comités d’éthiques ou de commissions institutionnelles, ou encore à des personnels de l’agroalimentaire et de l’industrie pharmaceutique.

Les débouchés seront donc très divers, que l’on soit industriel, vétérinaire ou militant de la cause animale, cette formation fournit une base commune pour réfléchir “aux questions d’éthique que pose la souffrance animale et à la réponse que peut apporter la loi censée concilier des intérêts parfois contradictoires”, comme l’explique le Ceere au journal Le Monde” :

Le droit de l’animal et son enseignement sont des vecteurs de conciliation et de communication entre les utilisateurs, les propriétaires d’animaux domestiques ou d’élevage et le grand public”, précise le centre de recherche au “Monde”. 

Le 28 janvier, l’Assemblée nationale a voté la loi de modernisation et de simplification du droit, qui reconnaît aux animaux leur qualité “d’êtres vivants doués de sensibilité”. Avec ce nouveau diplôme, la cause animale a désormais du chien.

A.F.