Με εξαιρετική επιτυχία η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σικάγου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σικάγου, πραγµατοποίησε µια εξαιρετική ποιοτική εκδήλωση, που άφησε άριστες εντυπώσεις, τη ∆ευτέ-ρα 25 Μαΐου το βράδυ, στην αίθουσα εκδη-λώσεων του εστιατορίου «ΜΙLO’S PALACE» στο Σικάγο, στην οποία παραβρέθηκαν τα µέλη και φίλοι του Συλλόγου.

Οι οργανωτές είχαν ετοιµάσει ένα ποιη-τικο-µουσικό πρόγραµµα, το οποίο παρου-σίασε ο Κωνσταντίνος Λέκκας. Την εκδή-λωση προλόγησε και έκανε χαιρετισµό ο πρόεδρός της, ∆ρ. Ηρακλής Λέκκας.

Το µουσικό κοµµάτι παρουσίασαν, η κα-θηγήτρια Μουσικής Ζέτα Μανιάτη που ήταν στο αρµόνιο και ερµήνευσε µελοποιηµένα τραγούδια, Ελύτη, Σεφέρη, Καρυωτάκη κ. ά. ποιητών µας, τα οποία έχουν µελοποι-ηθεί από τους συνθέτες Θεοδωράκη, Χα-τζηδάκη, Ξαρχάκο, Μούτση, Λοΐζο κ.ά. µαζί µε τον ∆ηµήτρη Παναγιωτίδη στην κιθάρα,

προσδίδοντας στην εκδήλωση µια χαρού-µενη νότα και ζεστή ατµόσφαιρα.

Οι Οµογενείς ποιητές, µας απάγγειλαν τα δικά τους ποιήµατα τα οποία ενθουσίασαν και κατέπληξαν µε την πλοκή τους, τα µη-νύµατά τους και το περιεχόµενό τους, που διακρινόταν σε πατριωτικά, αγάπης, φυσι-ολατρικά, ερωτικά, κοινωνικά, της ξενη-τιάς και σατιρικά.

Το πρόγραµµα άνοιξε ο φιλέλληνας Ρό-µπερτ Ρόζεµπεργκα ο οποίος µίλησε για τις φιλοφοφικές ιδέες του Οµήρου στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια που ακόµη και σήµερα είναι αιώνιες και επίκαιρες, στην παγκόσµια κοινωνία µας. Ο ∆ηµήτρης Παναγιωτίδης απάγγειλε µε ιδιαίτερη χροιά και χρωµατι-σµό της φωνής του, 3 ποιήµατα του ποιη-τή Νίκου Γεωργανά, ο οποίος ήταν παρών, που συγκίνησαν το ακροατήριο, σχετικά µε τον νόστο, την κοινωνία και την αγάπη στην πατρώα Γη.

Ο Γιάννης ∆αλάπας απάγγειλα 6 εξαί-ρετα ποιήµατά του, από τις ποιητικές του συλλογές που έχει εκδόσει κατά καιρούς, και στο τέλος ακούσαµε ένα θαυµάσιο µε-λοποιηµένο ποίηµά του, που το ερµηνεύει η Σοφία Μηχαλίδη της Λυρικής Σκηνής. Ο «πατριάρχης» της σάτιρας Πέτρος Μάστο-ρης, ο οποίος έδωσε άλλη διάσταση στην εκδήλωση, µαζί µε την Μαρία Παπαδοπού-λου, τραγούδησαν σατιρικά τραγούδια (ένα από αυτά ήταν για τον ∆ιοµήδη, κατά κό-σµον ∆ηµήτρη και την Ελένη), από το πλή-θος των σατιρικών του έργων που έχει εκ-δόσει κατά καιρούς, ενώ µοίρασε δωρεάν βιβλία µε ποιήµατά του.

Ο πρόεδρος Ηρακλής Λέκκας, ανέγνω-σε δύο ποιήµατά του, φυσιολατρικού περι-εχοµένου µε σκωπτικό ύφος το ένα, ενώ το δεύτερο ήταν αφιερωµένο στον παππού του Βασίλη. Η Μαρία Παπαδοπούλου απάγγειλε δύο ποιήµατά της, το ένα µε τίτλο «Φυγή» βαθυστόχαστο κοινωνικό, και το άλλο φιλο-σοφικό «Η Ευκλείδειος γεωµετρία».

Ο Γιώργος ∆έρβος, θεολόγος καθηγητής απάγγειλε ένα ποίηµα του Οµογενή ποιη-τή και συγγραφέα ∆ηµήτρη Βερβενιώτη, το

οποίο αναφερόταν στο άδικο αίµα που χύ-νεται από τους πολέµους των λαών. Ο ∆η-µήτρης Παναγιωτίδης απάγγειλε 3 ποιήµα-τα του Παλαµά, του Σουρή και τραγούδησε µε την κιθάρα του ένα ποίηµα του Καρυ-ωτάκη το οποίο συνέθεσε ο ίδιος µε πα-λιούς του φίλους στα νεανικά του χρόνια. Το πρόγραµµα έλαβε τέλος µε τις ευχαρι-

στίες που απηύθυνε προς τους ποιητές, καλλιτέχνες και σε αυτούς που παραβρέ-θηκαν, και όσουν βοήθησαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, ο Γεν. Γραµµατέας ∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος. Ακολούθησε φαγητό και εγκάρδια συζήτηση µε την πα-ράκληση όλων να γίνουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις.

πηγή: Ελληνική Φωνή