Κλειστό και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών και η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 14.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 79/14.7.2015), με την οποία συμπληρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015), όπως τροποποιήθηκε με την από 30.06.2015 ΠΝΠ (Α’ 66) και ισχύει, παρατείνεται αντίστοιχα η από 29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως προς τα ακόλουθα:

  •  να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά,
  •  να παραμείνει κλειστή η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων,
  •  να εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
  •  να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ),
  •  να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού πράξεων σε τίτλους της ελληνικής αγοράς που διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

Η ως άνω παράταση ισχύει μέχρι και την 16η Ιουλίου 2015.