Ελληνικός Πολιτισμός: Πρώτος σταθμός η Κύμη της Ιταλίας / Prima tappa a Cuma Italiana

Η Ομοσπονδία προβάλλει τον Ελληνικό Πολιτισμό μαζί με την Φιλελληνική Εταιρεία Ιταλίας: πρώτος σταθμός η Κύμη της Ιταλίας. La Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche promuove la cultura ellenica con la Società Filellenica Italiana: prima tappa a Cuma