Κάτοικοι Εξωτερικού ΗΠΑ- Φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Εκδήλωση για τη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου από την Ελληνοαμαερικανική Ένωση και την ΑΗΕΡΑ-ΕΛΛΑΣ, Τμήματα AHJ 4 και 10 στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο κ. Άγγελος Κωστόπουλος, πιστοποιημένος φοροτεχνικός του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής και η κα Δώρα Νάκου, δικηγόρος, που κάλυψαν την πλευρά της φορολογίας Εισοδήματος στις ΗΠΑ και ειδικότερα ανέπτυξαν τα θέματα: Δήλωση τραπεζικών καταθέσεων εκτός ΗΠΑ, Αμνηστία-Εξορθολογισμός, Επισκόπηση του FATCA, Πρόγραμμα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Επίσης ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαλασπίνας, που συντόνισε την εκδήλωση, διάβασε εμπεριστατωμένο κείμενο για την ελληνική φορολογία  και τις υποχρεώσεις κατοίκων  των  ΗΠΑ που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της Ελληνο-Αμερικανικής Ένωσης κ. Κρις Σπύρου και ο Ύπατος Κυβερνήτης ΑΗΕΡΑ-ΕΛΛΑΣ Region 10 Νίκος Παπαδόπουλος.

Στο τέλος της εκδήλωσης τέθηκαν αλλεπάλληλα ερωτήματα από το ακροατήριο τα οποία απαντήθηκαν από τους ομιλητές.

Για την διευκόλυνση και των ευρισκόμενων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αποδήμων Ελλήνων και ομογενών, η Panhellenic Post, που ήταν και χορηγός επικοινωνίας στην εκδήλωση, παραθέτει πλήρη οδηγό των φορολογικών υποχρεώσεων των κατοίκων ΗΠΑ στην Ελλάδα.

 

Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

      ΑΦΜ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

Πρόσωπα υποκείμενα του φόρου στην Ελλάδα:

 

Είναι οι κάτοικοι  των  ΗΠΑ που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα , μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος και έχουν φορολογική υποχρέωση ως προς τον  φόρο  εισοδήματος ή όσοι κατέχουν δικαιώματα επί περιουσιακών  στοιχείων που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν φορολογική υποχρέωση ως προς τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

 

ΑΦΜ  – Φορολογικός εκπρόσωπος:

 

Για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων πρωτίστως, οι Κάτοικοι των ΗΠΑ θα πρέπει να διαθέτουν  ΑΦΜ και να έχουν  ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην  Ελλάδα.

Η   χορήγηση  ΑΦΜ και ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου  σε κάτοικο των ΗΠΑ που δεν του είχε ποτέ χορηγηθεί ΑΦΜ στην Ελλάδα και ο ίδιος  δεν παρευρίσκεται εδώ για να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες (υποβολή στην φορολογική διοίκηση της – Δήλωσης απόδοσης  ΑΦΜ -έντυπο Μ1- και της Δήλωσης Σχέσεων Φορολογουμένου – έντυπο  Μ7), γίνεται δια πληρεξουσίου στον φορολογικό εκπρόσωπο, που συντάσσεται ενώπιον προξενικής αρχή ή ενώπιον συμβολαιογράφου του εξωτερικού  (στην περίπτωση αυτή  απαιτείται επικύρωση Αpostille), που  υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου του κατοίκου εξωτερικού.

 

Η οποιαδήποτε αλλαγή των αρχικώς δηλωθέντων στοιχείων , δηλώνεται στην Φορολογική Διοίκηση κατά περίπτωση με τα έντυπα Μ1 και  Μ7 από τον υπόχρεο – κάτοικο εξωτερικού.

Σε περίπτωση παύσης  του φορολογικού εκπροσώπου  για  οποιοδήποτε λόγο (πχ  παραίτηση – θάνατος κλπ)  πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση εντός 10 ημερών, διότι ο εκπρόθεσμος ορισμός αυτού επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ.

Ο φορολογικός εκπρόσωπος, δύναται κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος για έκδοση   κωδικών πρόσβασης στο taxisnet , να λάβει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε ΔΟΥ, σύμφωνα με τον οποίο ενεργοποιούνται οι  προσωπικοί κωδικοί   (username  και password) του κατοίκου εξωτερικού, ώστε να υποβάλλονται οι Φορολογικές του Δηλώσεις ηλεκτρονικά.

Επισημαίνεται ότι,  κλειδάριθμο και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet θα πρέπει να διαθέτει και η  σύζυγος του φορολογούμενου , δεδομένου ότι η ακίνητη περιουσία δηλώνεται  στο (Ε9) και φορολογείται  ξεχωριστά για τον κάθε  σύζυγο.

 

Για όσους κατοίκους των ΗΠΑ   είχε χορηγηθεί στο παρελθόν ΑΦΜ, ως κατοίκους Ελλάδος και φέρονται ακόμη στην Φορολογική Διοίκηση ως κάτοικοι Ελλάδος και όσοι έχουν μεταβάλει την φορολογική κατοικία τους στις ΗΠΑ πρόσφατα , αυτοί προκειμένου να είναι καταχωρημένοι σωστά στην Φορολογική Διοίκηση ως κάτοικοι εξωτερικού, θα πρέπει να προβούν στην  διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας τους που προβλέπεται από την ΠΟΛ. 1058/15.

 

Ποια είναι η διαδικασία μεταβολής κατοικίας;

 

Αίτημα για μεταβολή της κατοικίας υποβάλλεται στην ΔΟΥ όπου ανήκει ο ΑΦΜ του φορολογούμενου μέχρι την 10 Μαρτίου και

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δύνανται να προσκομίζονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του εξωτερικού  τα οποία  διαζευκτικά  είναι :

 

 •     Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (  φόρμα 6166 του IRS)

 

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική Αρχή των ΗΠΑ που είναι: DEPARTMENT  OF THE TREASURY,

ITERNATIONAL  REVENUE SERVICE

PHILADELPHIA , PA 19255.

Με αυτό πιστοποιείται ότι,  το φυσικό πρόσωπο :

«………… is a resident of the U.S.A. for the purpose of the Creece – U.S.A. Double Taxation Convention».

Το έντυπο αυτό φέρει  είτε υδατογράφημα, είτε την μεγάλη ανάγλυφη σφραγίδα των Αμερικανικών Φορολογικών Αρχών  και για την επιβεβαίωση της γνησιότητάς του όταν φωτοτυπείται εμφανίζεται η λέξη

VOID.

 

 •     Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής περί φορολογικής

κατοικίας

 •      Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης ΦΕ
 •      Ελλείψει εκκαθάρισης , αντίγραφο της δήλωσης ΦΕ
 •      Η οποιαδήποτε βεβαίωση από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική

ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή  των ΗΠΑ από την οποία να

προκύπτει η κατοικία  του φορολογούμενου.

 

Για την πιστοποίηση της γνησιότητας των ως άνω βεβαιώσεων και δηλώσεων,  απαιτείται η επικύρωσή τους με την επισημείωση apostille δηλ. ότι το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου, επιβεβαιώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της Σύμβασης της Χάγης.

 

Κατόπιν η αρμόδια ΔΟΥ, εγκρίνει ή απορρίπτει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και ανάλογα μεταγράφει τον φορολογούμενο ως κάτοικο εξωτερικού στην αρμόδια ΔΟΥ με βάση την ΔΟΥ φορολόγησης του    εκπροσώπου που έχει ορίσει.

Ειδικότερα  εγγράφεται:

Στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχει ορίσει υπάγεται ως προς την φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε ΔΟΥ

της περιοχής του Νομού Αττικής.

Στην  ΔΟΥ της πρωτεύουσας κάθε νομού, εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής εφόσον ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχει ορίσει υπάγεται ως προς την φορολογία εισοδήματος σε ΔΟΥ της περιοχής του Νομού αυτού.

Σε περίπτωση που  λειτουργούν σε πρωτεύουσα νομού περισσότερες ΔΟΥ στην Α΄ΔΟΥ  της πρωτεύουσας του Νομού αυτού , εκτός του Νομού θεσσαλονίκης  που υποβάλλονται στην Δ΄ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

Για τους νομούς Δωδεκανήσου και  Κυκλάδων στην ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ως προς την φορολογία εισοδήματος του ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχει ορίσει.

 

 

Β.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Ποιοί Κάτοικοι  Εξωτερικού – των ΗΠΑ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εισοδήματος;

 

Υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης (Ε1) είναι οι κάτοικοι εξωτερικού που

αποκτούν πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα, τα οποία, είτε φορολογούνται αυτοτελώς, είτε με τις γενικές διατάξεις, είτε απαλλάσσονται.

 

Πού υποβάλλεται η  δήλωση;

 

Όσοι  ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υποβάλλουν τη δήλωση τους στην ΔΟΥ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε ΔΟΥ του Νομού Αττικής, υποβάλλουν  τη δήλωσή τους στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.    

 

Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε ΔΟΥ εκτός του Νομού Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη ΔΟΥ  της  πρωτεύουσας του νομού.

 

Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο που υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε ΔΟΥ των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων υποβάλλουν τη δήλωσή τους στη ΔΟΥ που υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος.

 

Εάν στην πρωτεύουσα ενός νομού λειτουργούν περισσότερες ΔΟΥ , αρμόδια για την υποβολή της δήλωσης είναι η Α΄ΔΟΥ του νομού ,εκτός του νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδια είναι η Δ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης .

 

Πως  και πότε υποβάλλεται η δήλωση ;

 

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε έγχαρτη μορφή (π.χ. λόγω θανάτου).

 

Για το φορολογικό έτος 2015  η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου  2016.

 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους , καθ΄ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2016.

 

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης; 

 

Ναι , η τροποποιητική δήλωση, λόγω λάθους ή παράλειψης, υποβάλλεται οποτεδήποτε, όχι όμως μετά την έκδοση εντολής ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση ή την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

 

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

 

Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται φόρος ;

 

Ο φόρος επιβάλλεται μόνο στο εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό.

 

Επιβάλλεται φόρος βάσει τεκμαρτού εισοδήματος ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων;

 

Ναι εφόσον ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, εάν δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

 

Πως δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού εισοδήματος και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων;

        

Με πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του στην Ελλάδα και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

 

Με χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα στην Ελλάδα.

 

Με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.

 

Με εισαγωγή συναλλάγματος για πρόσωπα  α) που είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού , β) για τους επαναπατρισθέντες (πρώην κατοίκους εξωτερικού και νυν κάτοικοι Ελλάδος) εφόσον είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από την μετοικεσία τους, γ) που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται 1) από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ  ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή η 2) από καταθέσεις τους γενικά μέσα σε ένα χρόνο από την μετοικεσία τους στην Ελλάδα , χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.

 

Με δάνεια που έχουν συναφθεί στην Ελλάδα.

 

Με δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών στην Ελλάδα για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.

 

Με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο στην Ελλάδα.

 

Πως καταβάλλεται ο φόρος;

   

Ο  φόρος καταβάλλεται σε τρείς (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις.

 

Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων;

 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων στην Ελλάδα α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις , β) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα γ) το εισόδημα από  κεφάλαιο (μερίσματα , τόκοι, δικαιώματα , ακίνητη περιουσία) και  δ) το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (πχ. μετοχές , μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα)

 

Ποιες είναι οι κλίμακες φορολογίας  εισοδήματος:

 

α)  Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Φορολογητέο εισόδημα 

  (Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)
       < 25.000                    22%
25.000,01    έως και    42.000                    32%
               > 42.000                    42%

 

β) Τα κέρδη από  επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Φορολογητέο εισόδημα  (ευρώ)          Συντελεστής (%)
        <50.000                    26%
       > 50.000                    33%

 

 

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό ( 13%).

 

γ) Το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων υποβάλλεται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:

 

Εισόδημα από ακίνητα περιουσία

                ( ευρώ)

         Συντελεστής (%)
       < 12.000                  11%
         >12.000               33%

 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού δεν έχουν αφορολόγητο  και δεν έχουν φοροαπαλλαγές στην  Ελλάδα.

 

 

Υπάρχουν εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς ;

 

Ναι , ορισμένα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα φορολογούνται αυτοτελώς , ως εξής : α) μερίσματα (10%) , β) τόκοι (15%- απαλλαγή για τόκους ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και για τόκους ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας , γ) δικαιώματα (20%)   και δ) υπεραξία μεταβίβασης τίτλων (15%- απαλλαγή σύμφωνα με τα οριζόμενα της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ και εφόσον προσκομισθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Συμβάσης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  (Ν.2548/1953)  η οποία προβλέπει τα εξής ως προς τα ως άνω αναφερόμενα εισοδήματα:

 

 α) μερίσματα που πληρώνονται από ελληνικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου των ΗΠΑ (εκτός αν ο δικαιούχος είναι πολίτης ή κάτοικος των ΗΠΑ) β) τόκοι που προέρχονται από ελληνικές πηγές και κτώνται από πρόσωπο που διαμένει στις ΗΠΑ θα απαλλάσσονται του Ελληνικού φόρου αλλά μόνον καθ όν  ποσόν, το επιτόκιο δεν είναι ανώτερο του 9% ετησίως. γ) δικαιώματα (εκτός των κινηματογραφικών ) προερχόμενα εκ πηγών του ενός συμβαλλομένου κράτους και κτώμενα από κάτοικο του άλλου κράτους, απαλλάσσονται του φόρου στο πρώτο κράτος.

 

 

 

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από συντάξεις, παροχές και παρόμοιες αμοιβές των φορολογικών κατοίκων ΗΠΑ βάσει της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.

 

Οι ιδιωτικές Συντάξεις που προέρχονται από  πηγές Ελλάδος και καταβάλλονται σε κάτοικο ΗΠΑ , απαλλάσσονται από φορολογία στην Ελλάδα.

 

Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το κράτος της Ελλάδος ή τις υποδιαιρέσεις του , σε κάτοικο ΗΠΑ   για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το κράτος αυτό ή τις υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο κράτη.

 

Σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα ΠΟΛ. 1249/15 όταν προβλέπεται αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης    του εισοδήματος από συντάξεις παροχές  ή παρόμοιες αμοιβές στο κράτος κατοικίας δηλ. στις ΗΠΑ (περίπτωση ιδιωτικών συντάξεων ΙΚΑ, κλπ )  και προκειμένου να μην γίνεται παρακράτηση φόρου  , οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να προσκομίζουν στο φορέα  που καταβάλλει την σύνταξη « Την αίτηση αποφυγής διπλής φορολογίας ….» συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μέχρι τον δικαιούχο του εισοδήματος (τη μέση της δεύτερης σελίδας), με επισυναπτόμενο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την Αμερική (φόρμα 6166 του I.R.S)

 

Η  αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλεται  μέχρι το τέλος του έτους και θα έχει ισχύ από το επόμενο φορολογικό έτος και συνολικά για διάστημα τριών (3) φορολογικών ετών. Ειδικότερα για το πρώτο έτος εφαρμογής η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί έως 31 Μαρτίου 2016 ώστε  να μην γίνει παρακράτηση  φόρου επί των ιδιωτικών συντάξεων  μέχρι το τέλος του 2018.

Για τα παρελθόντα έτη, στην περίπτωση κατά την οποία ο κάτοικος ΗΠΑ αιτηθεί την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από συντάξεις , πρέπει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων τμήμα Α΄ (Καρ.Σερβίας 8 τ.κ. 101 84 Αθήνα) την ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ANNUAL CLAIM TO REFUND OF INCOME TAX) δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή, η οποία λαμβάνοντας γνώση της ΑΙΤΗΣΗΣ του φορολογικού κατοίκου της σχετικά με την επιστροφή παρακρατηθέντος ελληνικού φόρου για εισόδημα που αυτός απέκτησε από πηγές Ελλάδας , πιστοποιεί ότι το πρόσωπο αυτό είναι /ήταν για την αντίστοιχη χρήση κάτοικος των ΗΠΑ, κατά την έννοια της υφιστάμενης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ των δύο κρατών.

Τα έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκρονική διεύθυνση της ΔΟΣ (www.gsis.gr/gsis/info/gsis site /ddos).

 

Υπάρχει δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο;

Με τον Ν. 4337/17-10-2015  αρ. 2 παρ. 5 , καταργήθηκε η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση της ακίνητης περιούσια για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2015.

 

Πως και που υποβάλλονται τα μισθωτήρια συμβόλαια

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο taxisnet και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας από τον κάθε ένα συνιδιοκτήτη ξεχωριστά , επιπλέον επισημαίνεται ότι, απαιτείται η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

 

 

 

      Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 •  Όταν φυσικό πρόσωπο κάτοικος ΗΠΑ κατέχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα , ασχέτως του ότι, δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, υποχρεούται να την δηλώσει  στην Φορολογική Διοίκηση  με υποβολή Δήλωσης (Ε9), στην οποία πρέπει να αναγράψει όλα τα δικαιώματα που κατέχει επί ακινήτων του από την απόκτησή τους.

 

 •  Σε περίπτωση που δεν το έχει κάνει , ως πρώτο έτος για υποβολή της Δήλωσης αυτής είναι το πρώτο μη παραγεγραμμένο έτος  δηλ. το 2011.

 

Από την δήλωση αυτή είναι πιθανόν να προκύψει και Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για κάθε έτος μέχρι και το έτος 2013. Για το έτος 2014 και 2015 θα προκύψει Ενιαίος  Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

 

Πως μπορεί να υποβάλει  δήλωση στοιχείων ακινήτων

 

Μπορεί να καταγράψει την ακίνητη περιουσία του από το έτος που την απέκτησε ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:

 • Πρέπει να έχει ή να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα με την διαδικασία που έχουμε προαναφέρει.
 • Πρέπει να έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα ως κάτοικος εξωτερικού.

 

 • Πρέπει να διαθέτει προσωπικούς  κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet, με τους οποίους θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκρονικά την δήλωση στοιχείων ακινήτων.
 • Θα την υποβάλει για το πρώτο έτος που είχε αυτή την υποχρέωση και θα την μεταφέρει σε όλα τα επόμενα έτη, κάνοντας οριστικοποίηση για κάθε έτος.
 • Εάν μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση, θα πρέπει αυτή να απεικονιστεί στην δήλωση στοιχείων ακινήτων του αντίστοιχου έτους.

 

 • Κάθε επόμενο έτος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων, μόνο εφόσον έχει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση.

 

Εφόσον έχει υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων με τους προσωπικούς του κωδικούς:

 

 

 • Πρέπει να δει  αν έχει προκύψει ΦΑΠ για τα έτη 2011 – 2013. 
 • Πρέπει να δει τον ΕΝΦΙΑ που προέκυψε για το έτος 2014 και 2015 .
 • Και μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ηλεκρονικά. To πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο για την σύσταση οποιοδήποτε συμβολαιογραφικού συμβολαίου μεταβολής ακινήτου (πχ. πώλησης, μεταβίβασης  λόγω δωρεάς , σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας , αποδοχής κληρονομιάς κλπ.)

 

 

Αν αποκτήσει ακίνητο για πρώτη φορά θα πρέπει κατά κανόνα:

 

Αν αποκτήσει από κληρονομιά, πρέπει να το δηλώσει μέσα σε 5 ή 13 μήνες από το θάνατο ή τη δημοσίευση διαθήκης (δηλαδή μέσα σε ένα μήνα λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς) ή εάν κάνει στο μεταξύ αποδοχή κληρονομιάς , μέσα σε ένα μήνα από αυτή.

Σε κάθε περίπτωση όταν επέρχεται μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης αυτή δηλώνεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.

Oι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκρονικά εκτός από τις περιπτώσεις αποβιωσάντων που υποβάλλονται από τους κληρονόμους χειρόγραφα  στην ΔΟΥ.

 

 

Δ.  ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων

 

 Τα μισθώματα που αποκτούν   οι κάτοικοι των ΗΠΑ , από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου ( 3,6%) έστω και αν αυτά τα ακίνητα  έχουν αποκτηθεί με συνάλλαγμα.

Εξαιρετικά , απαλλάσσονται της υποχρέωσης τελών και χαρτοσήμου οι μισθώσεις κατοικιών.

Το βάρος της δαπάνης είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών , εκτός της περίπτωσης που ο μισθωτής είναι πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου (Δημόσιο, Δήμος, Κοινότητα, κλπ) οπότε ολόκληρο το τέλος (3.6%) βαρύνει τον εκμισθωτή.

Ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου σε κάθε περίπτωση το αποδίδει στο Δημόσιο ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) με την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος.

 

Τέλος  Χαρτοσήμου άλλων Συμβάσεων και πράξεων

 

Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου (αναλογικά ή πάγια) για διάφορες ή άλλες πράξεις για τις οποίες προβλέπεται χαρτοσήμανση , έστω και αν καλύπτουν τις πράξεις αυτές με συνάλλαγμα.

 

Ετήσια τέλη κυκλοφορίες επιβατικών ΙΧ  αυτοκινήτων

 

Τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα των κατοίκων εξωτερικού , τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα με ελληνικές πινακίδες , δεν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας με εξαίρεση τα ανήκοντα σε αναπήρους του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 (166  Α), όπως ισχύει, εφόσον τους έχει χορηγηθεί απαλλαγή με απόφαση της αρμόδιας ΔΟΥ κατόπιν σχετικής αίτησης ( με τα σχετικά δικαιολογητικά ) , η οποία υποβάλλεται μέχρι 31.12 κάθε έτους και ισχύει από το επόμενο έτος.

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από 1.11 μέχρι 31.12 του προηγούμενου έτους εκείνου που αφορούν με μέριμνα των κατόχων των αυτοκινήτων.

 

 

 

Προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας και πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή.

 

 Η εμπρόθεσμη καταβολή κάθε έτους γίνεται από 1.11 μέχρι και 31.12 του προηγούμενου έτους εκείνου που αφορούν.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, καταβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αφαιρούνται οι πίνακες και η άδεια κυκλοφορίας.

 

 

Ακινησία αυτοκινήτων

 

 Οι  κάτοικοι εξωτερικού που έχουν στην Ελλάδα αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας , έστω και αν το όχημα δεν κινηθεί.

Για να μην οφείλουν τέλη κυκλοφορίας , πρέπει να δηλώσουν στη αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία εισοδήματος τους την ακινησία πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους καταθέτοντας την άδεια κυκλοφορίας , τις πινακίδες και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, δηλώνοντας ότι ο χώρος ακινητοποίησης είναι ιδιότητος κλειστός περιφραγμένος χώρος και το αυτοκίνητο θα παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το έτος.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει άρση της ακινησίας, καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς πρόστιμο πριν από την άρση αυτής.

Εάν για τις πιο πάνω εργασίες προσέλθει στην ΔΟΥ άλλο πρόσωπο εκτός του κατοίκου εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα για να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες.

 

Που και πως καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας

 

 Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται στους φορείς που ορίζονται κάθε φορά με Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ( Τράπεζες ΕΛΤΑ κλπ), από τον κάτοχο του οχήματος ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του κατόχου με την προσκόμιση της αδείας κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και της εκτύπωσης του εντύπου τελών κυκλοφορίας μέσω του συστήματος TAXIS.

 

 

Ε  ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Φορολογία κληρονομιών Δωρεών Γονικών Παροχών 

 

Τα θέματα της φορολογίας κληρονομιών , δωρεών και γονικών παροχών ρυθμίζονται από τον Κώδικα  ο οποίος έχει κυρωθεί με τον Ν.2961/2001, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει.

 

Φορολογία Δωρεών Γονικών Παροχών

 

Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο 

 

Κάθε περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται με δωρεά ή γονική παροχή, ανεξάρτητα αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλεται σε φόρο , ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας που έχει αυτό κατά το χρόνο της δωρεάς ή της γονικής παροχής, είτε πρόκειται για κινητά είτε για ακίνητα. Όταν αφορά στα ακίνητα, η αξία, η αξία τους προσδιορίζεται με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού ή λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία, σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα.

Σε φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται:

 • Κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην Ελλάδα, κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο (δικαιώματα , απαιτήσεις κλπ) και δωρίζεται.
 • Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή, ανήκει σε Έλληνα υπήκοο κα δωρίζεται.
 • Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή, ανήκει σε αλλοδαπό και δωρίζεται σε ημεδαπό η αλλοδαπό κάτοικο Ελλάδος.

 

Υπόχρεος σε φόρο – Χρόνος Φορολογίας 

 

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο δωρεοδόχος ή ο αποδέκτης της γονικής παροχής.

Χρόνος φορολογίας είναι κατά κανόνα ο χρόνος κατάρτισης του δωρητηρίου συμβολαίου.

Όταν όμως πρόκειται για δωρεά ή γονική παροχή κινητών, για την οποία δεν καταρτίζεται έγγραφο, χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος παράδοσης των κινητών πραγμάτων.

Κατ΄ εξαίρεση ο χρόνος φορολογίας μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο είτε αυτοδίκαια είτε με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ , στις περιπτώσεις που προβλέπει ειδικά ο νόμος (επιδικία , αναβλητική αίρεση κλπ).

 

Υπόχρεος σε δήλωση – Προθεσμία υποβολής 

 

Η δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ  της κατοικίας του δωρητή σε έντυπο που παρέχεται από την υπηρεσία.

Σε περίπτωση που για την δωρεά ή την γονική παροχή συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο , η δήλωση υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα (πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου) και από τους δύο συμβαλλόμενους (δωρητή και δωρεοδόχο).

Σε περίπτωση άτυπης δωρεάς ή γονικής παροχής, δηλαδή όταν δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο , η δήλωση υποβάλλεται  μόνο από το δωρεοδόχο σε 1 αντίτυπο , μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς ή της γονικής παροχής.

 

Απαλλαγές από το φόρο δωρεών

 

Δεν οφείλεται φόρος δωρεάς (μεταξύ των άλλων):

 • Για τις δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυμους και μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται σε πανελλαδικό επίπεδο με την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς.
 • Για τα βοηθήματα που καταβάλλονται λόγω θανάτου του ασφαλιζομένου από ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικούς οργανισμούς στην χήρα, τα τέκνα , τους γονείς και τις άγαμες αδελφές του κληρονομούμενου.

Για την χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση κινητών ή ακινήτων από το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες ή Ν.Π.Δ.Δ σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.

 

 

 

 

    Φορολογία Κληρονομιών

 

     Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο  

 

Σε φόρο κληρονομιάς υποβάλλεται:

 • Κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά το χρόνο θανάτου, κινητό ή ακίνητο, ενσώματο ή ασώματο (δικαιώματα, απαιτήσεις κλπ).
 • Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή , ανήκει σε Έλληνα υπήκοο και κληρονομείται,
 • Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή, ανήκε σε αλλοδαπό, που έχει την  κατοικία του στην Ελλάδα , και κληρονομείται.

 

Υπόχρεος σε φόρο- Χρόνος φορολογίας

 

Υπόχρεος σε φόρο είναι ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος, ανάλογα με την καθαρή αξία της κληρονομικής μερίδας και της συγγενικής του σχέσης προς τον κληρονομούμενο.

Χρόνος φορολογίας είναι, κατά κανόνα, ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου.

Κατ΄ εξαίρεση ο χρόνος φορολογίας μετατίθεται σε μεταγενέστερο του θανάτου χρονικό σημείο είτε αυτοδίκαια είτε με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ( επιδικία, αναβλητική αίρεση κλπ).

 

Υπόχρεος σε δήλωση – Προθεσμία Υποβολής

 

Υπόχρεος για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος.

Η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία, σε 1 αντίτυπο, μέσα σε έξι (6) μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, ή μέσα σε ένα χρόνο, αν ο κληρονομούμενος ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι του διέμεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή. Στην τελευταία περίπτωση αν τα περιουσιακά στοιχεία περιέλθουν στον κληρονόμο πριν την παρέλευση του έτους, η δήλωση υποβάλλεται σε 6 μήνες από τότε που του περιήλθαν αυτά.

Η προθεσμία αρχίζει από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από την δημοσίευση της διαθήκης, για τους εκ διαθήκης κληρονόμους. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 3 μήνες κατ ανώτατο όριο , με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομούμενου ή της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, αν ο κληρονομούμενος ήταν κάτοικος της αλλοδαπής. Αν όμως ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή αλλά απεβίωσε στην Ελλάδα, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος  της ΔΟΥ θανάτου.

 

 

Έκπτωση Χρεών 

 

Από την αξία της κληρονομιαίας  περιουσίας και κατ΄ αναλογία από κάθε μερίδα (εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά από το διαθέτη ) εκπίπτονται υποχρεωτικά:

 • Τα χρέη του κληρονομούμενου, που είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα και υφίστανται νόμιμα κατά τον χρόνο του θανάτου του, τα οποία αποδεικνύονται είτε από δημόσια έγγραφα προγενέστερα του θανάτου του, είτε από ιδιωτικά έγγραφα, που απέκτησαν βέβαιη χρονολογία πριν το θάνατο.
 • Τα χρέη του κληρονομούμενου από φόρους τέλη ή άλλα δικαιώματα προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες ή Ν.Π.Δ.Δ.
 • Τα χρέη από νοσήλια που ανάγονται στους τελευταίους έξι μήνες της ασθενείας του κληρονομούμενου και υφίστανται κατά το θάνατο αυτού.

Επίσης μπορεί να εκπέσει και κάθε άλλο χρέος του κληρονομούμενου, εφόσον ο προϊστάμενος της ΔΟΥ πεισθεί αιτιολογημένα για την ύπαρξη και το ύψος του.

 

Έκπτωση φόρου Αλλοδαπής

 

Αν ο κληρονομούμενος άφησε κληρονομιά κινητή περιουσία σε ένα ή περισσότερα κράτη της αλλοδαπής, για την οποία οι κληρονόμοι, σύμφωνα με την ισχύουσα στο ξένο κράτος νομοθεσία, κατέβαλαν φόρο κληρονομιάς ή βεβαιώθηκε σε βάρος τους φόρος κληρονομιάς, ο φόρος αυτός εκπίπτει από το φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα για το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί στην αξία της κινητής περιουσίας που βρίσκεται σε καθένα  από τα κράτη της αλλοδαπής.

 

Τονίζεται εδώ ότι σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί των περιουσιών των αποβιωσάντων προσώπων ισχύει  η Σύμβαση ΕΛΛΑΔΟΣ –  ΗΠΑ  που έχει κυρωθεί με τον Ν.Δ. 2734/1953.

 

 

Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιάς 

 

Δεν οφείλεται φόρος κληρονομιάς ( μεταξύ των άλλων):

 

 • Για τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό ελληνικής τράπεζας (Joint account).
 • Για ποσό 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, με αντίστοιχο περιορισμό των κλιμακίων της κλίμακας της Α΄ κατηγορίας. (Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται, εφόσον η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών).
 • Για περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γονείς αυτού και κληρονομούνται από αυτούς.
 • Για την κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και ανήκε σε Έλληνα υπήκοο, που ήταν εγκατεστημένος σε αυτή για 10 τουλάχιστον συναπτά έτη. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους.

 

Απαλλαγή Πρώτης κατοικίας

 

Όταν αποκτάται με γονική παροχή από ενήλικο τέκνο ή με

κληρονομιά από σύζυγο και τέκνο   εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη            κυριότητα:

α) κατοικία , δεν υπόκειται σε φόρο αξίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο και μέχρι 250.0000 ευρώ για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχει την επιμέλεια των τέκνων του, προσαυξανόμενη, κατά 25.000 ευρώ για κάθε από τα δύο πρώτα και 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου , επιφανείας εκάστου 20 τ.μ.

 

β) οικόπεδο, δεν υπόκειται σε φόρο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για άγαμο δικαιούχο και μέχρι 100.000 ευρώ για έγγαμο, διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχει την επιμέλεια των τέκνων του, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του.

Για χορήγηση της πιο πάνω απαλλαγής , απαιτείται να μην υπάρχει άλλο ακίνητο που να πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του δικαιούχου.

 

 

Υπολογισμός και καταβολή του Φόρου Κληρονομιών Δωρεών – Γονικών Παροχών 

 

 

 Οι φορολογούμενοι κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες με βάση τη συγγενική σχέση του κληρονόμου προς τον κληρονομούμενο και του δωρεοδόχου προς το δωρητή.

Στην κατηγορία υπάγονται ο σύζυγος η το πρόσωπο που είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών), τα τέκνα, οι γονείς τα εγγόνια και οι παππούδες – γιαγιάδες. Στην Β ΄ κατηγορία υπάγονται οι αδελφοί, τα δισέγγονα, οι παππούδες- προπαππούδες , οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, οι πατριοί – μητριές, τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί νύφες) και οι ανιόντες εξ αγχιστίας (πεθεροί- πεθερές). Στη Γ΄ κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστίας του κληρονομούμενου ή εξωτικός.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

ΚλιμάκιαΣυντελεστής

κλιμακίου

Φόρος κλιμακίουΦορολογητέα

περιουσία

Φόρος που

αναλογεί

150.000      –    –150.000   –
150.000       1  1.500300.000  1.500
300.000       515.000600.00016.500
Υπερβάλλον      10

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

ΚλιμάκιαΣυντελεστής

κλιμακίου

Φόρος

κλιμακίου

Φορολογητέα

περιουσία

Φόρος που

αναλογεί

 30.000       —      —   30.000   —
 70.000        5       3.500 100.000   3.500
200.000      10      20.000  300.000 23.500
Υπερβάλλον      20

 

                                              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

ΚλιμάκιαΣυντελεστής

Κλιμακίου

 

Φόρος

κλιμακίου

Φορολογητέα

Περιουσία

Φόρος που

αναλογεί

6.000     —         —–     6.000  ——
66.000    20     13.200    72.000 13.200
195.000    30      58.500  267.000 71.700
Υπερβάλλον    40

 

Ο φόρος μειώνεται κατά 10% όταν πρόκειται για κληρονόμο, δωρεοδόχο ή τέκνο με αναπηρία 67% και άνω.

Ο φόρος που προκύπτει με βάση τη δήλωση καταβάλλεται κατά κανόνα σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί  να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας. Σε περίπτωση που καταβληθεί εφάπαξ ολόκληρο το ποσό του μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης (εφόσον αυτό είναι πάνω από 500 ευρώ και δεν προβλέπεται από το νόμο ή άμεση καταβολή του φόρου), παρέχεται έκπτωση 5%.

Απαγορεύεται να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταβιβάζει την κυριότητα ή συνιστά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, που αποκτήθηκαν με κληρονομιά ή δωρεά, αν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό κληρονομιάς ή δωρεάς, από το οποίο να προκύπτει ότι υποβλήθηκε η οικεία δήλωση και καταβλήθηκε  ο επιμεριστικός φόρος.

 

 

 

  ΣΤ΄   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας  ορίζονται από την με αρ. ΠΟΛ. 1065/2014 εγκύκλιο διαταγή.

 

Ειδικότερα  η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις :

 1. Για είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ .
 2. Για σύναψη και  ανανέωση συμβάσεων δανείων , πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
 3. Για την μεταβίβαση ακινήτου εξ΄ επαχθούς  αιτίας ,  γονικής παροχής , δωρεάς ή εκούσιου πλειστηριασμού , καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, την διανομή κοινών  ακινήτων , την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου  ή των τρίτων , ανεξαρτήτως εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως.
 4. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων η προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα.
 5. Για την καταβολή εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά Φορέων.
 6. Για κάθε άλλη συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ  διατάξεις.

Επιπροσθέτως για κάθε τίτλο πληρωμής ή ενέργεια για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας εκδίδεται ένα και μόνο αποδεικτικό ενημερότητας.

Δεν απαιτείται από μονίμους κατοίκους εξωτερικού, είτε αλλοδαπούς είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

 

Για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης του εν λόγω αποδεικτικού έχουν ορισθεί τα παρακάτω.

Το ΑΦΕ  χορηγείται ηλεκτρονικά και εάν δεν είναι δυνατόν τότε χορηγείται από οποιαδήποτε ΔΟΥ .

Επίσης από ΓΕΦ ή από ΚΕΠ, αρκεί να έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου προς την Φορολογική Διοίκηση.

 

Επίσης όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ΑΦΕ για είσπραξη χρημάτων  ή για μεταβίβαση ακινήτων, εκδίδεται αντί αυτού βεβαίωση οφειλής στην οποία αναγράφεται το ποσό της οφειλής του φορολογούμενου ώστε να παρακρατηθεί από το τίμημα και να αποδοθεί στην ΔΟΥ   από τον συμβολαιογράφο που θα συντάξει το συμβόλαιο .

 

 

Ζ       ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ     

 

Πληρωμή οφειλών  από τις ΗΠΑ,  δύναται να διενεργηθεί  μόνο , μέσω internet ( e banking ) και εφόσον οι κάτοικοι της Αμερικής , γνωρίζουν μέσω της  προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet  , το ποσό και  τον  κωδικό της οφειλής τους (ΤΟ)  και  εφόσον διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα.

 

Πληροφορίες  και επεξηγήσεις για τα ειδικότερα θέματα, δίδονται από την αρμόδια ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ( Μετσόβου 4 Αθήνα ) στα τηλέφωνα:

210- 8204607

210- 8204604

210-8204605

210-8204606

210-8204627

210-8204602

email : doykatex@1850.syzefxis.gov.gr