Ενημέρωση για τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης ενημερώνει τους πολίτες του Έβρου και της Θράκης για την προκήρυξη, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, των τεσσάρων νέων προγραμμάτων του ΣΕΣ 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), όπως αυτό είχε εγκριθεί κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση, στις 18/12/2014, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθούν σύντομες παρουσιάσεις των προγραμμάτων:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων για την έναρξη, είτε αυτοαπασχολούμενων για την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Το πρόγραμμα επιδιώκει την μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της αυτοαπασχόλησης, καθώς και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιλέξιμοι για συμμετοχή είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Η επιδότηση περιλαμβάνει δαπάνες για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. Περιλαμβάνεται εξοπλισμός, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοδοσία υπαλλήλου και πάγια έξοδα.neo_espa

Τα ποσά της επιδότησης είναι έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής αφορούν εισοδηματικά κριτήρια και επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους ή από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα και οι οποίοι δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει, δε, στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμοι για συμμετοχή είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Οι επιδοτήσεις καλύπτουν ποσά από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ και δαπάνες για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα), ενώ επιλέξιμες εταιρικές μορφές είναι οι: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου, πάγια λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ), δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη), υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, αποσβέσεις παγίων, αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, προμήθεια αναλωσίμων, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων), μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας, δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Τα επόμενα δύο προγράμματα αφορούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις και επενδυτικά επιχειρησιακά σχέδια που περιλαμβάνουν ιδιωτική χρηματοδότηση. Το πρώτο εξ αυτών αφορά την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς, καθώς και την μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (βλέπετε προηγούμενο πρόγραμμα) και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Η επιδότηση αφορά ποσά 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιλέξιμες δαπάνες είναι: Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος, Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες, Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE), Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Το τελευταίο από τα τέσσερα πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Σε αυτό το πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Η επιδότηση αφορά ποσά 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιλέξιμες δαπάνες είναι: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος, Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού), Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες, Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων, Δαπάνες προβολής – προώθησης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00), τηλεφωνικά στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση, στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr, καθώς και στο email infoepan@mou.gr.