Υποτροφίες προς Κύπριους ομογενείς για το Πανεπιστημίο Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί 6 υποτροφίες σε Κύπριους ομογενείς που κατοικούν στο εξωτερικό, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης το Σεπτέμβριο 2017.
Το συνολικό ύψος των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος ΜΒΑ είναι 10 250 ευρώ. Οι παραχωρηθείσες υποτροφίες είναι ύψους 5 125 ευρώ εκάστη.
Κριτήρια εισδοχής στο Πρόγραμμα ΜΒΑ :
* Πρώτο πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα
*Καλή ακαδημαϊκή επίδοση και τουλάχιστον 3 χρόνια πείρας
*Δυο συστατικές επιστολές
*Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με πιστοποιητικό επιτυχίας TOEFL ή IELTS ή GCE ή ισότιμο, εκτός των περιπτώσεων απόκτησης τίτλου από πανεπιστήμιο του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η αγγλική.
– Για περισσότερες πληροφορίες : Τηλέφωνο : + 357 22 893 600. Mail : mba@ucy.ac.cy