Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ημερομηνίας 1 Μαρτίου αρ. Φύλλου 24, δημοσιεύθηκε η εξουσιοδοτική Διάταξη για την ανακήρυξη Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Ο Νόμος είναι 4456/2017 και άρθρο 35.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456

Άρθρο 35

Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης

«Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, η

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-

ως, ορίζεται «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» και

καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο αυτής, με σκοπό

την ανάδειξη και προώθηση ιδίως εθνικών, κοινωνικών,

φιλολογικών, πολιτιστικών ή άλλων θεμάτων. Με την

ως άνω απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και το πε-

ριεχόμενο των σχετικών εκδηλώσεων και ενεργειών, η

προώθηση της διεθνούς καθιέρωσης, καθώς και κάθε

άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που

αφορά στις πραγματοποιούμενες κατά την «Παγκόσμια

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» δράσεις.