Προσφορά $10,000 για το Ταμείο του “Προμηθέα” για τη συνταξιοδότηση των Ελλήνων Εκπαιδευτικών