Κλειστή η Αμερικανική Πρεσβεία λόγω της Ημέρας των Eυχαριστιών

U.S. EMBASSY/CONSULATE WILL BE CLOSED NOVEMBER 23, 2017

Athens — The U.S. Embassy in Athens and its Consular Section, the U.S. Consulate General in Thessaloniki, and all U.S. Government offices in Greece will be closed on Thursday, November 23, 2017, in observance of Thanksgiving Day, a U.S. national holiday. Αnf.  24

Η ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΗ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Αθήvα —

Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλες οι Αμερικανικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017, λόγω τoυ εoρτασμoύ της Ημέρας των Eυχαριστιών, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών