Κλειστά η Αμερικανική πρεσβεία και το Προξενείο

U.S. EMBASSY/CONSULATE TO BE CLOSED

JANUARY 15, 2018

Athens — The U.S. Embassy in Athens and its Consular Section, the U.S. Consulate

General in Thessaloniki, and all U.S. Government offices in Greece will be closed on

Monday, January 15, 2018 in observance of Martin Luther King’s Birthday, a U.S.

national holiday.

* * * * *

Η ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΗ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αθήvα — Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018 λόγω τoυ εoρτασμoύ των Γενεθλίων του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.