ΥΠΟΙΚ: Μείωση των καθαρών εσόδων λόγω υποαπόδοσης στόχων

Αθήνα.– Τη μείωση των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 στα 51.423 εκατ. ευρώ – κατά 719 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου- λόγω υποαπόδοσης κάποιων από τα φορολογικά μέτρα καταδεικνύουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δημοσίευσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών.

Ενδεικτικά, ο Ενιαίο Φόρος Κατανάλωσης (καπνού, κλπ) ήταν μειωμένος κατά 54 εκατ. ευρώ ή 2,0%, ενώ τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων ήταν μειωμένα κατά 247 εκατ. ευρώ ή 16,0% και τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας ήταν μειωμένα κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,5%.

Αντίθετα, αύξηση έναντι του στόχου σημειώθηκε στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 0,5%, στους φόρους στην περιουσία κατά 54 εκατ. ευρώ ή 1,7%, στους άμεσους φόρους ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών) κατά 109 εκατ. ευρώ ή 6,0%. Αύξηση κατέγραψαν και οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 4,0%.

Επίσης, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για το παρελθόν έτος εμφάνισε αυξημένο έλλειμμα 5,123 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,810 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 5,123 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Τα καθαρά φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 47.564 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έσοδα 47.205 εκατ. ευρώ καταγράφοντας υπέρβαση κατά 359 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.267 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.810 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 5.123 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.941 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 877 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.423 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 719 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.973 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 259 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων: 

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 54 εκατ. ευρώ ή 1,7%,
δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 109 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 4,0%,
στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,2%,
η) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,5%,
θ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%,
ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 43 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
ια) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 38 εκατ. ευρώ ή 0,9%,
ιβ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,1%,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
δ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
ε) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 23,9%,
στ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ ή 28,9%,
ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 247 εκατ. ευρώ ή 16,0%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 5.360 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 217 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.577 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.449 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.292 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 561 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.225 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 247 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2017, είναι οι κάτωθι: 

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,
γ) Φόροι στην περιουσία κατά 15 εκατ. ευρώ,
δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 37 εκατ. ευρώ,
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 53 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2017 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 17 εκατ. ευρώ,
β) ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 24 εκατ. ευρώ,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 41 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 31 εκατ. ευρώ,
στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 37 εκατ. ευρώ,
ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 21 εκατ. ευρώ,
η) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 124 εκατ. ευρώ,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ,
ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 518 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 170 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (688 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 1.067 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 314 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 55.690 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.575 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57.265 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.740 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 775 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 101 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 59 εκατ. ευρώ, και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών κατά 93 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 943 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 550 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 25 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 775 εκατ. ευρώ για το κοινωνικό μέρισμα, 476 εκατ. ευρώ για δαπάνη παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και 315 εκατ. ευρώ για δαπάνη επιστροφής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) διαμορφώθηκαν σε 5.950 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 800 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9.785 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.893 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 138 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.892 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/365311/upoik-meiosi-ton-katharon-esodon-logo-upoapodosis-sti-forologia-/#ixzz558equK7e
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook