Δημοψήφισμα ζητά η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Βαρυσήμαντη παρέμβαση, για λογαριασμό των Ελλήνων του εξωτερικού, στο θέμα της συμφωνίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΦΥΡΟΜ), κάνει, μέσω της Panhellenic post,  ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), Βουλευτής Αυστραλίας, κ. Παναγιώτης Κατσαμπάνης (Peter Katsambanis) εκφράζοντας, αφενός την απογοήτευση της ομογένειας για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από την Κυβέρνηση οι θέσεις τους, όπως, άλλωστε, και οι απόψεις των Ελλήνων, στο θέμα της ονοματολογίας για τα Σκόπια και, αφετέρου, προτείνοντας να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες, όπως δίδεται στους Σκοπιανούς, να τοποθετηθούν στη συμφωνία με Δημοψήφισμα.

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού κ. Παναγιώτης Κατσαμπάνης.

Στη δηλωσή του ο Πρόεδρος της ΠαΔΕΕ εκφράζοντας το σύνολο του Συμβουλίου της οργάνωσης, προειδοποιεί ότι η οποιαδήποτε λύση που θα εμπεριέχει το όνομα “Μακεδονία”, θα αποτελεί “άμεση πρόκληση στην Ελληνική Ιστορία” και θα βρεί αντίθετη την πλειοψηφία των ομογενών ανά τον κόσμο.  Εκφράζει δε φόβους ότι μία αναγνώριση των Σκοπίων ως “Μακεδονία” θα οδηγούσε πιθανώς “σε αλυτρωτικές και εδαφικές διεκδικήσεις”.

Τονίζει, μάλιστα, πως ως πολιτικοί, εκλεγμένοι στα διάφορα Κοινοβούλια του κόσμου, έχουν υποστηρίξει, στα νομοθετικά Σώματα που συμμετέχουν,  σθεναρά την άποψη ότι “κάθε τελικό επίσημο όνομα που θα δοθεί στην ΦΥΡΟΜ, θα πρέπει να είναι ένα όνομα αμοιβαία συμφωνημένο και αμοιβαία αποδεκτό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΦΥΡΟΜ”.

Επισημαίνει, δε, εν κατακλείδι, πως η ενότητα όλων των Ελλήνων, εντός και εκτός Ελλάδος, “είναι κρίσιμη τόσο για τη διατήριση της εμπιστοσύνης των πολιτών σε όποια λύση όσο και για τη διασφάλιση ότι η διασπορά (sic) θα συνεχίσει να προάγει τα συμφέροντα της Ελλάδας”.

Το πλήρες κείμενο της δηλώσεως του Προέδρου της παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού Παναγιώτη Κατσαμπάνη, στα Αγγλικά, έχει ως ακολούθως:

STATEMENT BY BOARD OF WORLD HELLENIC INTERPARLIAMENTARY ASSOCIATION

Since its foundation in 1996, the World Hellenic InterParliamentary Association has held a clear and unequivocal position that any final official name given to the Former Yugoslav Republic of Macedonia must be a name that is mutually agreed and mutually acceptable to both Greece and FYROM.

As elected parliamentarians across the world, WHIA members have strongly advocated for this solution with our national legislatures. Our members are also extremely close to the Greek communities of the diaspora in our own local regions.

It is apparent to the Board of WHIA that there is a strong general feeling within the Greek diaspora that any solution to the long running name issue must not include the name Macedonia, as the use of such name would be a direct challenge to Hellenic history, would appropriate Greek symbols and potentially give rise to irredentist and hostile territorial claims.

Since the announcement of a possible solution and agreeemt reached between the prime ministers of Greece and FYROM, the overwhelming sense in the diaspora is one of disappointment that the views of both Greeks abroad and the public of Greece have not been duly considered in any proposed solution.

The board of WHIA is extremely conscious to ensure that the Greek diaspora remains united in its strong support for Greece and continues to remain the ambassadors of Greece internationally.

To achieve these aims, it is suggested that providing the opportunity to all Greek citizens to express their views on any finalised agreement through a public referendum would be one solution that would ensure any agreement has the support of the Greek public. This would mirror the same opportunity that will be given to citizens of FYROM in the agreed process.

The WHIA board again cautions that the ongoing unity of all Greeks, within and outside Greece, is critical both to maintaining public faith and confidence in any agreed solution and also ensuring that the Greek diaspora continues to strongly promote the best interests of Greece.

Peter Katsambanis
Member for Hillarys
Parliament of Western Australia
President – World Hellenic InterParliamentary Association (ΠαΔΕΕ)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ, ΤΗΣ Panhellenic Post

Από την ίδρυσή της το 1996, η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ) διατύπωσε σαφή και αδιαμφισβήτητη θέση ότι κάθε τελικό επίσημο όνομα που θα δοθεί στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πρέπει να είναι ένα όνομα αμοιβαία συμφωνημένο και αμοιβαία αποδεκτό τόσο από την Ελλάδα όσο και από την ΠΓΔΜ.

Ως εκλεγμένοι Βουλευτές σε όλο τον κόσμο, τα μέλη της ΠαΔΕΕ υποστήριξαν σθεναρά αυτή τη λύση στα εθνικά μας νομοθετικά σώματα. Τα μέλη μας είναι επίσης πολύ κοντά στις ελληνικές Κοινότητες της διασποράς στις δικές μας Χώρες.

Είναι προφανές για το Συμβούλιο της ΠαΔΕΕ, ότι υπάρχει ένα γενικό αίσθημα στην ελληνική διασπορά ότι οποιαδήποτε λύση στο μακροχρόνιο ζήτημα της ονομασίας, δεν πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία, καθώς η χρήση αυτού του ονόματος θα αποτελούσε άμεση πρόκληση για την Ελληνική ιστορία, θα οικειοποιούνταν τα ελληνικά σύμβολα και πιθανώς θα οδηγούσε σε αλυτρωτικές και εχθρικές εδαφικές διεκδικήσεις.

Από την ανακοίνωση της πιθανής λύσης και συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, η ομογένεια αισθάνεται μία απογοήτευση γιατί τόσο οι απόψεις των Ελλήνων του εξωτερικού όσο και των Ελλήνων πολιτών της γενέτειρας δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη στην προτεινόμενη λύση.

Το συμβούλιο της ΠαΔΕΕ, με πλήρη συνείδηση, διαβεβαιώνει ότι η ελληνική διασπορά παραμένει ενωμένη στην ισχυρή της υποστήριξη για την Ελλάδα και εξακολουθεί να παραμένει πρεσβευτής της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, προτείνεται  η λύση, να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους για οποιαδήποτε οριστική συμφωνία μέσω δημόσιου δημοψηφίσματος, λύση που θα διασφάλιζε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έχει την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Αυτό, εξάλλου, θα αντικατοπτρίζει την ίδια ευκαιρία που δίδεται στους πολίτες της ΠΓΔΜ στα πλαίσια της συμφωνηθείσης διαδικασίας.

Το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, προειδοποιεί και πάλι ότι η συνεχιζόμενη ενότητα όλων των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδας είναι κρίσιμη τόσο για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών όσο και για την εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε συμφωνημένη λύση, καθώς και για τη διασφάλιση ότι η ελληνική διασπορά θα συνεχίζει να προάγει τα συμφέροντα της Ελλάδας.

Παναγιώτης Κατσαμπάνης

Μέλος για την Hillarys

Κοινοβούλιο της Δυτικής Αυστραλίας

Πρόεδρος – Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση (ΔΔΕΕ)