Αθήνα.- Μία αποστροφή από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολμαίου, κατά την έναρξη , το Σ άββατο, των εργασιών της Σύναξης της Ιεραρχίας των εν ενεργεία Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων του Οικουμενικού Θρόνου, δίνει ίσως το στί γμα της δίωρης συνομιλίας του την προηγουμένη με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο , για το εκκ λησιαστικό ζήτημα της Ουκραν ίας, αλλά και γενικότερα για τις θέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο τεθέν υπό του ομογενή κ. Ευσταθίου Βαλιώτη ζήτημα Αυτοκεφαλίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής και συντηρείται έκτοτε με διάφορα ένθεν κακείθεν δημοσιεύματα στον ομογενειακό Τύπο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης φέρεται να τόνισε: «Εάν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αποποιηθή των ευθυνών του και απομακρνθή από την διορθόδοξον σκηνήν, τότε αι τοπικαί Εκκλησίαι θα πορεύωνται “ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα” ( Μα τθ. 9, 36), αναλισκόμεναι εις εκκλησιαστικάς πρωτοβουλίας, αι οποίαι συγχέουσι την ταπείνωσιν της πίστεως με την υπεροψίαν της εξουσίας ».
Ενδιαφέρον επίσης έχουν και τα εξής λεχθέντα υπό του Πατριάρχου, που δεν πρέπει να είναι άσχετα με το όλον ζήτημα:
«Κατά την πρώτην χιλιετίαν ,οι μακάριοι προκάτοχοι ημών αντιμετώπισαν τον πειρασμόν των αιρέσεων . Ο μέγας πειρασμός της δευτέρας χιλιετίας ,όστις εκληροδοτήθη και εις την ην νυν διανύομεν , είναι τα δικαιοδοσιακά καθεστώτα. Πηγή του προβλήματος τούτου είναι ο εθνοφυλετισμός, αι τάσεις ε πεκτατισμού και η αθέτησις των ορίων των υπό των Πατριαρχικών και Συνοδικών Τόμων καθορισθέντων». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σημείωσε ο κ. Βαρθολομαίος, έχει την ευθύνη να θέσει τα πράγματα εν εκκλησιαστική και κανονική ευταξία, «διότι μόνον αυτό έχει τα τε κανονικά προνόμια και την ευχήν και ευλογίαν της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων να επιτελή το υψηλόν και εξαιρετικόν τούτο χρέος ως φιλόστοργος Μήτηρ και αρχή των Εκκλησιών”.

(Τα αποσπάσματα του κ. Βαρθολομαίου, από την ομογενειακή εφημερίδα η Απογευματινή).

Print Friendly, PDF & Email