Επιστροφή μερισμάτων σε συνταξιούχους του Δημοσίου

Τον δρόμο σε περίπου 250.000 συνταξιούχους του Δημοσίου να διεκδικήσουν αναδρομικά από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων τις περικοπές που έγιναν στα μερίσματα που λαμβάνουν ανοίγει απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την υπ’ αριθμ. 9314/2019 απόφαση το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτές τις προσφυγές των μερισματούχων και εντέλλεται τη διοίκηση του Ταμείου να τους επιστρέψει αναδρομικά τα παρανόμως παρακρατηθέντα από 1/1/2013 έως και το 2015 εντόκως καθώς και εφεξής, ήτοι για το διάστημα μετά την άσκηση της προσφυγής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «τα Νέα», οι συνταξιούχοι είδαν τα τελευταία χρόνια μαζί με το ψαλίδι που μπήκε στις συντάξεις τους να κόβεται και το μέρισμα που λαμβάνουν από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Σήμερα το μέσο μέρισμα για τους συνταξιούχους ανέρχεται στα 100 ευρώ, με την πλειονότητα των μερισματούχων να εισπράττουν παροχές που κυμαίνονται από 50 έως και 150 ευρώ.

Η νομολογία της απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μερισματούχους του ΜΤΠΥ να διεκδικήσουν αναδρομικά τις περικοπές που έγιναν στη βάση των διατάξεων του Ν. 4093/2012.

Το δικαστήριο αποφαίνεται ότι το μέρισμα των προσφευγουσών πρέπει να καταβάλλεται για το διάστημα από 1/1/2013 και εφεξής, χωρίς την εφαρμογή της μείωσης που έγινε σε αυτό με βάση τις διατάξεις της παρ. ΙΑ υποπαρ. 1Α5 παρ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Επίσης αποφαίνεται ότι πρέπει να επιστραφούν στις προσφεύγουσες τα ποσά, κατά τα οποία απομειώθηκε το μέρισμά τους δυνάμει των ένδικων διατάξεων του Ν. 4093/2012, κατά το μεν διάστημα από 1/1/2013 έως και 30/4/2015 με τον νόμιμο τόκο από τον χρόνο άσκησης της προσφυγής έως και την πλήρη εξόφληση, κατά δε το μεταγενέστερο διάστημα άσκησης της προσφυγής, ήτοι από τον Μάιο του 2015 και εφεξής, αυτοτελώς όπως παρακρατήθηκαν.

Η δικαστική απόφαση:

  • Απορρίπτει την προσφυγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά του ελληνικού Δημοσίου.
  • Απαλλάσσει τις προσφεύγουσες από τα δικαστικά έξοδα του 2ου καθ’ ων ελληνικού Δημοσίου.
  • Δέχεται εν μέρει την προσφυγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά του ΜΤΠΥ.
  • Ακυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του καθ’ ου ΜΤΠΥ, που λήφθησαν κατά την 8η Συνεδρίαση αυτού της 24ης/2/2015 και συγκεκριμένα το θέμα 2.4 σχετικά με την 1η προσφεύγουσα και το θέμα 2.5 σχετικά με τη 2η προσφεύγουσα κατά το μέρος που με αυτές απορρίφθηκαν αντίστοιχα οι 12275/10.2.2015 και 12271/10.2.2015 αιτήσεις αναθεώρησης αυτών κατά των 1554/4.3.2014 και 2471/4.3.2014 οικείων πράξεων απονομής μερίσματος, αναφορικά με τις μειώσεις που διενεργήθηκαν από 1/1/2013 στο μέρισμα των προσφευγουσών δυνάμει των διατάξεων της παρ. ΙΑ υποπαρ. 1Α5 παρ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
  • Διατάσσει να αποδοθεί σε καθεμία από τις προσφεύγουσες μέρος του καταβληθέντος από αυτές παραβόλου, ποσού δέκα ευρώ, ενώ το υπολειπόμενο για καθεμία από αυτές παράβολο ποσού δεκαπέντε ευρώ να καταπέσει υπέρ του ελληνικού Δημοσίου. Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των προσφευγουσών και του ΜΤΠΥ.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον νόμο 4387 του 2016 (νόμος Κατρούγκαλου), τα μετοχικά ταμεία δεν χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο. Ετσι, ο εκάστοτε πρόεδρος, με βάση τον ισολογισμό του έτους, ανάλογα με το εάν υπάρχει έλλειμμα ή πλεόνασμα, αποφασίζει τον συντελεστή αναπλήρωσης, βάσει του οποίου καθορίζεται το τελικό ύψος της παροχής. Η μηνιαία δαπάνη καλύπτεται από τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων.