Η Μητρόπολη Αυστρίας για την ενίσχυση των πυροπαθών στην Ελλάδα

Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ το πλῆγμα τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν στήν Ἕλλάδα

Ἡ Ἕλλάδα δοκιμάζεται καὶ πάλι ἀπὸ πολλές, μεγάλες, καταστροφικὲς πυρκαϊές. Ὁ ἐξαιρετικῆς ἐντάσεως καὶ διαρκείας καύσωνας ἐπιτείνει τὸ ὀλέθριο φαινόμενο καὶ καθιστᾷ ἀπρόβλεπτη τὴν ὁριστικὴ ἐξαφάνισή του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, οἱ καταστροφὲς ἀγγίζουν τὴ ζωή, τὶς περιουσίες καὶ τὰ ὑπάρχοντα χιλιάδων συνανθρώπων ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὶς φλόγες μέσα στὴν ἴδια τὴν οἰκογενειακή τους ἑστία. Συλλυπούμεθα γιὰ τὰ παθήματα τῶν ἀδελφῶν μας καὶ συμπάσχομε γιὰ τὶς τραγικὲς ἀπώλειες. Ἰδιαιτέρως προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ δίδει ὑπομονὴ σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ καθ΄οἱονδήποτε τρόπο δοκιμάζονται λόγῳ των πυρκαϊῶν. Ὁμοίως  προσευχόμεθα  γιὰ τὴν ἀποθεράπευση τῶν τραυματιῶν καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν πληγέντων καθὼς καὶ  γιὰ τὴν ἀποκατάσταση, ἐντὸς τοῦ συντομοτέρου δυνατοῦ διαστήματος, τῶν ζημιῶν.

Ἐνθαρρυντικὸ εἶναι ἐντούτοις τὸ ὅτι οἱ δυσάρεστες καὶ γεμάτες κινδύνους περιστάσεις ἔγιναν ἀφορμὴ νὰ ἐμφανισθεῖ μεγάλο κύμα ἀλληλεγγύης  πρὸς τοὺς  ἐν Ἐλλάδι δοκιμαζομένους ἀπὸ τὶς πυρκαϊές. Ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Εὐρώπης καὶ ἀλλαχοῦ συνέρρευσαν στὴ χώρα πυροσβέστες,ἰατροὶ καὶ ἐθελοντὲς  γιὰ νὰ πολεμήσουν τὴ φωτιὰ καὶ νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς πυροπλήκτους. Εὐγνωμόνως μνημονεύομε τὴν ἐξ Αὐστρίας ἀποστολὴ ἐθελοντῶν καὶ ἐπιχειρησιακῶν ὀχημάτων καθὼς καὶ τὴν σταλεῖσα στὴν Ἑλλάδα οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀπὸ ἄλλα κράτη, ἐκκλησίες καὶ κοινωνικοὺς ὀργανισμοὺς ποὺ θὰ συμβάλει ἀσφαλῶς σὲ πρώτη, ἄμεση ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλλων ἀναγκῶν.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας μαζὺ μὲ τὴν Ἐξαρχεία Οὑγγαρίας, ὅπως ἔπραξε καὶ στὸ παρελθὸν σὲ παρόμοιες καταστάσεις ἀνάγκης ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, ἐπιθυμεῖ καὶ κατὰ τὴν παροῦσα δύσκολη περίσταση νὰ σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῶν πληττομένων ἀδελφῶν μας στὴν Ἑλλάδα. Προκειμένου λοιπὸν νὰ ἐνισχυθεῖ ὁ ἱερὸς αὐτὸς σκοπός, παρακαλῶ ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς φίλους τῆς Μητροπόλεώς μας καθὼς καὶ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως νὰ συμβάλλει διὰ τῆς εἰλικρινοῦς καὶ θερμῆς προσευχῆς ἀλλὰ καὶ δι΄ἐμπράκτου καὶ ἀποτελεσματικῆς συμβολῆς πρὸς βοήθεια τῶν ἐν Ἑλλάδι δοκιμαζομένων καὶ ἐκείνων ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ σωτηρία τους.

Εἰσφορὲς  πρὸς ἐνίσχυση τῶν πυροπλήκτων  κατατίθενται στὸν ἀκόλουθο τραπεζικὸ λογαριασμό:

Metropolis von Austria

IBAN : AT14 3200 0001 0660 4771

BIC : RLNWATWW

Betreff : Feuer Griechenland

Εὐχόμεθα  Κύριος ὁ Θεὸς νὰ ἀνταποδίδει μὲ τὶς εὐεργεσίες Του τὴν βοήθεια ποὺ προσφέρετε!

10 Αὐγούστου 2021

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας