Τροποποιητικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής για ποσά της περιόδου 2015-2019

Έως το τέλος του έτους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι έλαβαν αναδρομικά ποσά τη χρονική περίοδο από το 2015 και μετά. Αλλά και όσοι έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή φορολογική δήλωση αλλά θέλουν να προχωρήσουν σε τροποποίηση μπορούν να το κάνουν έως τις 30 Ιουνίου καθώς η ΑΑΔΕ έθεσε σε λειτουργία τη σχετική πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Για τα έτη προ του 2015 η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων είναι εφικτή χειρόγραφα με προσέλευση στις ΔΟΥ. Όσον αφορά το φόρο που τυχόν τους αναλογεί για τα προηγούμενα έτη θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2023.

Για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα :

  • επιλέγουν το έτος για το οποίο επιθυμούν την υποβολή δήλωσης.
  • επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
  • συμπληρώνουν τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.
  • συμπληρώνουν το έντυπο Ε1, που φέρει προσυμπληρωμένα και τα στοιχεία εισοδήματος με τα εκκαθαριστικά που απεστάλησαν το 2022 στην ΑΑΔΕ. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
  • ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
  • υποβάλλουν τη δήλωση.
  • εκτυπώνουν τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά ποσά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή με κούριερ στη Δ.Ο.Υ.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα.

Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται χειρόγραφα ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ.

Επίσης, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και δεν υπολογίζονται τόκοι στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.

Φετινές φορολογικές δηλώσεις

Τη δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής τους δήλωσης έχουν και όσοι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές δηλώσεις.

H υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας υποβολής της 30ής Ιουνίου δεν συνεπάγεται καμία κύρωση για τον φορολογούμενο. Μόλις ο φορολογούμενος επιλέξει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα συνοδευτικά έντυπα (Ε2 και Ε3), καθώς επίσης και τα δεδομένα που θα έχουν αναρτηθεί εκείνη τη στιγμή στη βεβαίωση αποδοχών του και αφορούν την ηλεκτρονική πληροφόρηση της φορολογικής διοίκησης για τις αποδοχές και τους παρακρατηθέντες επ’ αυτών φόρους, θα μεταφερθούν στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί. Ουσιαστικά η αρχικά υποβληθείσα δήλωση θα μεταφερθεί ως προσωρινά αποθηκευμένη τροποποιητική δήλωση.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει, μετά τις όποιες τροποποιήσεις κάνει ο φορολογούμενος, θα αντικαταστήσει την αρχικά υποβληθείσα και από τη στιγμή που θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα θα εξομοιωθεί με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Για τον λόγο αυτό δεν θα επισύρει κανένα χρηματικό πρόστιμο.

Στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Ιουνίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Από φέτος δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.