Και με τη… βούλα η συγχώνευση Attica Group – ΑΝΕΚ

Παράλληλα, η Attica ανακοίνωσε ότι στις 08/12 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των 27.358.350 νέων άυλων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της

Επισημοποιήθηκε το deal συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ Lines από την Attica Group.

Όπως ενημέρωσε η τελευταία, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, σύμφωνα με τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ίδιας και της ΑΝΕΚ.

Στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης αναλήφθηκαν από την Attica Group τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 80.000.000 ευρώ έναντι δανεισμού της ΑΝΕΚ συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου 236.419.251,23 ευρώ πλέον τόκων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ένα μετατρέψιμο δάνειο καθώς και ένα διμερές δάνειο.

Διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Παράλληλα, η Attica ανακοίνωσε ότι στις 08/12 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των 27.358.350 νέων άυλων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου για τη συγχώνευση από την εταιρεία.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Attica ανέρχεται σε €72.949.258 και διαιρείται σε 243.164.193 άυλες, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30.

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών Attica A.E. Συμμετοχών και ANEK έχει ως ακολούθως:

  • Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της απορροφώμενης εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30).
  • Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της απορροφώσας εταιρείας, που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης, με ονομαστική αξία €0,30 η καθεμία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά τη συνεδρίασή της την 04.12.2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 27.358.350 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της συγχώνευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 05.12.2023 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της συγχώνευσης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 06.12.2023 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας ANEK (record date).

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την συγχώνευση θα είναι ήδη πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. κατά την 08.12.2023, ήτοι κατά την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Attica στο Χ.Α. από τις 05.12.2023 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Τα κλασματικά δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από την ανταλλαγή των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας με νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρείας θα τακτοποιηθούν δυνάμει αποφάσεων των συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών κατά τα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 7 παρ. 4 Ν. 4569/2018).

Πηγή:naftemporiki.ge